Thursday, May 5, 2016

Χαιρετισμοί Αγίας Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης της θαυματουργού.


 (Ποίημα Σεβασμ. Μητροπολίτου Ρόδου Κυρίλλου Κογεράκη)
Κοντάκιον.
Ήχος πλ. δ’. Τη Υπερμάχω…
Ως ειρηνώνυμον Χριστού Παρθενομάρτυρα, ανευφημούμέν σε πιστώς εν ύμνοις πάντοτε, μαρτυρίου σου κηρύττοντες τους αγώνας. Άλλ’ ως έχουσα συμπάθειαν απύθμενον, της ειρήνης τα δωρήματα πρυτάνευσον, τοις βοώσί σοι˙
Χαίροις Μάρτυς πολύαθλε.
Οι Οίκοι.
Άγγελοι εν υψίστοις, ύμνοις επινικίοις, κροτούσι τα γενναία σου άθλα, (εκ γ’) κάτω δ’ ημείς οι χοϊκοί, δεδοξασμένην Ειρήνη τοις θαύμασιν, ορώντές σε κραυγάζομεν, εν ψυχική αγαλλιάσει˙
Χαίρε δι’ ης ο Θεός υμνήθη˙
Χαίρε δι’ ης ο Σατάν ηττήθη.
Χαίρε Αποστόλων Αγίων ομόζήλος˙
Χαίρε Αθλοφόρων ενδόξων ομότροπος.
Χαίρε σκήνωμα ευρύχωρον αρετών θεουργικών˙
Χαίρε οίκημα πανάριστον δωρεών μαρτυρικών.
Χαίρε ότι υπήλθες μαρτυρίου τον δρόμον˙
Χαίρε ότι ανήλθες προς ουράνιον δόμον.
Χαίρε Περσίας άνθος μυρίπνοον˙
Χαίρε Μαρτύρων ρόδον ηδύπνοον.
Χαίρε δι’ ης εδοξάσθη ο Λόγος˙
Χαίρε δι’ ης εκηρύχθη η χάρις.
Χαίροις Μάρτυς πολύαθλε.
Βλάστημα ανεφύης, ασεβούς ριζουχίας, εν χώρα της Περσίδος Ειρήνη, άλλ’ ευσεβείας εν Χριστώ, καρποφορίαν ηδίστην εξήνεγκας, γεωργηθείσα χάριτι, προς ευφροσύνην των βοώντων˙
Αλληλούϊα.
Γνώσεως αληθείας, δι’ οράματος ξένου, την χάριν υπεδέξω Ειρήνη, και των βαρβάρων τους θεούς, εν θεοσόφω νοΐ καταλείψασα, Χριστώ κατηκολούθησας˙ διόπερ παρ’ ημών ακούεις˙
Χαίρε το σέλας της παρθενίας˙
Χαίρε το κέρας της ευσθενείας.
Χαίρε μαρτυρίου τον δρόμον τελέσασα˙
Χαίρε Παραδείσου το πλάτος οικήσασα.
Χαίρε ότι εμεγάλυνας δι’ αθλήσεως Χριστόν˙
Χαίρε ότι κατετρόπωσας τον αλάστορα εχθρόν.
Χαίρε ομολογίας θεοβράβευτον έρκος˙
Χαίρε θεοσεβείας θεοχάλκευτον ξίφος.
Χαίρε κρατήρ ναμάτων της χάριτος˙
Χαίρε πρηστήρ κακίας του χείρονος.
Χαίρε πτηνόν ουρανίου ειρήνης˙
Χαίρε δορκάς αιωνίου γαλήνης.
Χαίροις Μάρτυς πολύαθλε.
Δύναμιν και σοφίαν, ουρανόθεν λαβούσα, απέσεισας Περσών την απάτην, και συνετάγης τω λουτρώ, του παναγίου Ειρήνη Βαπτίσματος, Χριστώ τω σε καλέσαντι, ώ και εβόας γηθοσύνως˙
Αλληλούϊα.
