Tuesday, May 17, 2016

Χαιρετισμοί Παναγίας Δαμανδρίου Λέσβου


 
Κοντάκιον. χος πλ. δ΄. Τ περμάχ.
Το Δαμανδρίου τν φρουρν ψαλμος μνήσωμεν, σεπτν Εκόνα θησαυρν τν πολυτίμητον, σπαζόμενοι ν μάνδρ τς Θεοτόκου, εσεβν κα φιλεόρτων τ συστήματα, ς προστάτιδα κατέχοντες κα πρόμαχον, πίστει κράζοντες·

χαρε Δαμανδριώτισσα.

γγελοι οράτως, νυμνοσι παύστως, τν πάνσεπτον μορφήν Σου Παρθένε (γ΄)· κα σν τας ορανίας φωνας, τς νήσου Λέσβου, κα πιστν συστήματα, ρντες Σ γηθόμενοι, μελίσμασι πιστς βοσι·
Χαρε, δι’ ς Ζω πέστη·
χαρε, δι’ ς ησος τέχθη.
Χαρε, πεπτωκότος δμ νάκλησις·
χαρε, θρηνωδίας τς Εας κλύτρωσις.
Χαρε, ψος νεπίβατον, λογισμος ο ταπεινος·
χαρε, βάθος ακατάληπτον, εσεβέσι κα πιστος.
Χαρε, τι Σ θρόνος το παντάνακτος πέλεις·
χαρε, τι γκάλαις τν τ σύμπαντα φέρεις.
Χαρε, γαστήρ, Σωτρα κυήσασα·
χαρε, αγή, λιον τέξασα.
Χαρε, δι’ ς μάνδρα δε φρουρεται·
χαρε, δι’ ς Σς Υἱὸς προσκυνεται.

Χαρε, Δαμανδριώτισσα.

Βλέποντες Σν Εκόνα, τν Χριστν ν γκάλαις, βαστάζοντα γν Θεοτόκε, νυμνομεν Σ θείαις δας, κα κατασπαζόμεθα ατν παντες, τ χαρε σν τος γγέλοις, τ δόμενον κβοντες·

λληλούϊα.

Γθεν σματα νω, ναπέμπομεν Μτερ, κοιμήσει Σου νδόξ μνοντες· ν Μον σεπτ ποθητς, Δαμανδρίου πίστει σπεύδομεν, δοντες ψαλμος δς γκώμια μελίσματα, βοντες οτως·
Χαρε, Θεο Βασιλέως πύλη·
χαρε, πιστν σωφροσύνης στήλη.
Χαρε, θαυματόβρυτε Κόρη πανάμωμε·
χαρε, χαριτόβρυτε Μτερ πείρανδρε.
Χαρε, κλίμαξ προφητόφθεγγος, δι’ ς κατέβη Χριστός·
χαρε, γέφυρα νάγουσα, τος πιστος πρς ορανόν.
Χαρε, τν σωμάτων σίγητος μνος·
χαρε, το Δαμανδρίου εωδέστατος κρίνος.
Χαρε, Υἱὸν σπόρως τέξασα·
χαρε, μς τ θεα διδάξασα.
Χαρε, σατν καθελοσα τ κράτος·
χαρε, πιστος χορηγοσα τ νκος.

Χαρε, Δαμανδριώτισσα.

Δύναμις θαυμασίων, τ Εκόνι δόθη, ς φερε Λουκς πρς Σ ταύτην· κα νθρονος Μήτηρ πιστος, χορηγε τν ασιν ταχ παύουσα νοσήματα, κα πάθη ψυχοφθόρα, τος μνοσι πόθ·

λληλούϊα.

σωσεν γία, Θεοτόκε Εκών Σου, πολλάκις νσον Λέσβον κινδύνων· ν γρ χρόνοις δύνων, χαλεπν καιρν, δεινν αρετικν σπευδε, βαρβάρους ποκρούουσα· δι ε Σ εφημομεν·
Χαρε, Χριστο τς μπέλου κλμα·
χαρε, Μονς σεβασμίας κτμα.
Χαρε, μοναστν τ σεμνν γκαλλώπισμα·
χαρε, εσεβν τ θεόθεν πόδειγμα.
Χαρε, ρουρα νήροτος, γεωργοσα τν τρυφήν·
χαρε, όδον τ μάραντον, τ κοσμον τν Σν μορφήν.
Χαρε, τι τ πλήθη θαυμασίων αγάζεις·
χαρε, τι νέμους τρικυμίας κοπάζεις.
Χαρε, σεπτν κειμήλιον νασσα·
χαρε, χαρς δύτατον κουσμα.
Χαρε, Θεο πρς θνητος σωτηρία·
χαρε, βροτν πρς Θεν παῤῥησία.

