Monday, December 28, 2015

Xαιρετισμοι Αγιον 10 Μάρτυρων των Μεγάρων
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1.(ποίημα σιδώρας Μοναχς)πολυτίκιον. χος πλ. δ. Τ προσταχθέν.

Τν Μεγαρέων πληθς δετε συμφώνως, τος ριστέας το Χριστο δας σμάτων, καταστέψωμεν λέγοντες· Μάρτυρες Κυρίου τν πόλιν μν φρουροντες διηνεκς, ς πύργοι τς εσεβείας ο ἀῤῥαγες, τ Κυρί προσάξατε, κετηρίαν κτεν, το σζεσθαι τος κράζοντας·

Χαίροις τάγμα δεκάριθμον.παντες προσελθόντες τ σεπτ μν οκ, τν θείαν μν Χάριν ατομεν, δεκάριθμοι Κυρίου πλται (τρίς) το μνσαι τος πρ τς πίστεως γενναίους μν θλους κα τ τρόπαια, δι᾿ ν μεγαλύνατε Χριστο τ θεον νομα. Κα κλίναντες καρδίας γόνυ, βομεν κτενς μν τοιατα·

Χαίροις μιλε πανάριστε δεκαρίθμων θλητν·

χαίροις φάλαγξ προσμάχητε τν Χριστο στρατιωτν.

Χαίροις σύνδεσμε νίκητε θεί πίστει πλισθείς·

χαίροις σύλλογε ξαίρετε καρτερί λαμπρυνθείς.

Χαίροις λύχνε δεκαπύρσευτε φωτίζων τηλαυγς·

χαίροις κλέος τ δεκάσεπτον ξαστράπτον παμφας.

Χαίροις στέλεχος ήττητον δεκαρίθμων θλητν·

χαίροις θροισμα ξαίρετον καλλινίκων μαχητν.

Χαίροις ρμα θεηγόρων τροπαιούχων τε νδρν·

χαίροις στλος κκλησίαν ραΐζων κραιφνς.

Χαίροις ργανον δεκάχορδον τ εφρανον τς ψυχάς·

χαίροις λύρα μελωδοσα Μαρτυρίου τς δάς.

Χαίροις τάγμα δεκάριθμον.Βρύει φθορον χάριν τος πιστς προσιοσιν τν Λειψάνων μν πανσέβαστος θήκη, μυρίπνοοι Χριστο θλοφόροι, τν δυσώδη λύουσα παθν κάκωσιν, σμν δ εωδίας ερς κα κρείττονος παρέχει πασι τος μέλπουσιν ν εφροσύνη οτως·

λληλούϊα.Γάνυται Μεγαρέων περίδοξος πόλις τος θείους μν τάφους πλουτοσα, ς λβον πανυπέρτιμον ντως πανεύφημοι Χριστο στρατιται, κα καυχωμένη ν Κυρί μετρα, τος ήμασιν ς νθεσιν κατακοσμσα τούτους λέγει·

Χαίροις νδοξε Δωρόθεε ντως τ Θε δότε·

χαίροις ριστε Βασίλειε Βασιλείας κοινωνέ.

Χαίροις κράτιστε Γεώργιε πίστιν θείαν γεωργν·

χαίροις τίμιε Πολύευκτε πλεστον δος εχς καρπόν.

Χαίροις Σεραφεμ Θεόπτα σωμάτων κοινωνέ·

χαίροις Πλάτων ψιπέτα πλάτος πόλου κατοικν.

Χαίροις θλητ Σαράντη κλσιν χων εράν·

χαίροις τι ενάως σν Μωϋσ φς καθορς.

Χαίροις το Χριστο στάχυς Δημήτριε σεπτέ·

χαίροις κοσμηθες νδρεί ριστε δριανέ.Χαίροις γέρας τν Μαρτύρων άκωβε κλεινέ·

χαίροις ς τ Θεαδέλφ τ Κυρί ποθεινέ.