Ειρηνεύσασα Μάρτυς, αληθώς τη καρδία, Θεού τη αληθή επιγνώσει, δι’ Αγγέλου υψόθεν φωνής, το της ειρήνης επλούτησας όνομα, σην χάριν προσημαίνουσα, τοις ευσεβώς σοι μελωδούσι˙
Χαίρε η δόξα της ευσεβείας˙
Χαίρε η πτώσις της ασεβείας.
Χαίρε καθαρά τη καρδία και άμωμος
Χαίρε κραταιά τη αθλήσει και ένδοξος.
Χαίρε ξόανα συντρίψασα δυσσεβείας ευκλεώς˙
Χαίρε τρόπαια εγείρασα μαρτυρίου ανδρικώς.
Χαίρε ότι απώσω τας τν κόσμω αξίας˙
Χαίρε ότι εγεύσω τη Θεού βασιλείας.
Χαίρε Περσών κακίαν ελέγξασα˙
Χαίρε αυτοίς την χάριν κηρύξασα.
Χαίρε εχθροίς νοητοίς προσπλακείσα˙
Χαίρε Χριστώ μυστικώς νυμφεφθείσα.
Χαίροις Μάρτυς πολύαθλε.
Ζήλω επτερωμένη, της Θεού αληθείας, διήλεγξας ειδώλων το ψεύδος, και μυθουργίας μαγικάς, εν Παρακλήτου σοφία κατήσχυνας, Ειρήνη μεγαλώνυμε, τοις έργοις τω Θεώ βοώσα˙
Αλληλούϊα.
Η λαμπρά ένστασίς σου, των ειδώλων της πλάνης, θεμέλια εσάλευσε Μάρτυς, και της λατρείας των Περσών, το πυρ Ειρήνη απέσβεσε τέλεον˙ διόπερ προτρεπόμεθα, εν κατανύξει μελωδείν σοι˙
Χαίρε το σφάγιον του Κυρίου˙
Χαίρε το θύμα του αθλοθέτου.
Χαίρε απειλών ευσεβώς αλογήσασα˙
Χαίρε αικισμούς ανδρικώς υπομείνασα.
Χαίρε στόμα το γλυκύλαλον της κενώσεως Χριστού˙
Χαίρε γλώσσα η θεόπνευστος της Θεότητος αυτού.
Χαίρε ότι αγίαν πολιτείαν μετήλθες˙
Χαίρε ότι αικίας επωδύνους υπήλθες.
Χαίρε λαμπάς αείφωτος γνώσεως˙
Χαίρε κρηπίς ατίνακτος πίστεως.
Χαίρε πατρός την απάτην φυγούσα˙
Χαίρε ειδώλων το ψεύδος λιπούσα.
Χαίρε Μάρτυς πολύαθλε.
Θύσαι θεοίς ματαίοις, μη πεισθείσα Ειρήνη, πατρός σου την μανίαν υπέστης, άλλ’ εσυνέτισας αυτόν, τερατουργίαις των θείων θαυμάτων σου, και αληθείας ρήμασι, κατηύγασας αυτόν βοώσα˙
Αλληλούϊα.
Ίσχυσας δυναστεία, του Σταυρού Αθληφόρε, προς πάλην μαρτυρίου χωρήσαι, και εν αυτή ανδροπρεπώς, ώσπερ στρουθίον οικτρόν κατεπάτησας, εχθρόν τον ανθρωπόλεθρον˙ διο βοώμέν σοι τοιαύτα˙
Χαίρε κυπάρισσος αφθαρσίας
Χαίρε κιννάμωμον παρρησίας.
Χαίρε ουρανίου ειρήνης επώνυμε˙
Χαίρε θεϊκής ευκληρίας συνέστιε.
Χαίρε βότρυς ο παμπέπειρος της αμπέλου της ζωής˙
Χαίρε θρέμμα το εξαίσιον της αυλής της λογικής.
Χαίρε ότι υπάρχεις Ορθοδόξων ευχέτης˙
Χαίρε ότι τυγχάνεις ευσεβών ποδηγέτης.
