Friday, October 16, 2015

Χαιρετισμοι εις τον εν αγίοις πατέρα ημών Βασίλειον το Μέγαν.Κοντάκιον. Ήχος πλ. δ’.
Τη υπερμάχω…
Της Εκκλησίας τον φωστήρα τον παγκόσμιον˙ Και παιδευτήν της οικουμένης θεορρήμονα˙ Καταστέψωμεν τοις άνθεσι των ασμάτων˙ Μυηθείς γαρ της σοφίας πάσαν μέθοδον˙ Ευσεβείας στύλος ώφθη και διδάσκαλος˙ Τούτω λέγοντες,
Χαίροις Πάτερ Βασίλειε.

Άνθρωπος ών τη φύσει, ώφθης των υπέρ φύσιν, Βασίλειε θεόσοφος μύστης˙ (εκ γ’.) τη γαρ αγγελική σου ζωή, προς τον υπέρφωτον γνόφον ανέδραμες, τα κρείττονα μυούμενος, και μυσταγωγών τους βοώντας˙

Χαίρε, δι’ ού η Τριάς εκλάμπει˙
Χαίρε, δι’ ού η Μονάς αυγάζει˙
Χαίρε, της Τριάδος ο μύστης ο πάνσοφος˙
Χαίρε, των δογμάτων των θείων διδάσκαλος˙
Χαίρε, ύψος θείας γνώσεως και σοφίας θησαυρός˙
Χαίρε, βάθος καθαρότητος και σοφός μυσταγωγός˙
Χαίρε, ότι εδείχθης διδαγμάτων πλημμύρα˙
Χαίρε, ότι εφάνης αληθείας κινύρα˙
Χαίρε, φωστήρ της πίστεως πάμφωτος˙
Χαίρε, πρηστήρ του χείρονος κράτιστος˙
Χαίρε, δι’ ού ευσεβείς βεβαιούνται˙
Χαίρε, δι’ ού ασεβείς εκμειούνται˙
Χαίροις Πάτερ Βασίλειε.

Βίον καθηγνισμένον, εκ νεότητος έχων, του χείρονος προκρίνεις το κρείττον˙ την γαρ σοφίαν παιδαγωγόν, τη της Μακρίνης οδηγία έσχηκας, προς αρετών ανάβασιν, ψάλλων Βασίλειε Κυρίω˙
Αλληλούϊα.

Γόνος ηγλαϊσμένος, γενεάς φοβουμένων, κατά Δαβίδ τον Κύριον πέλων, ών και ίχνεσιν ακολουθών, της θεϊκής υιοθεσίας εξήνεγκας, Βασίλειε τας χάριτας, εις ευφροσύνης των βοώντων˙
Χαίρε, βλαστός λαμπράς ριζουχίας˙
Χαίρε, καρπός σεμνής γεωργίας˙
Χαίρε, πολιτείας αγίας υπόδειγμα˙
Χαίρε, φωταυγείας αΰλου εναύλισμα˙
Χαίρε, κλήμα το γλυκύκαρπον ρίζης περιφανούς˙
Χαίρε, βότρυς ο ηδύτατος κλάδου εξ αειθαλούς˙
Χαίρε, ότι ηράσθης της εξ ύψους σοφίας˙
Χαίρε, ότι υψώθης την γηΐνου ευκλείας˙
Χαίρε, ηθών αμέμπτων εκτύπωμα˙
Χαίρε, πολλών χαρίτων γεώργημα˙
Χαίρε, ζωής υποφήτα αγίας˙
Χαίρε, παθών αποτέμνων αιτίας˙
Χαίροις Πάτερ Βασίλειε.

Δόξαν της της σοφίας, ολοτρόπως ποθήσας, της θύραθεν μετέσχες παιδείας˙ των γαρ εν Αθήναις σοφών, περιεποιήσω όσον ωφέλιμον˙ και βίον έχων άμεμπτον, συν τω Γρηγορίω εβόας˙
Αλληλούϊα.

