Tuesday, June 21, 2016

Χαιρετισμοί Αγίων Μητέρων των Τριών Ιεραρχών: Εμμέλεια, Νόννα και Ανθούσα


Κοντάκιον. χος πλ. δ΄. Τ περμάχ.

Τς Βασιλείου Γρηγορίου ωάννου τε, σεμνς Μητέρας ν δας νευφημήσωμεν, τν μμέλειαν κα Νόνναν σν τ νθούσ, εσεβεί γρ τ τέκνα ναθρέψασαι, σν ατος γαλλινται κα πρεσβεύουσι, τν βοώντων νν·

χαρε Σύναξις νθεος.

γγελοι σν νθρώποις, παγάλλονται πόθ, ποιοντες μν Σύναξιν θείαν (γ΄), κα σν τ μμελεί δάς, τν πιστν Νόνναν κα νθοσαν μέλπουσιν, στάμενοι θαυμάζοντες, το βίου διαυγές, βοντες·

Χαρε, δι’ ν χαρ κλάμπει·

χαρε, δι’ ν τος πιστος αγάζει.

Χαρε, πεπτωκότων νθρώπων νάκλησις·

χαρε, θυμούντων ψυχν παράκλησις.

Χαρε, Μτερ εσυμπάθητε, σχοσα χάριν μυστικήν·

χαρε, σκεος τ στράκινον, εσεβς ν τ ζω.

Χαρε, ,τι αλύζει μετ’ γγέλων νν πόλ·

χαρε, ,τι πρεσβεύεις τ Τριάδι παύστως.

Χαρε, σεμν λαβοσα φς χάριτος·

χαρε, σοφ λαμπρύνουσα πέρατα.

Χαρε, δι’ ς κατηυφράνθη κτίσις·

χαρε, δι’ ς δοξάσθη Κτίστηε.

Χαρε, Σύναξις νθεος.

Βλέπουσα ρθοδόξων, πληθς τν σν βίον, κα πάσας ρετς κβο σοι· τ περφυ σου θαυμαστά, μφανέστατα ληθς δείκνυντο, δι γόνυ κλίνουσα, τιμ μορφήν σου, Μτερ κράζουσα·

λληλούϊα.

Γνσιν βίου σου σχμεν, μμέλεια Μτερ, τρόποις ν οκί εργάσω, θεν λιποσα σύ, τρυφν δόξαν, μετ’ εσεβείας πολλς τεκες, κα ξέθρεψας τέκνων σου δεκάδι, το βον σοι οτως·

Χαρε, σοφ κ κινδύνων ύστις·

χαρε, προσευχς νθερμος πίστις.

Χαρε, εσεβείας πηγς, ος είῤῥοος·

χαρε, ναρέτου ζως κρήνη χάριτος.

Χαρε, κλίμαξ νω φέρουσα, τος πιστος πρς ορανόν·

χαρε, πρέσβυς θερμοτάτη νν, ατημάτων πρς Χριστόν.

Χαρε, μιλοσα τος χορος θείων νόων·

χαρε, μεθ’ σίων συνομόσκηνος οσα.

Χαρε, λαμπρν μητέρων γλάϊσμα·

χαρε, οκογενείας παράδειγμα.

Χαρε, πιστ τς οκίας προστάτις·

χαρε, καλ το Κυρίου ργάτις.

Χαρε, Σύναξις νθεος.
Δύναμιν ορανόθεν, ξαπάστειλε θείαν, πρς σν φωτισμν παντεπόπτης, κα νον εγνωστον ερε σοφή, ες ν Θες κησε, δι σπευδες μμέλεια, Ατ προσευχομένη, εννάως τ’ δειν·

λληλούϊα.

χουσα νω νον σου, εχομένη παύστως, διέλυσας δεσμ τεκνίας, κα γνας Νόννα εθς τος σκητικούς, ηξησας ος δακρύων, νηστείαν κα γκράτειαν, πόνους ος τιμμεν σο βοντες·

Χαρε, βλαστο μαράντου ίζα· χαρε, πιστν γλαόκαρπον δένδρον.

Χαρε, ρετν μυροθήκη το Πνεύματος· χαρε, εσεβν θειότατος παινος.

Χαρε, οκημα λλοτριον, κατοικίας πειρασμν· χαρε, λεθρία δαίμοσιν, πονηρν τ’ πηρειν.

Χαρε, τι προχέεις αμάτων τ εθρα· χαρε, το σο συζύγου, βαπτισμο κολυμβθρα.

Χαρε, δεκτν πρεσβείας θυμίαμα· χαρε, σατν το πλάνου φυγάδευμα.