Χαρε, Δαμανδριώτισσα.

Ζόφον τς διανοίας, τν πιστν σπερ κμα, κατέπαυσεν γν Θεοτόκε, τ’ μν σεπτή Σου Εκών, πεφανέρωτο δήλως πς, τρέχομεν δ νν, Μον σπάσασθαι, Σν χραντον μορφν βοντες·

λληλούϊα.

κουσε πσα πόλις, κα χωρίον τς νήσου, Εκόνος Σς νέρευσιν Κόρη· κα δραμόντες ν χαρ λθον, πανοικε παντες, Δαμανδρίου γαί, να Σν τύπον δωσιν μμάτοις των, πιστς τ’ μνοντες·
Χαρε, μνς λογικ Παρθένε·
χαρε, Χριστο ρχιποίμενος Μτερ.
Χαρε, ψυχοφθόρων παθν τ σβεστήριον·
χαρε, γεννητόρων μν τ προπύργιον.
Χαρε, τι γ κα γγελοι, συναγάλλονται φαιδρς·
χαρε, τι κατατέρπεται, Σο Δαμάνδριον πιστς.
Χαρε, τν ρχαγγέλων θεϊκ μνωδία·
χαρε, τν ρθοδόξων λαρ θυμηδία.
Χαρε, στεῤῥὸν θεμέλιον πίστεως·
χαρε, λαμπρν πειστήριον χάριτος.
Χαρε, δι’ ς σατν πατήθη·
χαρε, δι’ ς πς χθρς νικήθη.

Χαρε, Δαμανδριώτισσα.

Θεοδρόμος στρ μέν, καθοδήγησε Μάγους, σπηλαί προσκυνσαι Σν τόκον· μνον δ’ σωμάτων τερπνός, μεθ’ μν δει τ σεπτ κοιμήσει Σου, νθρονε θεοχαρίτωτε Παρθένε, κα βο Σοι·

λληλούϊα.

να πλήσ λήκτου, χαρμονς ρθοδόξους, ν χρόνοις αρεσιομαχίας, σεπτή Σου Παρθένε Εκών, θαυμαστς ρετήσατο γν, χωρίου Δαμανδρίου οκσαι, κα βοσαί Σοι Μον ρχαία·
Χαρε, Μήτηρ λίου δόξης·
χαρε, νυκτς παμφας σελήνη.
Χαρε, μοναζόντων στεῤῥὸν καταφύγιον·
χαρε, το σεμνείου Σου θεον κειμήλιον.
Χαρε, εοσμον θυμίαμα, κεσίας μητρικς·
χαρε, επαῤῥησίαστον, φίλτρον χουσα στοργς.
Χαρε, τν γόνων παύουσα παιδίαν·
χαρε, χορηγοσα γυναιξν ετεκνίαν.
Χαρε, θεος τος δώδεκα θραύσασα·
χαρε, σεπτν Τριάδα λατρεύουσα.
Χαρε, πιστν σφαλς δοδείκτης·
χαρε, μν πρς Υόν της μεσίτις.

Χαρε, Δαμανδριώτισσα.

Κήρυκες Σν σημείων, ο λαο γεγονότες, δοξάζουσι μορφήν Σου Παρθένε· ἀῤῥωστήματα παύει ταχύ, κα ἰᾶται πάντας τος πιστς τρέχουσιν· ε δ δαψιλ πηγάζει χάριν, τος παύστως ψάλλειν·

λληλούϊα.

Λάμπουσιν γιάσσου, κα Μονς Δαμανδρίου, τς χάριτας εκόνες Σου Μτερ· γρ Λέσβου λαός, μετ χαρς μέλπει Σου τν κοίμησιν, κα μετάστασιν, ς Σιλωμ τος είθροις πληρούμενος, ν πίστει κράζων·
Χαρε, νόρθωσις παραλύτων·
χαρε, κλύτρωσις αχμαλώτων.
Χαρε, τ φρυάγματα χλου σκορπίσασα·
χαρε, τν φρν κακοδόξων πατήσασα.
Χαρε, θάλασσα ποντίζουσα, τν παθν πιδρομάς·
χαρε, πέτρα νακόπτουσα, τν δαιμόνων τς ρμάς.
Χαρε, σβεστη στήλη, φωτοφόρου Εκόνος·
χαρε, σκέπη Μονς Σου, λοφώτου νεφέλης.
Χαρε, τροφ πεινώντων είζωος·
χαρε, πηγ διψώντων ζωήῤῥυτος.
Χαρε, μορφ ελογημένη·
χαρε, κιβωτ Σ γιασμένη.

Χαρε, Δαμανδριώτισσα.