Έχων οία παιδίσκην, αεί υπηρετούσαν, την έξωθεν σοφία τη πίστει, τους άνω των όντων λόγους αληθώς, εν Αγίω διερμηνεύεις Πνεύματι, δι’ ών Πάτερ Βασίλειε, Θεώ ανάγεις τους βοώντας˙
Χαίρε, των όντων τρανών τους λόγους˙
Χαίρε, του βίου τυπών τους τρόπους˙
Χαίρε, ανελθών αρετών εις ακρότητα˙
Χαίρε, ότι μυηθείς του Θεού τα απόρρητα˙
Χαίρε, όργανον τρανόφθογγον θεϊκών υποθηκών˙
Χαίρε, μάχαιρα αμφίστομος κατά πάντων των παθών˙
Χαίρε, ότι την γνώσιν των αρρήτων εδέξω˙
Χαίρε, ότι τον λόγον της σοφίας εφθέγξω˙
Χαίρε, κανών δογμάτων ευθύτατος˙
Χαίρε, πασών αιρέσεων έλεγχος˙
Χαίρε, πηγή ουρανίων ναμάτων˙
Χαίρε, πυκτίς ψυχοτρόφων ρημάτων˙
Χαίροις Πάτερ Βασίλειε.

Ζήλω τω των κρειττόνων, πτερωθείς την καρδίαν, την γης κατέλαβες την αγίαν, και τω Θεώ υιοθετηθείς, θεοφόροις Πατράσι προσωμίλησας, ων την ζωήν εθαύμασας, ψάλλων συν αυτοίς τη Τριάδι.
Αλληλούϊα.

Ήρθης προς θεωρίας, υψηλάς και αγίας, σκηνώσας εν ερήμω του Πόντου, τας εν τη πόλει διατριβάς, καταλιπών θεοφρόνως Βασίλειε˙ διο σου την λαμπρότητα, θαυμάζοντες πιστώς βοώμεν˙
Χαίρε, ο νους ο πλήρης σοφίας˙
Χαίρε, η γλώσσα θεηγορίας˙
Χαίρε, ησυχίας το άστρον το πάμφωτον˙
Χαίρε, εγκρατείας το σέλας το άδυτον˙
Χαίρε, θείων αναβάσεων στήλη η περιφανής˙
Χαίρε, έργων των της χάριτος στύλος ο θεοφεγγής˙
Χαίρε, ότι ασκήσει τη οσία εκλάμπεις˙
Χαίρε, ότι χορείαις Μοναζόντων αυγάζεις˙
Χαίρε, φωτός αΰλου θησαύρισμα˙
Χαίρε, ζωής αγίας απάνθισμα˙
Χαίρε, πυρσός φωταυγής Εκκλησίας˙
Χαίρε, αυγή θεϊκής ενεργείας˙
Χαίροις Πάτερ Βασίλειε.

Θεορρήμονι γλώσση, της Τριάδος την γνώσιν, εκήρυξας τοις εν Καισαρεία, και πάντας επαίδευσας φρονείν, τα θεία μεγαλειότητος άξια, δι’ ών ο Θεός δοξάζεται, ο δοξάζων τους εκβοώντας˙
Αλληλούϊα.

Ίθυνας της ψυχής σου, ολικώς τας κινήσεις, προς μόνον τον Θεόν και Σωτήρα, και συν Γρηγορίω τω σοφώ, φιλοσοφίαν την άκραν εξήσκησας. Κυρίω αναγόμενος, ο παρ’ ημών ακούων ταύτα˙
Χαίρε, ο ρήτωρ της ευσεβείας˙
Χαίρε, ο κήρυξ της αληθείας˙
Χαίρε, πρυτανείον σοφίας του Πνεύματος˙
Χαίρε, εκμαγείον του άνωθεν φθέγματος˙
Χαίρε, θείον αφομοίωμα Αποστόλων του Χριστού˙
Χαίρε, πάνσοφος διδάσκαλος του θεόφρονος λαού˙
Χαίρε, ότι επλήσθης θεϊκής επιπνοίας˙
Χαίρε, ότι καθαίρεις μολυσμούς της καρδίας˙
Χαίρε, λειμών απαθείας εύοσμος˙
Χαίρε, λιμήν των εν πόνοις εύδιος˙
Χαίρε, Χριστού μαθητής θεοφόρος˙
Χαίρε, πιστών οδηγός θεηγόρος˙
Χαίροις Πάτερ Βασίλειε.

