Tuesday, June 21, 2016

Χαιρετισμοί Αγίου Μάρτυρος Νέστορος(Ποίημα ρχιμ. Νικοδήμου εράκη)
Κοντάκιον. χος πλ. δ. Τ περμάχ στρατηγ.
Το
Δημητρίου μαθητν τν θεον Νέστορα, γκωμιάσωμεν ν μνοις φιλέορτοι, διηγούμενοι τς θείας ατο θλήσεις· τν Λυαον γρ ν πάλη θανάτωσε, κα ν ργοις τν Χριστν λαμπρς δόξασεν, θεν κράζομεν·
χαίροις Νέστορ πανθαύμαστε.
γγελοι μετ᾿ νθρώπων, χαρμοσύνως τιμσι, τν Νέστορα ν μνοις νθέοις (τρς), κα τ γωνοθέτ Χριστ, τ ν μάρτυσιν ατν ν ορανος τάξαντι, λατρεύοντες, γκώμια τ μάρτυρι, προσείπωμεν τοιατα·
Χα
ρε, δι᾿ ο Χριστς
δοξάσθη·
χα
ρε, δι᾿ ο χθρς
νικήθη.
Χα
ρε, Δημητρίου σεπτν
γκαλλώπισμα·
χα
ρε, τν μαρτύρων πανένδοξον
γαλμα.
Χα
ρε, μάρτυς θεοφρούρητε το
Λυαίου νικητά·
χα
ρε, τέκνον Δημητρίου, το Κυρίου
θλητά.
Χα
ρε, τι δείχθης τς Τριάδος
πλίτης·
χα
ρε, τι κηρύττεις Δημητρίου τ
ν πίστιν.
Χα
ρε, το Δαυδ
ντίγραφον τέλειον·
χα
ρε, τν πιστν πόδειγμα
ριστον.
Χα
ρε, δι᾿ο Χριστς
νυμνείται·
χα
ρε, δι᾿ο Σατν ταπεινοται.
Χαρε, Νέστορ πανθαύμαστε.
Βλέπων χριστομάρτυς, το Λυαίου τ θράσος, φησ τ βασιλε θαρσαλέως τν πανίσχυρον σο παλαιστήν, τν Λυαον δός μοι ες γώνισμα πάλης, Τριάδος δ τν δύναμιν, ν πίστει προσκυνν βοήσω·
λληλούϊα.
Γνσιν ἄῤῥητον χων, τρισόλβιος Νέστωρ, βόησε τ νακτι οτως ν δυνάμει Χριστο, κζητ μετ Λυαίου συμπλακναι σήμερον δι ατο θαυμάζοντες τν πίστιν, προσφωνομεν οτω·
Χα
ρε, Χριστο Θεανθρώπου δο
λε·
χα
ρε, πιστν
θλουμένων φίλε.
Χα
ρε, πρ λόγον τν Λυα
ον νικήσας·
χα
ρε, ν Κυρί τν χθρ
ν ταπεινώσας.
Χα
ρε, κλίμακα πανθαύμαστον μαρτυρίου
ναβάς·
χα
ρε, γέφυραν πρς θάνατον ν Τριάδι
περβάς.
Χα
ρε, τς κκλησίας πολυθαύμαστον κλ
μα·
χα
ρε, το Βασιλέως πολυστένακτον π
μα.
Χα
ρε, τ φς δείξας το
ς μάρτυσι·
χα
ρε, Χριστν κηρύξας το
ς πέρασι.
Χα
ρε, νάκτων ταπεινώσας τ
ν πλάνην·
χα
ρε, μαρτύρων νισχύσας τν πίστιν.
Χαρε, Νέστορ πανθαύμαστε.

Δναμις το
Κυρίου, πεστήριξεν ντως, τν μάρτυρα Χριστο ν σταδί κα Λυαον τν πάνυ σχυρόν, ν δυνάμει θεί σχυρς πληξεν, Νέστωρ κα τος πιστεύουσι τ Λόγ, καθωδήγησε ψάλλειν·
λληλούϊα.