Μέλλουσα ξικνεσθαι, φανερς δ’ φικνεσθαι, ες τόνδε τόπον το Δαμανδρίου, Θεομτορ ράθης φωτί, σωμάτων μνοις μεγαλυνόντων Σε· νν ον μες, μνομέν Σου τ νομα τ θεον δειν·

λληλούϊα.Νέοι σπεύδουσιν δε, πειρόγαμε Νύμφη, θεόφρονες δ παρθέναι σπουδαίως, σν πρεσβύταις βαθμίδας Μονς, ναβαίνουσιν Εκόνα σπάσασθαι· μετρα γρ βρύει θαύματα, τος σμασι τιμσι ταύτην·
Χαρε, νας τς Χριστο κκλησίας·
χαρε, τρίβος πιστν σωτηρίας.
Χαρε, αωνίου ζως τ πάνθισμα·
χαρε, Βασιλείας Θεο τ θησαύρισμα.
Χαρε, κλμα βότρυν φέρον, τν γλυκύτατον Χριστόν·
χαρε, ρος λατόμητον, εδενδρον σκέπον λαόν.
Χαρε, τν ρθοδόξων δηγς τν ν σκότει·
χαρε, τν μοναζόντων κδιώκουσα νέφη.
Χαρε, Μητρς Υο παράκλησις·
χαρε, δεινς παθόντων συγχώρησις.
Χαρε, λαο κραται προστασία·
χαρε, θερμ πρς Θεν κεσία.

Χαρε, Δαμανδριώτισσα.

Ξένον θαμα κβλύζει, καθ’ κάστην Εκών Σου, πιστος θεοφιλέσιν Μτερ· κεκόσμηκέ Σε χάρισι γρ Σς Υός, τεχθες π γς κ Σο, ς πλος νθρωπος, βουλόμενος λκσαι, πρς τν θείαν δόξαν τος βοντας·

λληλούϊα.

λη στραπηβόλος Σ μορφ καθορται, πιστος Δαμανδριώτισσα Μτερ· μνουμένη μν γγελικς, π γηγενν δ θεοπρεπς τετίμηται· δι άματα πλουσίως χορηγε εί, τος πόθ κβοσι·
Χαρε, κρατρ ορανίου μύρου·
χαρε, γνν νεανίδων νθος.
Χαρε, σθενούντων ταχεία νάῤῥωσις·
χαρε, θλιβομένων ψυχς γαλλίασις.
Χαρε, χημα μετάρσιον, μνδίαις Χερουβείμ·
χαρε, ρμα ατοκίνητον, τας δας τν Σεραφείμ.
Χαρ,ε πρς Δεσπότην κα Υἱὸν μεταστσα·
χαρε, ορανν νν τς σκηνς ναβσα.
Χαρε, δι’ ς νώθη βυσσος·
χαρε, δι’ ς νοίχθη Παράδεισος.

Χαρε, Δαμανδριώτισσα.

Πύλη πέφηνας πσι, σωτηρίας Παρθένε, κα μάνδρ Σου τος σπεύδοντας σώζεις· πολυτίμητον γρ θησαυρόν, Σν Εκόνα νσος Λέσβου κέκτηται, πιστος δεινν κα θλίψεων κρύουσα, τος δοντας Σο οτως·

λληλούϊα.

ώμην τος δυνάτοις, κα νοσοσι τν ῥῶσιν, παρέχει νοερς Εκών Σου· καταπλήττει τν φύσιν θνητν, κα γγέλων Μτερ, τ κ Σο θαύματα, μες νν δ’ σπαζόμενοι, πιστς ταύτην Σο κβομεν·
Χαρε, το Πνεύματος μυροθήκη·
χαρε, κλίμαξ ορανομήκης.
Χαρε, Δαμανδρίου σεβάσμιον ρεισμα·
χαρε, ερέων τ θεον ντρύφημα.
Χαρε, τι καταυγάζονται, ν Σο πλθος μνηταί·
χαρε, τι συναυλίζονται, ν Μον προσκυνηταί.
Χαρε, δόλους βελίαρ ς ράχνην σκορποσα·
χαρε, τν θεοφρόνων τς καρδίας πληροσα.
Χαρε, ψυχς τ πάθη νάγουσα·
χαρε, ασχρος καλς μεταβάλλουσα.
Χαρε, λκς τν πιστν σωτηρίας·
χαρε, παστς Θεο Λόγου γία.

Χαρε, Δαμανδριώτισσα.

Σπεσον τάχει λυτροσθαι, τος πιστς Θεοτόκε, τ γόνυ τ Σ κλίνουσι θέ, δακρύων δ’ κχέουσι κρουνούς, ν Μον Εκόνι Σου σεπτ προσπίπτοντες σπάσασθαι, κα μέλεσι τερπνος, Σο παξίως δειν·

λληλούϊα.