Καθελών Παραβάτου, την οφρύν και το θράσος, ως έχων το του Πνεύματος κράτος, τον του Κυρίου Πάτερ λαόν, εν αγάπη και πίστει συνεκρότησας, Τριάδα σέβειν άκτιστον εν μια ουσία κραυγάζων˙
Αλληλούϊα.

Λάμψας εν Καισαρεία, και εν πάση τη κτίσει, ως ήλιος ανέσπερος Πάτερ, φωταγωγείς άπασαν την γην, Ορθοδοξίας φαειναίς λαμπρότητι, και φως εκλάμπεις άπασι, της αληθείας τοις βοώσι˙
Χαίρε, ο μέγας εν Ιεράρχαις˙
Χαίρε, ο μείζων εν ποιμενάρχαις˙
Χαίρε, Καισαρείας ποιμήν ενθεώτατος˙
Χαίρε, Εκκλησίας απάσης διδάσκαλος˙
Χαίρε, ήλιος ανέσπερος καταυγάζων πάσαν γην˙
Χαίρε, ρείθρον διειδέστατον άρδον άπασαν ψυχήν˙
Χαίρε, των Αποστόλων κεκτημένος το κύρος˙
Χαίρε, των Ορθοδόξων θεοβράβευτον κήδος˙
Χαίρε, Χριστού θεόληπτον μίμημα˙
Χαίρε, πιστών ατίνακτον στήριγμα˙
Χαίρε, εχθρών ακοάς καταπλήττων˙
Χαίρε, πιστών τας ψυχάς σελαγίζων˙
Χαίροις Πάτερ Βασίλειε.

Μοναστών νομοθέτης, και σοφός ποδηγέτης, εδείχθης αρετών ως ταμείον, λόγω και έργω καθοδηγών, και ρυθμίζων αυτούς επί τα κρείττονα, Βασίλειε πολύσοφε, μεθ’ ών και εβόας Κυρίω˙
Αλληλούϊα.

Νόμοις Ευαγγελίου, και έργοις δικαιοσύνης, ποιμαίνων οδηγών και εκτρέφων, την λογικήν σου ποίμνην σοφέ, ταύτην ασφαλώς Χριστώ καθωδήγησας, εν σοι Πάτερ χορεύουσαν, και βοώσαν εν ευφροσύνη˙
Χαίρε, ο τύπος της ποιμανσίας˙
Χαίρε, η βάσις της Εκκλησίας˙
Χαίρε, υποφήτα της θείας χρηστότητος˙
Χαίρε, δημηγόρε του λόγου της χάριτος˙
Χαίρε, σάλπιγξ μεγαλόφωνος μεγαλείων του Θεού˙
Χαίρε, ξίφος τέμνον άπασαν την απάτην του εχθρού˙
Χαίρε, της Εκκλησίας ευκλεής νυμφοστόλος˙
Χαίρε, της ευσεβείας θαυμαστός θεολόγος˙
Χαίρε, Θεού εκφαίνων το εύσπλαγχνον˙
Χαίρε, εχθρού εκτρέπων το έχθιστον˙
Χαίρε, ηθών διαγράφων εικόνα˙
Χαίρε, ψυχών εκκαραίρων το όμμα˙
Χαίροις Πάτερ Βασίλειε.

Ξένω τρόπω σοι Πάτερ, ο των όλων Δεσπότης, επέστη ως θερμός επεπόθεις, και μυσταγωγεί σε μυστικώς, της ιεράς λειτουργίας το τέλεσμα, δι’ ής αγιαζόμεθα, Βασίλειε Θεώ βοώντες˙
Αλληλούϊα.

