Saturday, March 5, 2016

Χαιρετισμοί Ὁσίου Παχωμίου ἐν Χίῳ


Κοντάκιον. χος πλ. δ΄. Τ περμάχ.
Τν ωμαλέον, πρν εέξαπτον κα ετολμον, τς Χίου γόνον, θεία χάρις ν λλοίωσε, κα νέδειξε φωστρα τν μονοτρόπων, ς σπηλαίου Προβατείου ρους σέμνωμα κα ταμεον παθείας εφημήσωμεν πόθ κράζοντες· Χαίροις, μάκαρ Παχώμιε.

Ο Οκοι.
γγελος ν τ Χί διαλάμψας σκήσει, Παχώμιε τρισμάκαρ, δείχθης (κ γ΄ ), Προβατείου το ρους φανός, κα τριν Πατέρων ερς Σκήτεως δομήτωρ παμφαέστατος· διό σοι κβομεν πίστει·
Χαρε, τς Χίου βλαστς θεος·
χαρε, σίου γνος τύπος.
Χαρε, στρ τς λάτης πάμφωτος·
χα
ρε, φωστρ ρετς τρισμέγιστος.
Χαρε, ργανον τς χάριτος το Κυρίου επρεπές·
χαρε, διστον χρηστότητος ον ντως εανθές.
Χαρε, Σκήτεως , θείας ν σπηλαί δομήτωρ·
χαρε, πόλεως νω θεοφόρος οκήτωρ.
Χαρε, Χριστο θεράπων θερμότατος·
χα
ρε, χθρο μανίας λεθρος.
Χαρε, πυρσς τν Χον πυρσεύων·
χαρε, σκηπτς τν χθρν κατακαίων.

Χαίροις, μάκαρ Παχώμιε.

Βλάστημα τς λάτης, το νθνος τς Χίου, Παχώμιε, ρτίως ζύγων, κατεκόσμησας σ ρετ, κα σκληραγωγί τς σαρκς τάγματα, ανοντα τν Θεάνθρωπον κα πίστει κραιφνε βοώντα·

λληλούϊα.

Γάνυται σος σπαργάνοις μυρίπνοος Χίος, κα χαίρει το Χριστο κκλησία, σος καμάτοις πρς διαγωγήν, ν Χριστ ρίστην, πάτερ Παχώμιε, κα πάντες ο φιλόσιοι τιμντές σε πιστς βομεν·
Χαρε, μύστης Χριστο γάπης·
χαρε, λέτης χθρο πάτης.
Χαρε, κκλησίας νεόφυτον νθισμα·
χαρε, παθείας νεόφωτον πύρσευμα.
Χαρε, τι νεπτέρωσας τν σν νον πρς ορανν·
χαρε, τι κατεμίσησας πν γεδες κα φθαρτόν.
Χαρε, τν ρθοδόξων μοναστν κοσμιότης·
χα
ρε, εσεβοφρόνων δηγς κα προστάτης.
Χαρε, σίων νέον γλάϊσμα·
χαρε, πατέρων Χίου τ σέμνωμα.
Χαρε, κινυρ Θεο τς σοφίας·
χαρε, λύρα τς θεογνωσίας·
                                                   
                        Χαίροις, μάκαρ Παχώμιε.

Δύναμιν πιδείξας ν Κωνσταντινουπόλει, νεότητος παράτολμον πάτερ, δι᾿ κούσιον φόνον ερκτ νεκλείσθης, νθα τ Χριστ δωκας πόσχεσιν, Παχώμιε, Ατ εαρεστσαι ψάλλων·

λληλούϊα.


δραμες κουσίως μετ τν κ δεσμν σου, δραπέτευσιν ες Τόπους γίους, ος γίασαν πόδες Χριστο, κα μονν το Σάββα το σεπτο κησας, ν τ σχμα λαβες, ζύγων νν θερμς βοώντων·
Χαρε, μισήσας γεώδη πάντα·
χαρε, ποθήσας θερμς τ θεα.
Χαρε, Δεξις το ψίστου λλοίωσις·
χαιρε, νοερς προσευχς ποτύπωσις.
Χαρε, τι ξ γκλήματος νεδύθης το βυθο·
χαρε, τι κ συστήματος νεστήθης χοϊκο.
Χαρε, Πνεύματος θείου σωθες συνεργεία·
χαρε, το Παρακλήτου λυτρωθες πιπνοία.
Χαρε, κρατρ κιρνν μεταμέλειαν·
χαρε, πρηστήρ καίων τν γνοιαν.
Χαρε, ανς σωστικς μετανοίας·
χαρε, παγς τς χθίστου μανίας·

Χαίροις, μάκαρ Παχώμιε.