Χαίροις τάγμα δεκάριθμον.Δένδρα ς το παραδείσου τ καλλίκαρπα, πάνυ δείχθητε Μάρτυρες θεοι, καρπν γρ τ Χριστ γλυκν κα φθονον δώκατε μν τ αματα, ν γ τς τν Μεγάρων πόλεως χυθέντα, ατν μν γιάσαντες, μς δ ελογοντες τος ε χαρμονικς βοντας·

λληλούϊα.γερσιν τος ν τ σκότει τς γνοίας πεσοσιν παρέχετε ππες τροπαιοχοι Σταυρο γρ τ δυνάμει κραταιούμενοι, γείρατε λαμπρ τς νίκης τρόπαια, τν πίστιν τν μώμητον γενναία τ ψυχ μολογοντες διόπερ κα μν σθένος ξ ψους μαχον δωρήσασθε, ατν μν καλς μολογεν είποτε, μν δ ναφωνεν τοιατα·

Χαίρετε στεῤῥὰ χαλκεα πίστεως τς ἀῤῥαγος·

χαίρετε σεμν ταμεα γνώσεως περτελος.

Χαίρετε λαμπάδες θεαι φαίνουσαι πιστο τ φς·

χαίρετε λαμπρα λκάδες δηγούσαι γαληνώς.

Χαίρετε κρατρες δόντες νάματα ζωοποιό·

χαίρετε κρουνο πλουσίως καταρδεύοντες ψυχάς.

Χαίρετε εώδη σκεύη Χάριτος τς θεουργού·

χαίρετε τ θεα νθη κα μυρίπνοα Χριστο.

Χαίρετε δεα σάλπιγξ γειροσα πιστούς·

χαίρετε Θεο μάστιγξ τροποσα τος χθρούς.

Χαίρετε τν Μεγαρέων καύχημα κα γλυκασμός·

χαίρετε πιστν πάντων στήριγμα κα λασμός.

Χαίροις τάγμα δεκάριθμον.Ζύμη το Κυρίου ντες, ρτος φθητε γλυκύς, κα Χριστν Ζως τν ρτον μαρτυρετε τος πιστος· κ τς ζύμης τς κακίας ύσασθε πάντας μς, τας μν θείαις πρεσβείαις ριστοι συναθληταί, να σκεύη γεγονότες γαθότητος χρηστς, καθαρς Ατ βομεν χείλεσί τε κα ψυχ·

λληλούϊα.ρατε βραβεα νίκης κ ζωαρχικς χειρός, στεφηφόροι πανοπλται παρατάξεως Χριστο. ν σταδί γρ θλοντες τροπώσασθε χθρούς, γέρα θεία εληφότες κα φθάρτους θησαυρούς. Δότε κα μν νικσαι πολεμίων τς ρμάς, κα νδόξως ριστεσαι ν τ πάλη τν παθν, να εγνωμόνως πάντες προσφωνμεν κ ψυχς·

Χαίρετε ο τος γνας περαιώσαντες καλς·

χαίρετε ο τος στεφάνους κομισάμενοι λαμπρς.

Χαίρετε ο κτραφέντες πίστεως τ σιτισμ·

χαίρετε ο δροσισθέντες Χάριτος τ ετ.

Χαίρετε το παραδείσου θεοφύτευτοι βλαστοί·

χαίρετε τς κκλησίας θεοβράβευτοι καρποί.

Χαίρετε τν θεον Νόμον ο πληρώσαντες σαφς·

χαίρετε τν Νομοδότην στέρξαντες παναληθς.

Χαίρετε Χριστ τ πέτρα ρεισθέντες τς Ζως·

χαίρετε στεῤῥο ς πέτραι μείναντες ν διωγμος.

Χαίρετε ψυχς χιτνα ο λευκάναντες γνς·

χαίρετε Μεγάρων χθόνα ο φοινίξαντες σεμνς.

Χαίροις τάγμα δεκάριθμον.Θέμεθλοι στεῤῥο ς ντες, κκλησίαν το Χριστο, στηρίξατε αμάτων τν τιμίων τας οας· λίθον γρ μολογοντες τν κρόγωνον Χριστόν, οκ σάλευσεν τυράννων διωκόντων θυμός, τς ψυχς μν τν οκον νδοξοι συναθληταί. πτοήτους μς μένειν ν τας θλίψεσιν εί, ξιώσατε παύστοις κεσίαις πρς Θεόν, να τ γωνοθέτ προσφωνμεν κτενς πινίκιον δήν·

λληλούϊα.ασιν πιστος δωρεσθε μισθον κα ταχινήν, κα προφθάνει τε τοίμως ν κινδύνοις κα δεινος, ς τς πόλεως Μεγάρων εκλεες προασπισταί. Ῥῶσιν μν πσι δότε κα παθν παλλαγήν, χάριν τν μ κενουμένην κα σχν τν δαψιλ, να μέλπωμεν παύστως, Μάρτυρες Χριστο κλεινοί, τ μν μάχ σκέπ λέγοντες π ψυχς·

Χαίρετε τν σθενούντων ατρο ο ταχινοί·

χαίρετε τν θλιβομένν παρακλήτορες θερμοί.