Όλος έκθαμβος ώφθη, ο Ουάλης ως είδε, την σην μεγαλοπρέπειαν Πάτερ, και τη ση σοφία εκπλαγείς, ο πριν διώκτης φιλίως προσήλθε σοι, ημείς δε λαμπρυνόμενοι, τη διδαχή σου εκβοώμεν˙
Χαίρε, δογμάτων ορθών κιθάρα˙
Χαίρε, ρημάτων αγίων νάβλα˙
Χαίρε, Εκκλησίας θεμέλιος άρρηκτος˙
Χαίρε, αληθείας η πέτρα η άθραυστος˙
Χαίρε, στόμα ουρανόβροντον της κενώσεως Χριστού˙
Χαίρε, η γλώσσα η θεόσοφος της Θεότητος αυτού˙
Χαίρε, ότι Αρείου διελέγχεις την πλάνην˙
Χαίρε, ότι απάτης κατευνάζεις την ζάλην˙
Χαίρε, δι’ ού Ουάλης τεθάμβηται˙
Χαίρε,εν ώ η χάρις εξήστραπτε˙
Χαίρε, Θεού λειτουργός θεοφόρος˙
Χαίρε, πιστών οδηγός φωτοφόρος˙
Χαίροις Πάτερ Βασίλειε.

Πάσα τάξις ανθρώπων, οδηγόν προς τα κρείττω, ευρόντες σε ανύμνουν τον Λόγον˙ και πένητες τον αρωγόν, και οι πάσχοντες την θείαν παράκλησιν˙ απάντων γαρ Βασίλειε, προστάτης ώφθης των βοώντων˙
Αλληλούϊα.

Ρητορεύων τα θεία, πανταχού τας ακτίνας, εξήστραψας εκ της Καισαρείας, της σης θεοσόφου διδαχής, ώσπερ άλλος θεηγόρος Απόστολος, καθοδηγών Κυρίω, και στηρίζων τους εκβοώντας˙
Χαίρε, ο μύστης των Αποστόλων˙
Χαίρε, το κράτος των Θεολόγων˙
Χαίρε, ο του Παύλου τον ζήλον κτησάμενος˙
Χαίρε, της σοφίας τον πλούτον δρεψάμενος˙
Χαίρε, η φροντίς και μέριμνα απασών Εκκλησιών˙
Χαίρε, η κρηπίς η άσειστος ορθοδόξων καρδιών˙
Χαίρε, Πνευματομάχων ισχυρός καθαιρέτης˙
Χαίρε, κακοδοξούντων κραταιός καταπέλτης˙
Χαίρε, πτωχών προστάτης και έφορος˙
Χαίρε, πολλών πασχόντων ο έκδικος˙
Χαίρε, χηρών αληθής προστασία˙
Χαίρε, ημών προς Θεόν μεσιτεία˙
Χαίροις Πάτερ Βασίλειε.

Στύλον ουρανομήκη, αποστίλβοντα κόσμω, του Πνεύματος τας θείας ελλάμψεις, ιδών σε ο ιερός Εφραίμ, την εν σοι ηγάσθη θείαν λαμπρότητα, και μετά σου Βασίλειε, τω σε δοξάσαντι εβόα˙
Αλληλούϊα.

Του επάρχου την τόλμαν, ο Υπέρθεος Λόγος, παιδεύων εις πολλών σωτηρίαν τον κάλαμον συντρίβει τρισσώς, ως σκεύος κεραμέως διασημαίνων, συγτρίψαι αυτόν Όσιε, ειμή ενέδωκε τοις βοώσι˙
Χαίρε, το στόμα της παρρησίας˙
Χαίρε, ο άκμων της ευσθενείας˙
Χαίρε, Μωϋσέως το πράον μιμούμενος˙
Χαίρε, Ιωάννου την χάριν καρπούμενος˙
Χαίρε, έξοχον εκτύπωμα Ηλιού του ζηλωτού˙
Χαίρε, θείον απεικόνισμα Σαμουήλ του ιερού˙
Χαίρε, ο των λιμώττων δαψιλής σιτοδότης˙
Χαίρε, ο των πεινώντων αληθής τροφοδότης˙
Χαίρε, λαμπρόν του Πέτρου εκμίμημα˙
Χαίρε, σεπτόν του Παύλου ομοίωμα˙
Χαίρε, λαού Ορθοδόξου το χάρμα˙
Χαίρε, Χριστού χρυσοποίκιλτον άρμα˙
Χαίροις Πάτερ Βασίλειε.