Τεχος ε τν παρθένων, ερέων τε παίδων, κα πάντων ρθοδόξων Παρθένε· τ γρ θαυματοβρύτ κτυπώματί Σου Μτερ, ποθητς βαίνομεν, ατήσεις περβάλλοντες, κα τούτων τν κπλήρωσιν προσμένειν, κα βον Σοι πίστει·
Χαρε, χώρα το χωρήτου·
χαρε, τς νήσου Λέσβου προστάτις.
Χαρε, Σιλωμ κολυμβήθρα άσεως·
χαρε, ψηλν δημιούργημα πλάσεως.
Χαρε, Σ γρ λευθέρωσας, αχμαλωσίας λαόν·
χαρε, Σ γρ κατεκόσμησας, γιασμένον ναόν.
Χαρε, π θρόνων ν δας μνουμένη·
χαρε, π’ γγέλων περδεδοξασμένη.
Χαρε, αλς κα λύρα το Πνεύματος·
χαρε, ψαλμν κινύρα θεόπνευστος.
Χαρε, Μονς μυριάριθμος λβος·
χαρε, πιστν χριστοφόρων τ κλέος.

Χαρε, Δαμανδριώτισσα.

μνον μέλπει σμένως, παντευλόγητε Κόρη, πς μάνδρ Σου πιστς ναβαίνων· εννάως γρ δς στρατια σωμάτων νόων, ν χαρ  δουσιν, μες δ πάντες σματα, προσφέρομεν συμφώνως κβοώντες·

λληλούϊα.

Φωτοπάροχον αγλην, τας ψυχας νν φωτίζει, θεία Σου Εκν Θεομτορ· τ γρ δυτον νθεον φς, δαδουχε τος πίστει πρς ατν κλίνουσιν, αχένας τε κα γόνατα, ν κατανύξει Σο κραυγάζοντας κα πόθ·
Χαρε, στρ Τρισηλίου δόξης·
χαρε, κτς νοητο λίου.
Χαρε, στραπ διανοίας κλάμπουσα·
χαρε, τας ψυχας θείαν δόξαν αγάζουσα.
Χαρε, τι πεκύησας, Ζωοδότην Λυτρωτήν·
χαρε, τι γαλούχησας, δικαιότατον Κριτήν.
Χαρε, τν ρχαγγέλων περένδοξος μνος·
χαρε, το παγκακίστου κατάπαυστος θρνος.
Χαρε, Μονς κειμήλιον νθεον·
χαρε, πιστν θεμέλιον σειστον.
Χαρε, πτηνν τερπν μελδία·
χαρε, σπορς καλ θημωνία.

Χαρε, Δαμανδριώτισσα.

Χάριν δέδωκε πσαν, Σς Υἱὸς Θεοτόκε, τ θεί Σου Εκόνι τιμήσας· μεγαλύνομεν δ νν κμες, Σ τν τν Θεν Λόγον γαλουχήσασαν, ν μνοις ειπάρθενε πιταφίοις ς οσα πρέσβις κοίμητος, κα ρθοδόξων φύλαξ·
λληλούϊα.

Ψάλλοντες θεία μέλη, νυμνομεν ξίως, Σν νθρονον Εκόνα Παρθένε· τ Σ Μον δραμόντες ταχύ, σπαζόμεθα ταύτην πιστς παντες, ατούμενοι τ κρείττονα, ερήνην μφω γείαν, κβοντες πόθ·
Χαρε, τροφ τν πεινώντων πίστει·
χαρε, τρυφ τν γίων Πάντων.
Χαρε, Χερουβεμ τ χρυσήλατον χημα·
χαρε, Σεραφεμ θεοκόσμητον σκήνωμα.
Χαρε, λύρα παναρμόνιος, μελδίας μουσικς·
χαρε, νέκταρ τ δύτατον, εωχίας μυστικς.
Χαρε, μόνη γυναίων ειπάρθενος στήλη·
χαρε, τς κκλησίας θεογράφητος σμίλη.
Χαρε, δι’ ς ττνται ντίπαλοι·
χαρε, δι’ ς διώκονται δαίμονες.
Χαρε, Μονς σταθηρ παρουσία·
χαρε, μν διαρκς κεσία.

Χαρε, Δαμανδριώτισσα.

Εκν σεβασμία, παρθενόφυτον νθος, Μονς το Δαμανδρίου δόξα (γ΄)·  κ κινδύνων τος Σος μνητάς, κα Σ πίστει κατασπαζομένους ῥῦσαι νν, κα συμφορν πάλλαξον, σωθήσεσθαι μς βοντας·
λληλούϊα.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.