Ζήλ Χριστο γάπης πυρπολούμενος πσαν κατέστειλας ρμν το σαρκίου κα νέτεινας νον προσευχας σας διαλείπτοις πρς Ατόν, σιε Παχώμιε, κραζες κάστοτε ν κατανύξει·

λληλούϊα.

σχυνας γωγή σου θεαρέστω ρτίως, Παχώμιε, τ γένος νθρώπων, τν πτερνίζοντα κα σκητν θεοφόρων φθης ερν κτυπον· δι σ μακαρίζοντες βομέν σοι ξιόχρεως·
Χαρε, λύχνος φωτς ΰλο·
χαρε, στλος λαο τς Χίου.
Χαρε, θείου Σάββα μονς νδιαίτημα·
χαρε, τς λάτης εὐῶδες κβλάστημα.
Χαρε, τι νεπτέρωσάς σου τν νον πρς ορανόν·
χαρε, τι κατεπάτησας σ σκήσει τν χθρόν.
Χαρε, νασκούμενων θεαρέστως τ εχος·
χαρε, τν κλονουμένων διάσειστος στλος.
Χαρε, λαμπς Θεο γαπήσεως·
χαρε, ψεκς ψυχν κατανύξεως.
Χαρε, σαρκς κατατήξεως κέρας·
χα
ρε, φανς μετανοίας κα σέλας·

Χαίροις, μάκαρ Παχώμιε.

Θείαν τρβον νύσας ρετς πρς τν κτσιν, Παχώμιε, κα νψιν ν μάνδρ το θεόφρονος Σάββα, κανν ταπεινοφροσύνης κα εχς πέφηνας κειμήλιον τ Κτίσαντι νυχθήμερον ψάλλων μνον·

λληλούϊα.

ασμε κτησίας, προσευχς, παθείας, Παχώμιε, κα πάντων νύλων ποτάξεως, θείαις δμας τς πακος σου εσεβες ηφρανας ρντας σιότητα το βίου σου κα κβοντας·
Χαρε, πάτης σαυτν μακρύνας·
Χαρε, τς λης τν νον χωρίσας.
Χαρε, φωτομορφν γγέλων μόζηλος·
χαρε, τν σίων πατέρων μόστεφος.
Χαρε, φλόγα δεξάμενος ν ψυχ ζωοποιόν·
χαρε, πάντα παρωσάμενος π γς δι Χριστόν.
Χαρε, το Προβατείου το σπηλαίου οκήτωρ·
χαρε, το φιλοσίου δήμου ντως κοσμήτωρ.
Χαρε, πατρ ζύγων θειότατος·
χα
ρε, νρ ν πσι θεόληπτος
Χαρε, πολλος πρς τν νίκην λείφων·
χαρε, πιστος πρς τν πόλον θύνων.

Χαίροις, μάκαρ Παχώμιε.

Κπον χρηστοηθείας σν ψυχν ναδείξας κα εοσμον γάπης λειμνα πρς Θεν κα πλησίον, σεπτ σκητά, τ όδα τς δμ νθησας, Παχώμιε, κα ηφρανας τν Χίων τος χορος ψαλλόντων·

λληλούϊα.

Λάμπων πακος σου τας κτσι σκοτίαν, σκέδασας θελήματος τάχος το οκείου σο κα τς σοφς ήσεις Γέροντός σου, σκητ σιε, ς νάματα θεόβλυτα, δέξω, θεν σοι βομεν·
Χαρε, εκν γωνιζομένων·
χαρε, κανν τν νασκούμενων.
Χαρε, νήσου Χίου νέος διάκοσμος·
χαρε, το ψίστου γάπης θρίαμβος.
Χαρε, τι καθηγίασας Χίον σ διαγωγ·
χαρε, τι πευλόγησας μονάζουσας ν ατ.
Χαρε, τι κλάμπεις ρετν σου κτσιν·
χα
ρε, τι βραβεύεις σθένος σ τος τιμσι.
Χαρε, τρυφν μισήσας τν έουσαν·
χαρε, χλν λάσας σκοτίζουσαν.
Χαρε, εχς βάθρον κα παθείας·
χαρε, βαλβς τν πιστν σωτηρίας·

Χαίροις, μάκαρ Παχώμιε.