Χαρε, Θεο πρς μς σωτηρία· χαρε, μν πρς Χριστν κεσία.

Χαρε, Σύναξις νθεος.

Ζάλης τάραχον, σκότος λογισμν ψυχοκτόνων, δίωξας καθάρασα νον σου, κα μητέρων, μήτηρ Νόννα γέγονας, διδάσκουσα, θεωρίαις κα πράξεσιν, ρετν τν κατόρθωσιν, Θε δ’ εαρεστεν κα ψάλλειν·

λληλούϊα.

κουσέ τε κα εδε, καλλονήν σε Σεκονδος, κα λαβε συμβίαν νθοσα, κα τέξασα τν ωάννην, εθς χρα μήτηρ, νεαρ μείνασα, νέθρεψας ν πίστει, εχομένη ατ, δι σο ξίως φμεν·

Χαρε, τς ντιοχείας θρέμμα·

χαρε, εγενος οκίας στέμμα.

Χαρε, τν ποικίλων χθρν μυντήριον·

χαρε, συζυγίας καλν οκητήριον.

Χαρε, ,τι νν οράνια συναγάλλεται τ γ·

χαρε, ,τι τ περίγεια, τν σν βίον παινε.

Χαρε, τς ελαβείας θεοκίνητον στόμα·

χαρε, τς χηρείας μέγα ρασα βάρος.

Χαρε, στεῤῥὸν τς πίστεως ρεισμα·

χαρε, στοργς γενναον πόδειγμα.

Χαρε, δι’ ς τν εδώλων κόσμος·

χαρε, δι’ ς κα σατν κατησχύνθη.

Χαρε, Σύναξις νθεος.

Θεοβράβευτε Μτερ, σεβασμία νθοσα, δείχθης σωφροσύνης στήλη, δι εδόν σε ντιοχες, κα θαυμαστικς, ήτωρ Λιβάνιος, ς Χριστιαν μητέρα πήνεσεν, κμες δ φμεν·

λληλούϊα.

σα πσι δικαίως, ποδίδως θεόφρον, ργοις κήρυττες δικαιοσύνην, ς φιλάδελφον ρντες κα φιλόκτεκνόν σε, σπευδε λαός, λεημοσύνην να λάβ, παρ σο μμέλεια Μτερ, πόθ λέγων·

Χαρε, λαμπρν Καισαρείας θρέμμα·

χαρε, λαο εσεβοντος δόξα.

Χαρε, ψευδωνύμων δαιμόνων λεγχος·

χαρε, τς Τριάδος ψαλμδία σίγητος.

Χαρε, παδας κπαιδεύσασα, κα μορφώσασα Χριστόν·

χαρε, πίστιν διδάξασα, κα εσέβειαν Θε.

Χαρε, τέκνων σου φύλαξ, γρυπνοσα παύστως·

χαρε, πλάνου νέδρας, κπεράσασα πίστει.

Χαρε, φρόνων νθεον κήρυγμα·

χαρε, πιστν πραότητος γνώρισμα.

Χαρε, πασν ρετν θεία σμίλη·

χαρε, σοφ μητρικ προστασία.

Χαρε, Σύναξις νθεος.

Κήρυξ τος Καππαδόκοις, σς βίος πρξεν, μμέλεια γύναι κα μτερ, δι σν τ συμβί, πεντς τν σν τέκνων γιοι, τ κκλησί δείχθησαν, κα Μέγας Βασίλειος, ο μέλποντες Θε μνον·

λληλούϊα.

Λάμψασα θεία Νόννα, φαεινς εσεβεί, μετέδωκας σν πίστιν τος τέκνοις, κα θρεψας θεοπρεπς, ν λόγοις κα ργοις γαθος, δέδωκας γίους, τ Χριστο κκλησί, δι σο βομεν σμένως·

Χαρε, νύψωσις εσεβούντων·

χαρε, ασις τν νοσούντων.

Χαρε, κκλησίας λυχνία σβεστος·

χαρε, τς Ναζιανζο δόξα φραστος.

Χαρε, θάλασσα βυθίζουσα, πειρασμος τος πονηρούς·

χαρε, κρήνη μύρα βλύζουσα, κα ρδεύουσα πιστούς.

Χαρε, πύρινη στήλη, προσευχν δακρυῤῥόων·

χαρε, τέκνων προστάτις, κα μητέρα γίων.

Χαρε, τροφ πεινώνων δάπανος·

χαρε, σεμν Μητέρων τ καύχημα.

Χαρε, πιστν δηγ ληθείας·

χαρε, ξ ς εθρα χέοντα θεία.

Χαρε, Σύναξις νθεος.