Υψώσας τω Κυρίω, της καρδίας το όμμα, και χείρας τας οσίας σου Πάτερ, και εισακούσας σου ο Θεός, την του πλανηθέντος συνθήκην έγγραφον, παραδόξως σοι δέδωκε, Βασίλειε ώ ανεβόας˙
Αλληλούϊα.

Φως ζωής εναρέτου, και δογμάτων αγίων, εκλάπων ως φωστήρ υπερλάμπων, Πνευματομάχων τον σκοτασμόν, και Αρειανών σκεδάζεις την ζόφωσιν, Ορθοδοξίας χάριτι, καταφωτίζων τους βοώντας˙
Χαίρε, το κράτος των Ορθοδόξων˙
Χαίρε, η πτώσις των κακοδόξων˙
Χαίρε, επιστήμης σεμνής η ακρόπολις˙
Χαίρε, πεπτωκυίας ψυχής η ανόρθωσις˙
Χαίρε, ποταμός θεόβρυτος εξ Εδέμ της νοητής˙
Χαίρε, αρωγός θερμότατος των εν πάθεσι δεινοίς˙
Χαίρε, ουρανοφάντορ των αρρήτων θεάμον˙
Χαίρε, ιεροφάντορ του Σωτήρος θεράπον˙
Χαίρε, θερμόν ψυχών ιλαστήριον˙
Χαίρε, κοινόν παντός καταφύγιον˙
Χαίρε, ψυχών θεραπεύσας τα άλγη˙
Χαίρε, σαρκός καταπαύσας τα πάθη˙
Χαίροις Πάτερ Βασίλειε.

Χάριτος πεπλησμένος, θεϊκής θεορρήμον, παλινδρομών προς ζωήν ωράθης˙ ένθεν Εβραίον πανοικεί, δια βαπτίσματος Χριστώ προσήγαγες˙ μεθ’ ών ένθους Βασίλειε, τω Δεσπότη εβόας˙
Αλληλούϊα.

Ψαλμοίς επινικίοις, και ωδαίς θεηγόροις, προπέμποντες το θείόν σου σκήνος, πάσα ηλικία και τάξις, τον καλόν σε ποιμένα εθρήνουν λέγοντες˙ Μη καταλίπης Άγιε, τους εκβοώντάς σοι απαύστως˙
Χαίρε, ποιμένων η ωραιότης˙
Χαίρε, Πατέρων η κοσμιότης˙
Χαίρε, Ιερέων ο γνώμων ο άριστος˙
Χαίρε, Μοναζόντων ο λύχνος ο πάμφωτος˙
Χαίρε, κλέος και διάδημα ιερών Ιεραρχών˙
Χαίρε, βάσις και εδραίωμα ευσεβών Χριστιανών˙
Χαίρε, της βασιλείας του Χριστού κληρονόμε˙
Χαίρε, της Εκκλησίας θαυμαστέ μυστοπόλε˙
Χαίρε, πιστών βασίλειον καύχημα˙
Χαίρε, ημών ουράνιον άρωμα˙
Χαίρε, παθών των εμών θεραπεία˙
Χαίρε, παντός ευσεβούς θυμηδία˙
Χαίροις Πάτερ Βασίλειε.

Ώ σοφέ Ιεράρχα, των αρρήτων το στόμα, Βασίλειε Πατέρων ακρότης (τρις), της βασιλείας των ουρανών, αξίους ημάς λιταίς σου ανάδειξον, ως αν Χριστώ τω Κτίσαντι, συν τοις Αγγέλοις εκβοώμεν˙
Αλληλούϊα.

Και αύθις το Κοντάκιον.
Ήχος πλ. δ’. Τη Υπερμάχω…
Της Εκκλησίας τον φωστήρα τον παγκόσμιον˙ Και παιδευτήν της οικουμένης θεορρήμονα˙ Καταστέψωμεν τοις άνθεσι των ασμάτων˙ Μυηθείς γαρ της σοφίας πάσαν μύησιν˙ Ευσεβείας στύλος ώφθης και διδάσκαλος˙ Τούτω λέγοντες,
Χαίροις Πάτερ Βασίλειε

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.