Χαίρετε τν ν νάγκαις ρωγο ο εμενες·

χαίρετε τν ν κινδύνοις σύμμαχοι ο εσθενες.

Χαίρετε δοιπορούντων συνοδίτες πλανες·

χαίρετε τν κοπιώντων παραστάται συμπαθες.

Χαίρετε γυμνητευόντων στολ παγκάλης·

χαίρετε τν πτωχευόντων ρτος λυσιτελής.

Χαίρετε ο τν διψώντων καταρδεύοντες ψυχάς·

χαίρετε τος ποροσι χορηγοντες γαθά.

Χαίρετε πηλπισμένων νέσπερος λπίς·

χαίρετε μαρτανόντων λαστήριος λιμήν.

Χαίροις τάγμα δεκάριθμον.Κέδροι σε το Λιβάνου ν τ οκ το Θεο νεδείχθητε ξίως Μάρτυρες Χριστο σεπτοί, πίστεως καρποφορία, ψωθέντες θαυμαστς κα τν πόλιν τν Μεγάρων ραΐσαντες λαμπρς. Λαμπρυνθναι μς πάντας ρετας ψοποιας κα νικσαι ταπεινώσει τν μεγάλαυχον χθρόν, μ λλείπητε πρεσβεύειν Λόγ τ νικοποι· να σν χορος γγέλων μελωδμεν μυστικς·

λληλούϊα.Λείψανα μν τ θεα προσπτυσσόμενοι πιστς, Χάριτος ντλομεν εθρα τ κένωτα εί, ς το Πνεύματος ταμεα ντες Μάρτυρες σεπτά. Προσδραμόντες ον ν πίστει προσκυνομεν ελαβς κα πνευματικς σκιρτντες τ τοιούτ θησαυρ, δόξαν τ Θε κα ανον νέμομεν παναληθς, τ φάτ εσπλαγχνί γιάσαντι μς. Πόθ δ μν μέτρ κβομεν ληθς·

Χαίροις Σεραφεμ πόπτα μυστηρίων ερν·

χαίροις νακτόρων θείων τς παύλεις κατοικν.

Χαίροις τν Θεν λατρεύων Δωρόθεε σεπτέ·

χαίροις δώρων περτιμν κα ἀῤῥήτων κοινωνέ.

Χαίροις επωμεν κ πόθου ακώβ τ στεῤῥῶ·

χαίροις τς νδρείας στήλη καρτερίας κανν.

Χαίροις τν Μαρτύρων κλέος Βασίλειε κλεινέ·

χαίροις νδυμα πλουτίσας Βασιλείας γλαές.

Χαίροις Δημητρίω πάντες προσφωνομεν κτενς·

χαίροις τος πιστος κλάμπων ς στρ ωθινός.

Χαίροις θαυμαστ Σαράντη θλήσας νδρικς·

χαίροις Μάρτυρας ζηλώσας τεσσαράκοντα καλς.

Χαίροις τάγμα δεκάριθμον.Μύρου ορανίου χάριν ναβλύετε εί, καταθέλγουσαν καρδίας κα δύνουσα ψυχάς, ριστοι συστρατιται Ορανίου Στρατηγο. ρτι γρ ναφανέντες κ τν τάφων θαυμαστς, λύετε πικρίαν πλάνης κα παθν τν σκοτασμόν. Θεοσδότου εωδίας Χάριν δότε δυσωπ, να μύρα τν σμάτων προσενέγκωμεν μν, δοντες πανευφροσύνως χαριστήριον δήν·

λληλούϊα.Νάματος κρατρες ντες θείου κα ζωοποιο, νεπλήσατε ἀῤῥῆτου εφροσύνης τς ψυχάς, πάντων τν μς μνούντων Μάρτυρες πανευκλεες· ς Χριστν πεγνωκότες πηγν δατος Ζως, τας καρδίαις μν δρόσον χορηγετε δαψιλ, παύοντες τν πάλαι δίψαν τν κ τς παρακος· δωρ τ ψυχς γερον πομβρίσατε μν, τος παύστως μετ πόθου, λέγουσιν μν πιστς·

Χαίροις Γεώργιε Χριστο τ καρποφόρον σπέρμα·

χαίροις δος καρπν τ γ το Μαρτυρίου αμα.