χων ν τ καρδί, τν εχν Δημητρίου, προσλθεν ες τ στάδιον Νέστωρ, κα φωνήσας Θες το Δημητρίου βοήθει μοι, τν Λυαον κατέβαλε δι μες ν σμασι βομεν πρς ατν τοιατα·
Χα
ρε, Κυρίου εὐῶδες κλ
μα·
χα
ρε, πιστν θεόσταλτον κτ
μα.
Χα
ρε, γεωργήσας ψυχν τν
θάνατον·
χα
ρε, φυτουργήσας τ νθη το
Πνεύματος.
Χα
ρε, μάρτυς ναθλήσας ν σταδί θαυμαστ
ς·
χα
ρε, πρότυπον θλούντων ν γσι σθεναρ
ς.
Χα
ρε, το Δημητρίου βιοτν
ντιγράψας·
χα
ρε, τς το Κυρίου
ληθείας διδάξας.
Χα
ρε, σεπτς θυσίας τ
σφάγιον·
χα
ρε, πιστο λαο τ
σφράδιον.
Χα
ρε, Χριστο πρς θνητος ε
λογία·
χα
ρε, βροτν πρς Θεν κεσία.
Χαρε, Νέστορ πανθαύμαστε.
Ζάλην νδοθεν χων, λογισμν μπαθείας, τύραννος ν ν σκοτίσθη τν νικήσαντα θάνατοι, θέτων τ το γνος νόμιμον δόντες δ ατο τν νοιαν, τ Λόγ ο πιστο βόων·
λληλούϊα.
κουσε μαθητο Διδάσκαλος τέλος, κα μνοις τν Χριστν ηχαρίστεν τν πιστν δ χορο μαθόντες, τν το Νέστορος θείαν τελευτν χαιρον, κα ν δας νθέων γκωμίων, ατν μνον οτω·
Χα
ρε,Χριστο το σωτ
ρος μάρτυς·
χα
ρε, γίας Σιν ο
κήτωρ.
Χα
ρε, οράτων χθρν
ταπείνωσις·
χα
ρε, δυσσεβος βασιλέως
κνίκησις.
Χα
ρε, τι σαββατίζεις αωνίως ν Θε
·
χα
ρε, τι τ πίκηρα πηρνήθης
ν χαρά.
Χα
ρε, τ τν μαρτύρων
περπόθητον κλέος·
χα
ρε, τν γίων
περθαύμαστος κόσμος.
Χα
ρε, λαμπρν τς πίστεως
γαλμα·
χα
ρε, σεπτν τ
ς χάριτος δώρημα.
Χα
ρε, δι᾿ ο Σατν
νικήθη·
χα
ρε, δι᾿ ο Χριστς δοξάσθη.
Χαρε, Νέστορ πανθαύμαστε.

Θεοστήρικτος
ντως, τρισόλβιος Νέστωρ, τν μαρτύρων τν δόξαν πόθει, ναθλήσας γενναίως ν γ, ες παστάδα Χριστο χαίρων, εσελήλυθεν νδοξος, συμψάλλων τος γγέλοις οτως·
 λληλούϊα.