Μέγιστε τν ρτίως ν τ Χί λαμψάντων, Παχώμιε, σίων πατέρων, πιστρέψας ες νσον τν σν ρους Προβατείου τ σεπτν σπήλαιον κατκησας, τ δύσβατον, Κυρί σιγήτως ψάλλων·

λληλούϊα.

Νέας μον
ς κτιτόρων, ωάννου, Νικήτα, σεπτέ, κα ωσήφ, νεδείχθης ζηλωτς πόνων σκητικν κα οκήτωρ ντρου το ατν, σιε Παχώμιε, πόμενος· δι σοι ν χορ βομεν·
Χαρε, κμν τς γκρατειας·
χαιρε, κώδων τς μετανοίας.
Χαρε, κοινοβίων σεπτν τ θεμέλιον·
χαρε, ορανίων χαρίτων κυάθιον.
Χαρε, ριστος διδάσκαλος Νεκταρίου το σεπτο·
χαρε, σάπφειρος πολύτιμος μονοτρόπων το χορο
Χαρε, κόσμον ξ πνου αθυμίας γειρν·
χαρε, στρον τν τρβον ορανν δεικνύων.
Χαρε, σίων νέων πόδειγμα·
χαρε, πατέρων νήψεως γαλμα.
Χαρε, πρς πόλον πιστν κατευθύντωρ·
χαιρε, μερόπων ταχς παρακλήτωρ·

Χαίροις, μάκαρ Παχώμιε,

Ξύλου παπολαύεις τς ζως ν τ πόλ, μο σν φίλ σ Νεκταρί, κα ν σκάμματι πνευματικ μαθητ, λείπτ, πάτερ Παχώμιε, κα ποδηγ πρς θέωσιν, μεθ᾿ ο διαλείπτως ψάλλεις·

λληλούϊα.

σιε θεοφόρε, σος τιμίοις δρσιν νήγειρας ναν ν λάτ, σ πατρίδι, τ πανσθενουργ κα σεπτ Τριάδι, μάκαρ Παχώμιε,
συμπολιτν σου στόματα νοίγων κβοάν σοι πόθ·
Χαρε, Τριάδος ερομύστης·
χαρε, πάντων κ βλάβης ύστης.
Χαρε, σιότητος θεον σφράδιον·
χαρε, γιότητος μπνουν κειμήλιον.
Χα
ρε, βάσις θείας πίστεως το Χριστο νεοπαγής·
χαρε, πασις το λάστορος πηρείας π γς.
Χαρε, τν ν τ Χί εσεβν εφροσύνη·
χαρε, τν πλανωμένων κα κακν φροσύνη.
Χαρε, πυρσς λαμπρς γρηγόρσεως·
χαρε, φρουρς μονν σο θεόσδοτος.
Χαρε, πατρίδος τς σς εεργέτης·
χαιρε, Τριάδος σεπτς πηρέτης·

Χαίροις, μάκαρ Παχώμιε.

Πέλαγος το παρόντος διαπλεύσας σίως, Παχώμιε θεόσοφε, βίου, κ τς δίνης νόμων παθν σοι τν προστρεχόντων τς ψυχς σωσας κα ρμον πρς χείμαστον κατηύθυνας τος μελδοντας·

λληλούϊα.

εύμασι σν δρώτων Κωνταντίν Μεγάλ, δόμησας σεπτν παρθεννα, ν τ Χί, ν ο χοροί, εσεβν παρθένων κλινς Κύριον, Παχώμιε, δοξάζουσι κα σοι πανευλαβς βοσι·
Χαρε, σιος ν πατράσι·
χα
ρε, πάμφωτος ν στράσι.
Χαρε, φωταυγείας τς θείας μάρυγμα·
χαρε, μετανοίας εὐῶδες κατάλυμα.
Χαρε, στλος γιότητος ληθς νεοφανς·
χαρε, πύργος πιγνώσεως το Θεο νεοπαγής.
Χαρε, θείων γώνων κριβς ποφήτης·
Χαρε, νέων ζύγων πρς τ κρείττω λείπτης.
Χαρε, φωστρ ΰλν λλάμψεων·
χαρε, δοτρ παντοίων άσεων
Χαρε, μόζηλων θείων πατέρων·
χαρε, συνόμιλος τν ρχαγγέλων.

Χαίροις, μάκαρ Παχώμιε.

Στήριγμα μονοτρόπων κα πιστν νήσου Χίου, Παχώμιε, δεινς κλονουμένων, βακτηρία σν λόγων σοφν κα νουθεσιν σου πλανν, γιε, στήριξας κα πιθες ατος ν κατανύξει κράζειν·
λληλούϊα.