Χαίρε αγνείας οίκος θεόδμητος˙
Χαίρε σοφίας σκεύος θεότευκτον.
Χαίρε εχθρών του Σταυρού καθαιρέτις˙
Χαίρε στρατείας Χριστού στεφανίτις.
Χαίροις Μάρτυς πολύαθλε.
Κόσμου ωραιοτήτων, αλογήσασα πάντων, ως όντων φθειρομένων Ειρήνη, τοις αλγηδόσι της σαρκός, κα προχοαίς των αγίων αιμάτων σου, μαρτυρικόν εξύφανας, σαυτή ιμάτιον βοώσα˙
Αλληλούϊα.
Λάμπουσα υπέρ λόγον, μυστική φωταυγεία, της σης ομολογίας Ειρήνη, των προσκυνούντων αναιδώς, πυρ το υλώδες σεμνή και τον ήλιον, το σκότος διεσκέδασας˙ διο νυν παρ’ ημών ακούεις.
Χαίρε συνόμιλος των αγγέλων˙
Χαίρε συνέστιος των Μαρτύρων.
Χαίρε η ανδρεία φανείσα εν άθλοις σου˙
Χαίρε η γενναία δειχθείσα εν πόνοις σου.
Χαίρε ότι εγεώργησας μαρτυρίου τους καρπούς˙
Χαίρε ότι ανεβλάστησας αγιότητος βλαστούς.
Χαίρε της αληθείας η θεόφθογγος σάλπιγξ˙
Χαίρε της νουθεσίας η γλυκύτατος φόρμιγξ.
Χαίρε λαμπρά κινύρα της γνώσεως˙
Χαίρε φαιδρά κιθάρα της πίστεως.
Χαίρε Θεού γεωργίας ο στάχυς˙
Χαίρε Χριστού ευδοκίας ο βότρυς.
Χαίροις Μάρτυς πολύαθλε.
Μένεος πληρωθέντες, κατά σου Αθληφόρε, της πλάνης οι δεινοί νεωκόροι, πάσαν ιδέαν απηνώς, δεινών βασάνων Ειρήνη μετήλθοσαν, εν τω πηλίνω σκεύει σου, ως μη ειδότες Θεώ ψάλλειν˙
Αλληλούϊα.
Νευρουμένη Ειρήνη, θεϊκή δυναστεία, υπήνεγκας βασάνων εφόδους, πορευομένη την οδόν, του μαρτυρίου και κέντρα συντρίβουσα, της αθεΐας ένδοξε˙ διο σοι άδομεν προθύμως˙
Χαίρε ειρήνης το πρυτανείον˙
Χαίρε αγώνων το αριστείον.
Χαίρε ρωμαλέου φρονήματος τέμενος˙
Χαίρε ψυχικής καρτερίας ανάκτορον.
Χαίρε αηδών συνάρσεως μέλος μέλπουσα καλόν˙
Χαίρε χελιδών αγνότητος άσμα άδουσα τερπνόν.
Χαίρε ότι απώσω βασιλέων θωπείας˙
Χαίρε ότι ηρνήσω ασεβών κολακείας.
Χαίρε δι’ ης η πίστις δεδόξασται˙
Χαίρε δι’ ης η πλάνη κατήργηται.
Χαίρε ζωής πρυτανεύουσα χάριν˙
Χαίρε παθών απελαύνουσα ζάλην.
Χαίροις Μάρτυς πολύαθλε.
Ξέσεις του σώματός σου, τας φρικτάς μαστιγώσεις, απάντων των μελών τας στρεβλώσεις, και του  θανάτου το πικρόν, αγλλωμένη καρδία υπέμεινας, Χριστώ ενατενίζουσα, Μάρτυς Ειρήνη και βοώσα˙
Αλληλούϊα.
Όλη ηγλαϊσμένη, αίγλη του Παρακλήτου, επέφανας λαώ τω εν σκότει˙ φως γαρ ως έφη ο Χριστός, Μάρτυς Ειρήνη εγένου τοις άθλοις σου, και τοις φρικτοίς σου θαύμασι, προς σωτηρίαν των βοώντων˙
Χαίρε το δρέπανον της απάτης˙
Χαίρε το έσοπτρον της αγάπης.