Μέλλουσα εσιέναι, ν να κα προσεύχει, παράδοξα τέλεις Νόννα, τεκνίας λύσαντα δεσμ Θεός, τέκνα τρίας εθς Μτερ δωκεν, σ δε, εχαριστίαν δοναι, φης κράζουσα τ Πλάστ·

λληλούϊα.

Νίκην κατ θανάτου, το Χριστο μιμνησκομένη, πόμεινας νθοσα σν χηρείαν, κα τ βρέφος, μητρικ στοργ συνδεδεμένη, θεοφιλς ξέφρεψας, δι μέλπω τ δούσ, τν μέγιστον Χριστο εράρχην·

Χαρε, λάμψις τς γκρατείας·

χαρε, μήτηρ τς ληθείας.

Χαρε, ντίληψις πάντων επορος·

χαρε, δεομένων μητέρων τρόφιμος.

Χαρε, αρα θείου Πνεύματος, δροσίζουσα πιστούς·

χαρε, σκεος κλαμπρότατον, κτρέφουσα θνητούς.

Χαρε, ντιοχέων πρς Θεν παραστάτις·

χαρε, τν θεοφρόνων δηγς κα προστάτις.

Χαρε, Κριτο δικαίου δυσώπησις·

χαρε, μαρτανόντων θεία παράκλησις.

Χαρε, στολ ρετν γία·

χαρε, τρυφ ποθητο Παραδείσου.

Χαρε, Σύναξις νθεος.

Ξένα ντως ρφμεν, τ ν σο νθοσα, τ τελούμενα φρικώδη θεόθεν, βιώσασα σιότητι σεμνοπρεπς, λύπην κα παντα, καρτερς πήνεγκας, νηστεύουσα, διώκουσα δαιμόνων τν πληθύν, κα ψάλλειν·

λληλούϊα.

λος πεφωτισμένη, προσευχς θεαρέστου, δοχεον το Πνεύματος γένου, κατεσκήνωσε γρ ληθς, παν τ πλήρωμα ν σο τς Θεότητος, μες δ τ σ γνντες Νόννα θλα, ν σμασι πιστς βομεν·

Χαρε, Θεο ποῤῥήτων πύλη·

χαρε, σεμν σωφροσύνης στήλη.

Χαρε, κακοδόξων δριμύτατος λεγχος·

χαρε, ρθοδόξων ξαίρετος παινος.

Χαρε, νέφη περβάσασα, πρς δν νω Σιών·

χαρε, κάτοπτρον το Πνεύματος, κα οκήτωρ ορανν.

Χαρε, πενομένους δελφος θρεψαμένη·

χαρε, πλανωμένους πρς Θεν δηγοσα.

Χαρε, δι’ ς λλότριοι φεύγουσι·

χαρε, δι’ ς πολλέμιοι ττηνται.

Χαρε, πιστ κα μητέρων πληρώτις·

χαρε, στεῤῥὲ το σατν καθαιρέτις.

Χαρε, Σύναξις νθεος.

Πσα φύσις γγέλων, κατεπλάγη ρν σου, τν νσαρκον σάγγελον βίον, πρόσιτος γρ σ Θεός, χαριτώσας Νόννα, θαυμαστν ντως μετ τέλος πσιν δειξε, θαυματουργοσαν πιστος, τος κράζειν οτως·

λληλούϊα.

ήτορσιν πιστίας, σοφίσω νθοσα, σ σεμν πολιτεί, κακοδόξους γρ πλάνους, δεισιδαιμονοντας Μτερ, πρς φς θυνας κηρύττουσα ν πίστει, νοθεύτως τν Χριστόν, δι σο κράζω·

Χαρε, σοφίας Θεο δοχεον·

χαρε, χαρίτων Ατο ταμεον.

Χαρε, θεΐας μφίστομος μάχαιρα·

χαρε, κακοτρόπων ξύτατον φάσγανον.

Χαρε, ,τι κατησχύνθησαν ο δεινο αρετικοί·

χαρε, ,τι κατηυφράνθη σοι τς ντιοχείας γ.

Χαρε, πασν μητέρων γγκαλλώπισμα θεον·

χαρε, τν δεομένων ταχιν ντιλήπτωρ.

Χαρε, φωτς λίου παύγασμα·

χαρε, πιστν νθρώπων διάσωσμα.

Χαρε, γνοσα σατν τς παγίδας·

χαρε, δοσα Θε χρυσολόγον.

Χαρε, Σύναξις νθεος.

Σσον πάντας λιτας σου, πανσεβάσμιε μτερ, Κυρί δυσωποσα παύστως, ν χαρ μορφήν σου, πανευλαβς σπαζόμεθα, κα τιμν δίδομεν, ντίδος ον τ κρείττονα, τος μέλπουσιν νθοσα μνον·

λληλούϊα.