Τν ματαίων φροντίδων ποφθες περόπτης, Παχώμιε, ν χρόνοις σχάτοις, πεθύμεις ν βί τ σ πάντα τ ν πόλ κα ε μένοντα· δι σ μακαρίζοντες κραυγάζομεν φωνας ασίαις·
Χαρε, πλοτος τς παθείας·
χαρε, τ μένος τς πειθείας.
Χαρε, ποθήσας ν βί τ ἄῤῥευστα·
χαρε, διδάξας ν κόσμ τ κρείττονα.
Χαρε, νέκταρ σιότητος τρυγήσας δαψιλς·
χαρε, μαρ θείας γνώσεως νατείλας ληθς.
Χαρε, τν ψυχοτροφν κμαγεον γώνων·
χαρε, τν χριστωνύμων ποδηγέτης πρς πόλον.
Χαρε, Χριστο δοχεον τς χάριτος·
χαρε, Ατο εκλείας συμμέτοχος.
Χαρε, πιστν νήσου Χίου τ κλέος·
χαρε, μν τν τιμώντων σ σθένος.

Χαίροις, μάκαρ Παχώμιε.

μνοις Χριστν δοξάζων σθενείας ν κλίν, Παχώμιε, δεινς σθενείας, καθυπέμεινας λγη καλς χων Νεκταρίου τς εχάς, γιε, το θαυμαστο παυσίπονον, μεθ᾿ ο σοι κβομεν πίστει·

λληλούϊα.

Φς, Παχώμιε θεε, νεαυγς κκλησίας, σφράγισας ν Χί τς κόρας, χοϊκν φθαλμν σου, λαμπρέ, να διανοίξς ν δμ δώμασιν, ατάς· διό, Παχώμιε, κραυγάζομεν ο σοι κέται·
Χαρε, χθονς πατρας λαμπρότης·
χαρε, παντς πιστοί; κοσμιότης.
Χαρε, τν σίων τν νέων συνόμιλος·
χαρε, τν πατέρων τν πάλαι σότιμος.
Χα
ρε, βάθος δυσαντίβλεπτον προσευχς καρδιακς·
χαρε, στέφος θεοκόσμητον σαγγέλου βιοτς.
Χαρε, τι τάφης ες τν Σκήτην Πατέρων·
χαρε, τι φωτίζεις τος χορος μονοτρόπων.
Χαρε, κτς Θεο γαθότητος·
χαρε, παγς παγκάκου λάστορος.
Χαρε, λαμπρς ταπεινώσεως τόμος·
χα
ρε, δεινς τν παθν ιζοτόμος·

Χαίροις, μάκαρ Παχώμιε.

Χαρε, τν μονοτρόπων θεοφύτευτον δένδρον, Παχώμιε, κα ον εὐῶδες διακρίσεως, πομονς, προσευχς, νηστείας, ρετς, νήψεως κα κρας ταπεινώσεως, κραυγάζοντες Χριστ βομεν·

λληλούϊα.

Ψάλλοντες εχαρίστ γλώσσ πάντες καμάτους, ος τλης πρς τελείωσιν, Χίου νέε φύλαξ κα θεε φρουρέ, σς πιζητομεν προσευχάς, σιε Παχώμιε, πρς Κύριον κα κράζομεν ν ελαβεί·
Χαρε, σίων εκοσμία·
χαρε, τν Χίων εδοξία.
Χα
ρε, εσεβν παραστάτης κα πρόμαχος·
χαρε, σεβν τς φαυλότητος νειδος.
Χαρε, τι κατεπάτησας το σαρκίου δονάς·
χαρε, τι πεπόθησας ορανν λαμπρς σκηνάς.
Χαρε, ρμος ν βί γαληνς ποντουμένων·
χαρε, δόμος γάπης ληθς τρυχομένων.
Χαρε, λειμν μυρίπνοος νήψεως·
χαρε, εκν ψυχς καθαρότητος.
Χαρε, ταχς κετν σου κέστωρ·
χαρε, θερμς εσεβν παρακλήτωρ·

Χαίροις, μάκαρ Παχώμιε.

Παχώμιε, σκεος διαυγς Παρακλήτου, τς Χίου νεαυγέστατον σέλας, (κ γ΄) κλνον ος τας μν προσευχας, τν νευφημούντων σν σεπτν σκησιν, κα νυμνούντων σμασν φαιδρος τν γιάσαντά σε·
λληλούϊα.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.