Χαίρε ανεσπέρου φωτός η σελάγησις˙
Χαίρε αθεΐας ανδρών η κατάργησις.
Χαίρε άμπελος κυπρίζουσα ευτολμίας σταθηράς˙
Χαίρε δένδρον αγλαόκαρπον ευψυχίας κραταιάς.
Χαίρε η του Νυμφίου πόθω κατατρωθείσα˙
Χαίρε η μαρτυρίου σκάμμασι δοξασθείσα.
Χαίρε εικών αγνείας θεόγραφος˙
Χαίρε αστήρ σοφίας πολύφωτος.
Χαίρε λιμήν των εν ζάλη του βίου˙
Χαίρε φωστήρ των εν σκότει κακίας.
Χαίροις Μάρτυς πολύαθλε.
Πάσαι των Ασωμάτων, κατεπλάγησαν τάξεις, ορώσαί σου Ειρήνη τους άθλους˙ εν ρώμη γαρ μαρτυρική, το της ψυχής σου δοκίμιον δείξασα, υπέρ χρυσίον έλαμψας, και σάπφειρον αναβοώσα˙
Αλληλούϊα.
Ρεύματα απιστίας, των αιμάτων σου ρείθροις, εξήρανας τελείως Ειρήνη, και εν αυτοίς πανστρατιάν, του νοητού Φαραώ κατεβύθισας, ολέθρου πλάνης σώζουσα, λαόν πολύν κραυγάζοντάς σοι˙
Χαίρε το βλάστημα της Περσίας˙
Χαίρε το κλέος της Εκκλησίας.
Χαίρε η χρηστότητι βίου εκλάμψασα˙
Χαίρε η λαμπρότητι άθλων εμπρέψασα.
Χαίρε ότι εθριάμβευσας μυριάδας δυσμενών˙
Χαίρε ότι κατετρόπωσας παρατάξεις ασεβών.
Χαίρε μυθοπλασίας περσικής καθαιρέτις˙
Χαίρε τερατουργίας δυσσεβούς αναιρέτις.
Χαίρε πηγή θαυμάτων αείρρυτος˙
Χαίρε λειμών χαρίτων μυρίπνοος.
Χαίρε ροή σωτηρίων ναμάτων˙
Χαίρε βροντή αληθείας ρημάτων.
Χαίροις Μάρτυς πολύαθλε.
Σύριγγας ασεβείας, και αυλούς απωλείας, εφίμωσας της πλάνης Ειρήνη, του μαρτυρίου εν καιρώ, ως χελιδών καλλικέλαδος πίστεως, το άσμα μελωδήσασα, του Λυτρωτού ώ εκβοώμεν˙
Αλληλούϊα.
Την αγίαν σου κάραν, εκτμηθείσαν τω ξίφει, κελεύσματι αθέου τυράννου, ύπνωσας ύπνον ζωηρόν, και προς ζωήν μετετέθης αθάνατον, Μάρτυς Ειρήνη τον Θεόν, ιλεουμένη τοις βοώσι˙
Χαίρε ο τύπος της προθυμίας˙
Χαίρε ο λύχνος της ευσθενείας.
Χαίρε Παρακλήτου υπέρτιμον σκήνωμα
Χαίρε οικουμένης περίλαμπρον καύχημα.
Χαίρε ράδαμνος ηδύπνοος αρραγούς υπομονής˙
Χαίρε κέδρος υψικάρηνος χριστοφόρου βιοτής.
Χαίρε φιλομαρτύρων μυστική δαδουχία˙
Χαίρε των Ορθοδόξων νοητή ευκληρία.
Χαίρε σαρκός τα πάθη νεκρώσασα˙
Χαίρε εχθρών τα στίφη νικήσασα.
Χαίρε ροπής ανθρωπίνης το θαύμα˙
Χαίρε ψυχών θεοφρόνων το χάρμα.