Τάξεις τν σωμάτων, κμετρήσασαν βίον, δέξαντο τ σν μτερ πνεμα, γρ Δημιουργς παναληθς, καθηγίασέ σε σοφ μμέλεια, ν εηρέστησας πόνοις, διδάξας οτω τος πιστος φωνεν σοι·

Χαρε, στήλη τς γκρατείας·

χαρε, θύρα τς εσπλαγχνίας.

Χαρε, στοργικς ναθρέψασα τέκνα σου·

χαρε, θεϊκ γαλουχήσασα γάλακτι.

Χαρε, ,τι ξεπαίδευσας, τατα πίστει πρς Χριστον·

χαρε, ,τι πάντα θυνας, εσεβεί πρς Θεόν.

Χαρε, ερέως Βασιλείου συμβία·

χαρε, μήτηρ γίων, κα τροφς πανολβία.

Χαρε, κλεινν πιστν γαλλίαμα·

χαρε, σεμνν μητέρων ντρύφημα.

Χαρε, γοργ ντιλήπτωρ κα ῥῦστις·

χαρε, θερμ πρς Δεσπότην μεσίτις.

Χαρε, Σύναξις νθεος.

μνους θείους προσδέχου, μμέλεια μτερ, ος πέμπομεν πιστς κζητοντες, να ύσς νοσημάτων μς, πειρασμν ποικίλλων, συμφορν θλίψεων, παθν πυρς κολάσεως, πρς Κύριον λιτας σας, τος βοντας·

λληλούϊα.

Φωτοδότην Δεσπότην, ξευμένισας Νόννα, πιστς βιώσασα, σν τ συζύγ, ν σο γρ ϋλον κησε φς, δηγον πρς γνσιν το Θεο ριστον, δι κμες κηρύττοντες, Χριστο τ μεγαλεα σο βομεν·

Χαρε, πατρίδος κα γένους κλέος·

χαρε, μν ωμαλέον σφργος.

Χαρε, ελαβν ψυχς πτουσα Πνεύματι·

χαρε, τς Ναζιανζο τ θεον κβλάστημα.

Χαρε, ,τι τ οδήματα θεραπεύεις ληθς·

χαρε, ,τι ψυχοτραύματα, πουλώνεις θαυμαστς.

Χαρε, προσευχομένων ρωγς κα προστάτις·

χαρε, τν θυμούντων χαρωπς παραστάτις.

Χαρε, στοργ τέκνα κθρέψασα·

χαρε, σφραγς Τριάδος τς πίστεως.

Χαρε, φωτς το Χριστο θεος φάρος·

χαρε, πιστν νυπέρβλητον θάῤῥος.

Χαρε, Σύναξις νθεος.

Χάριν δίδου τος πίστει, μμέλεια θεία, ν μνοις σν εκόναν τιμσι, πόθον δώρησαι γιον, καρπος πνευματιμούς, ζλον ρετν νθεον, προθύμους μς πρς μετάνοιαν, καλν τ’ πολογίαν, Θε ψάλλειν·

λληλούϊα.

Ψάλλομεν θεία μέλη, εφημοντές σε μτερ, νθοσα τν πιστν α χορεαι, δι σν ορτν τιμμεν, γαλλιόμενοι, νήφοντες εχόμενοι, ατήματα προσφέροντες, πρόσδεξαι, κα δς τ κρείττ, τος σο δειν·

Χαρε, στολ επρεπείας θεία·

χαρε, τερπν σωφροσύνης στήλη.

Χαρε, κιβωτ κα να γιάσματος·

χαρε, θησαυρ κα κρουν θείας χάριτος.

Χαρε, πίστεως πέρμαχος, σωτηρία εσεβν·

χαρε, καύχημα σεβάσμιον, τν μητέρων ελαβν.

Χαρε, τς κκλησίας τ σύλητον γέρας·

χαρε, τν ρθοδόξων τ παμπόθητον κέρας.

Χαρε, δι’ ς ηγάσθη σύμπασα·

χαρε, δι’ ς Χρυσόστομος λαμψεν.

Χαρε, πιστν ταπεινς ζώντων φύλαξ·

χαρε, ψυχν σωτηρίας πρέσβυς.

Χαρε, Σύναξις νθεος.

 χορεία γίων, σν νθούσ κα Νόνν, μμέλεια φωστήρων μητέρες (γ΄), τος μέλπουσι τήνδε τν δήν, λυτρώσασθε πάσης συμφορς θλίψεως, κα τος πιστος πρεσβεύσατε Θε σωθναι, τος βοσιν·

λληλούϊα.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.