δον Νέστορος θλους, ο πιστο κκλησίας, κα τταν σεβος βασιλέως· κα τν πίστιν τιμντες ατο, κα Χριστο τν ήττητον δύναμιν, σπευσαν ν μνοις θεαρέστοις, το δοξάσαι τν Μάρτυρα οτω·
Χα
ρε, λίου
δύτου μύστης·
χα
ρε, τς θείας ζως
δείκτης.
Χα
ρε, ν Χριστ ετελίσας τ ε
δωλα·
χα
ρε, τς Τριάδος κηρύξας τ
δηλα.
Χα
ρε, νακτ ντίχριστον ταπεινώσας ν Χριστ
·
χα
ρε, Κύριον Θεάνθρωπον ποδείξας τ
ν Χριστόν.
Χα
ρε, καθελν τν ε
δώλων δυσσέβειαν·
χα
ρε, ναιρν τν
νθρώπων παράνοιαν.
Χα
ρε, το θάῤῥους πιστν τ
πόδειγμα·
χα
ρε, τς τόλμης γίων τ
στήριγμα.
Χα
ρε, πιστν δηγ
μαρτυρίου·
χα
ρε, κρατρ διδαχς ορανίου.
Χαρε, Νέστορ πανθαύμαστε.
Κρυξ τς ληθείας, το Χριστο γεγόνει, Νέστωρ ν σταδί θλήσας· κα τομν κεφαλς ποστάς, τν πιστν καρδίας ν Χριστ ηφρανεν, οτινες ν χάριτι τ Λόγ, βόων οτως·
λληλούϊα.
Λάμψας θεος Νέστωρ, ν φωτ Παρακλήτου, εσλθεν ες οράνιον δμα, κα ς μάρτυς κλεινς το Χριστο, σαββατίζει νδοξος σν τος μάρτυσιν, μες δ καθορντες, ατο τν δόξαν κβομεν·
Χα
ρε, πόδειγμα ε
λαβείας·
χα
ρε, ταπείνωσις δυσσεβείας.
Χα
ρε,
περήφανον τύραννον πλήξας·
χα
ρε, τν εδώλων τ
ν πλάνην πατήσας.
Χα
ρε, Πνεύματι συντρίψας τν το σκότους
ρχηγόν·
χα
ρε, πάθει σου στηρίξας τος ποθούντας τ
ν Θεόν.
Χα
ρε, Μάρτυς Κυρίου ταπεινώσας Λυα
ον·
χα
ρε, Θεσσαλονίκης θεοδώρητον τέκνον.
Χα
ρε, ορανίου χαρς
πολαύων·
χα
ρε, αωνίου τρυφ
ς συμμετέχων.
Χα
ρε, μάρτυς τς
κκλησίας·
χα
ρε, στλος τς μαρτυρίας.
Χαρε, Νέστορ πανθαύμαστε.

Μέλλοντος Δημητρίου,
πρ Λόγου τυθναι, τ Νέστορι προεπε τοιάδε, κα Λυαον ν Θε νικήσεις, κα πρ Χριστο σεπτς μαρτυρήσεις· διόπερ κπλαγέντες ο θεόφρονες Χριστ βομεν·
 λληλούϊα.

Νέον
νθος μάρτυς, κ λειμνος Κυρίου, νδόξως οραν φυτεύθη, νθα Λόγον λιτάζει εί, το τηρσαι μς ν γιασμ παντς, να ν χάρτη, βοήσωμεν ατ τοιατα·
Χα
ρε, πύργος τ
ς μαρτυρίας·
χα
ρε, τ κλέος τς
κκλησίας.
Χα
ρε, ναστάντος κηρύττων
λήθειαν·
χα
ρε, θυσίας κφαίνων
κρίβειαν.
Χα
ρε, δένδρον εσκιόφυλλον, ναψύχον το
ς πιστούς·
χα
ρε, νθος θεοφύτευτον, κατευφρανον το
ς βροτούς.
Χα
ρε, δοδείκτης πρς Χριστ
ν πλανωμένων·
χα
ρε, καταδείξας τ
ν δυσσέβειαν πλάνων.
Χα
ρε, το
Λόγου θεία δυσώπησις·
χα
ρε, το κόσμου κλέος κα
καύχησις.
Χα
ρε, χαρ θλητν κα
τερπνότης·
χα
ρε, τρυφ βιαστν κα γλυκύτης.
Χαρε, Νέστορ πανθαύμαστε.

Ξένον θα
μα δόντες, ο πιστς προσκυνοντες, το Νέστορος μαρτύριον θεον, τν Θεάνθρωπον κα λυτρωτν Χριστόν, ελαβς γκωμιάζομεν, τν δ μάρτυρα ρντες, ν τος ορανίοις δώμασιν, ν χαρ βομεν·
λληλούϊα.