Χαίροις Μάρτυς πολύαθλε.
Ύμνοις επινικίοις, μαρτυρίου σου άθλων, τα τρόπαια ευφήμως κροτούμεν, δι’ ων εγνωρίσθης τοις λαοίς, της ευσεβείας λαμπάς ουρανόφωτος, και Μάρτυς ισαπόστολος, Χριστού Ειρήνη, ώ βοώμεν˙
Αλληλούϊα.
Φως οικήσασα θείον, εν ζωής τω νυμφώνι, παρθένος ως φρονίμη Ειρήνη, και της θεώσεως αυγαίς, υπερφυώς κατά χάριν αστράπτουσα, το φως Θεού της γνώσσεως, εξαίτει τοις αναβοώσι˙
Χαίρε ο στέφανος των Αγίων˙
Χαίρε η σύνεδρος των Δικαίων.
Χαίρε εκλιπόντων πνοή ουρανόφοιτος˙
Χαίρε θλιβομένων στοργή θεοδώρητος.
Χαίρε ρείθρον χρυσαυγέστατον δωρημάτων ιερών˙
Χαίρε φρέαρ ανεξάντλητον χαρισμάτων μυστικών.
Χαίρε ότι εστέφθης αμαράντω στεφάνω˙
Χαίρε ότι επήρθης νοητόν εις νυμφώνα.
Χαίρε δι’ ης πιστοί επαγάλλονται˙
Χαίρε δι’ ης εχθροί φυγαδεύονται.
Χαίρε παγίδων της πλάνης φυγούσα˙
Χαίρε χαράς της αψεύστου τυχούσα.
Χαίροις Μάρτυς πολύαθλε.
Χάριν θείων θαυμάτων, ουρανόθεν λαβούσα παρέχεις τας διττάς ιατρείας, και απελαύνεις μολυσμόν, παθών παντοίων Ειρήνη πανεύφημε, τοις τω Ναώ σου σπεύδουσι, και ψάλλουσι Θεώ αισίως˙
Αλληλούϊα.
Ψάλλουσα εν υψίστοις, της ειρήνης τον ύμνον, Αγγέλων συν αΰλων χορείαις, και παρεστώσα ευκλεώς ,τω Βασιλεί της ειρήνης φερώνυμε, ειρήνην αστασίαστον, αίτει τοις κράζουσι τοιαύτα˙
Χαίρε το ρείθρον της συμπαθείας˙
Χαίρε η βρύσις της ευσπλαχνίας.
Χαίρε σατραπείας αθέων κατάπτωσις˙
Χαίρε ασεβείας Ελλήνων καθαίρεσις.
Χαίρε εύχος περιλάλητον ευλαβών μοναστριών˙
Χαίρε άγιον εντρύφημα των τιμώντων σε πιστών.
Χαίρε ότι χιτώνα τον λαμπρόν ενεδύσω˙
Χαίρε ότι την θέαν του Χριστού εθεάσω.
Χαίρε βροτών σεπτόν εγκαλλώπισμα˙
Χαίρε πιστών λαμπρόν σεμνολόγημα.
Χαίρε δι’ ης ιατρεύονται νόσοι˙
Χαίρε δι’ ης θεραπεύονται πάθη.
Χαίροις Μάρτυς πολύαθλε.
Ώ θεόφρον Ειρήνη, ειρηνώνυμε Μάρτυς Μαρτύρων η φαιδρά ευκοσμία, (εκ γ’) τας εφυμνίους ευμενώς, ταύτας ωδάς ικετεύομεν πρόσδεξαι, βραβεύουσα την χάριν σου, ημίν τοις ευσεβώς βοώσιν˙
Αλληλούϊα.
Και πάλιν το Κοντάκιον.
Ήχος πλ. δ’. Τη Υπερμάχω…
Δίστιχον.
Κύριλλος θύτης κραυγάζει σοι το Χαίρε
Μάρτυς Ειρήνη το κλέος σου γεραίρων.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.