λ ψυχ κα καρδί, ρασθες το Κυρίου, προσλθεν ν σταδί Νέστωρ, κα Χριστν Θεν ληθ, μολόγει κα πάντων κτιστν Κύριον, στηρίζοντα ν ρα πάθους τοτον, ν ν γκωμίοις τιμμεν·
Χα
ρε, Χριστν γαπν
κ καρδίας·
χα
ρε, τ
νω πόθων θεοφρόνως.
Χα
ρε, το Τυράννου προσδόκητον
ττημα·
χα
ρε, τ
ν μαρτύρων πολυσέβαστον καύχημα.
Χα
ρε, δώρημα πανθαύμαστον το Κυρίου τν βροτ
ν·
χα
ρε, ριστον πόδειγμα θεοφρόνων θλητ
ν.
Χα
ρε, κζητν τν Χριστο
σωτηρίαν·
χα
ρε, κοινωνν τς Θεο
βασιλείας.
Χα
ρε, δι᾿ ο
νικήθη δυσσέβεια·
χα
ρε, δι᾿ ο κηρύχθη ε
σέβεια.
Χα
ρε, στ
ρ στερεώματος θείου·
χα
ρε, λαμπτρ κκλησίας Κυρίου.
Χαρε, Νέστορ πανθαύμαστε.

Π
σα βρότειος φύσις, κατεπλάγη δοσα, τ Νέστορος μαρτύριον θεον τν Θεάνθρωπον γρ ησον, μολόγει πσιν ληθ Κύριον, λυτρούμενον πάντα νθρωπον, μνούμενον δ σιγήτως οτως·
λληλούϊα.

ήματα Δημητρίου, διδασκάλου νθέου, Νέστωρ ελαβς πεδέχθη· κα δραμν πρς τν παλαιστήν, προεκάλει τοτον ν γωνίσμασιν μες δ θαυμάζοντες ατο τ ετολμον, βομεν
Χα
ρε, χάριτος Χριστο κμαγε
ον·
χα
ρε, Πνεύματος γίου δοχε
ον.
Χα
ρε, δυσσεβούντων
λέγξας παράνοιαν·
χα
ρε, θλουμένων στηρίξας τ
φρόνημα.
Χα
ρε, τι κατσχύνθησαν το
Λυαίου θαυμασταί·
χα
ρε, τι νικήθησαν δυσσεβείας
ρασταί.
Χα
ρε, τν ντιχρίστων ρνηθες τ
πολύθεον·
χα
ρε, τν διωκόντων ποδείξας τ
μάταιον.
Χα
ρε, θέων συντριβν τ ε
δωλα·
χα
ρε, μαρτύρων στηρίζων
γώνισμα.
Χα
ρε, τεχος πιστν
ρθοδόξων·
χα
ρε, πτσις δειν κακοδόξων.
Χαρε, Νέστορ πανθαύμαστε.

Σώσαι θέλων
Νέστωρ, τν ψυχν πηρνήθη, πικηρν τρυφν κα τν δόξαν, κα Θεν κηρύττων τν Χριστόν, τν μαρτύρων χάριν, πεπόθησεν μες δ σν ατ τ θλοθέτ ν χαρ βομεν·
λληλούϊα.

Τε
χος ε θλουμένων, πανένδοξε Νέστορ, κα πάντων τν ποθούντων τ νω γρ τς σωτηρίας δοτήρ, σ νέδειξε πανευκλε μάρτυρα, στηρίξας τν καρδίαν σου, κα πάντας σοι προσφωνεν διδάξας·
Χα
ρε, τ στέφος τς
κκλησίας· .·
χα
ρε, στλος τς
ληθείας.
Χα
ρε, δηγ τν μαρτύρων τ
ς πίστεως·
χα
ρε, προβολε τς Χριστο
γιότητος.
Χα
ρε, σ γρ κατενίκησας τν ντίπαλον
χθρόν·
χα
ρε, σ γρ πεστήριξας τν τ
ς χάριτος λαόν.
Χα
ρε, ταπεινώσας τν Λυαον ν Λόγ
·
χα
ρε, νισχύσας τν μαρτύρων τ
πλήθη.
Χα
ρε, σεπτ
διδάσκαλε πίστεως·
χα
ρε, φωστρ ννομου
θλήσεως.
Χα
ρε, τρυφ τν μαρτύρων κα
δόξα·
χα
ρε, χαρ τν γίων κα κλέος.
Χαρε, Νέστορ πανθαύμαστε.

μνοις πευφημομεν, Νέστορ μάρτυς Κυρίου, τν τόλμην κα σν θλησιν θείαν Δημητρίου γρ πιστς μαθητής, ν σταδί σ ναδειχθείς, Κύριον μολόγων, πέδειξας Θεν τν ησον, πρς ν βόας·
λληλούϊα.
Φωτοδόχος Νέστωρ, τος ν σκότει δεικνύει, Θεν Λόγον ν ργοις κα λόγοις φωτισθες γρ τ φωτ το Χριστο, μετ θάῤῥους πρς μαρτύρων σπευσε, νικήσας δ τν τύραννον, κούει παρ πάντων οτω·
Χα
ρε, Χριστο τς χαρς δοχε
ον·
χα
ρε, ζως γίας ταμε
ον.
Χα
ρε, προσβολν
νατρέψας τυράννου·
χα
ρε, ν χαρ
πομείνας βασάνους.
Χα
ρε, τι τν Θεάνθρωπον μολόγεις εθαρσ
ς·
χα
ρε, τι τν μισάνθρωπον ταπείνωσας δειν
ς.
Χα
ρε, τς κκλησίας στερεώσας τ
ν πίστιν·
χα
ρε, τς δυσσεβείας καταῤῥίψας τ
ν πλάνην.
Χα
ρε, μαρτύρων
κπαγλον πρότυπον·
χα
ρε, γίων νδοξον
κτυπον.
Χα
ρε, κρατρ θεϊκς ε
λογίας·
χα
ρε, στεῤῥὲ θλητ τς θυσίας.
Χαρε, Νέστορ πανθαύμαστε.

Χάριν
χων Νέστωρ, Παρακλήτου πλουσίαν, τ μάταια μφρόνως παρεδεν αωνίων δ γαθν ρασθείς, πρ Χριστο πρς τ θανεν σπευδε, κα χάριτι το Πνεύματος, βόα πρς τν Κτίστην οτως·
λληλούϊα.
Ψάλλοντες κ καρδίας, θείου Νέστορος δόξαν, Χριστν τν θλοθέτην τιμμεν, δι᾿ Ατο τ δέμας μικρός, Λυαον εχερς κατέβαλε· δι μες ν σμασι, βομεν πρς ατν τοιατα·
Χα
ρε, πιστν
ρθοδόξων κλέος·
χα
ρε,
γίων μαρτύρων τύπος.
Χα
ρε, θλητ
ν πολυέραστον καύχημα·
χα
ρε, τν πιστ
ν θεοδώρητον κήρυγμα.
Χα
ρε, πάντιμον γλάϊσμα τν μαρτύρων το Χριστο
·
χα
ρε, καύχημα κα πρότυπον ρθοδόξου θλητο
.
Χα
ρε, τς κκλησίας τιμ κα α
νος·
χα
ρε, τς βασιλείας σεπτς
θλοφόρος.
Χα
ρε, δι᾿ ο Χριστ
ς μεγαλύνεται·
χα
ρε, δι᾿ ο Σατν
κδιώκεται.
Χα
ρε, πιστν πρς Χριστ
ν μεσιτεία·
χα
ρε, ψυχς τς μς θυμηδία.
Χαρε, Νέστορ πανθαύμαστε.
πανθαύμαστε Νέστορ, τυθες θεοφρόνως πρ πίστεως Λόγου νάρχου (τρς)· ταπεινν κδεχόμενος δήν, π βέλους ῥῦσαι πειρασμο παντς, κα πρς ζων τν κρείττονα δήγησον, τος συμβοντας· λληλούϊα.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.