Χαίροις Πλάτων ήττητε χθρν νικήσας κράτος·

χαίροις γάπης τς διττς κτησάμενος τ πλάτος.

Χαίροις Πολύευκτε πλούτων Χριστο τν κκλησίαν·

χαίροις κόσμων πανευπρεπς Μαρτυρικν χορείαν.

Χαίροις δάμας τ ψυχ δριαν στεῤῥόφρον·

χαίροις τ κέρας το Σταυρο κατέχων μέγα πλον.

Χαίροις Χορεία εκλες Μαρτύρων λαμπροφώτων·

χαίροις λαμπς πυρσοφας λίου ρχιφώτου.

Χαίροις Θεο το Παντουργο γλυκς κα θεος μνος·

χαίροις Μεγάρων σφαλς δεκάτειχός τε πύργος.

Χαίροις τάγμα δεκάριθμον.Ξύλου τς ζως γευθέντες τν γλυκεαν δωδήν, βδελύξασθε προθύμως πσαν γήϊνον τρυφήν, τν Χριστν μολογοντες Θεοπόθητοι στεῤῥῶς· κα βασάνους ποστάντες κλονήτ λογισμ, ες γαλήνην θείου ρμου πεφθάσατε καλς, νθα τ Δεσπότ πάντων σν χορος τν θλητν, μνον δετε προθύμως κα τν ληκτον δήν·

λληλούϊα.πλον φέροντες τν πίστιν τν μώμητον Χριστο, τν λπίδα κα γάπην σε δόρυ σχυρν κα Θεο τν συμμαχίαν σε τεχος χυρόν, οκ κάμφθητε γενναοι τας βασάνοις τας πικρας· λλ᾿ σττες νωμένοι ν μι στεῤῥᾷ ψυχ κα Τριάδος προσκυνοντες τν μονόσεπτον ρχν στέφος ρατε τς νίκης φθαρτόν τε κα λαμπρόν, θεν λόγοις γκωμίων στέφοντες μς κλεινοί, μέλπομεν π καρδίας μνους τούτους κτενς·

Χαίρετε ο νομούντων λογήσαντες βουλάς·

χαίρετε ο νεγκόντες θεί φίλτρ τς πληγάς.

Χαίρετε λαμπρο φωστρες καταυγάζοντες τν γν·

χαίρετε στέρες θεοι νατέλλοντες αγήν.

Χαίρετε μν πλουτοντες τν Λειψάνων θησαυρόν·

χαίρετε θησαυρισμάτων κένωτων ποταμός.Χαίρετε το Βασιλέως τροπαιοχοι στρατηγοί·

χαίρετε τς Βασιλείας τς φθάρτου κοινωνοί.

Χαίρετε Χριστο κιθάρα κκλησίας αλός·

χαίρετε σματος θείου παναρμόνιος ερμός.

Χαίρετε Σιν τν νω κατοικοντες ν φωτί·

χαίρετε Μεγάρων πόλιν ο φρουροντες ν παντί.

Χαίροις τάγμα δεκάριθμον.Πλοτος κκλησίας μέγας πέλετε κα επρεπής, τος τιμίοις μν θλοις ραΐσαντες ατν κα κοσμετε τν Μεγάρων πόλιν τν περιφαν. κ τν πενιχρν χειλέων μνον δέξασθε βραχύ, ντιδιδόντες πλουσίαν Χάριν Μάρτυρες σεπτοί, το μς ε λατρεύειν τ Θε τ ληθε κα Ατ προσάγειν πόθ σν χορος τν κλεκτν, πανευφρόσυνον τν μνον κα δν γγελικν·

λληλούϊα.όδα τ σεπτ κα θεα ποπνέοντα σμν ορανίου εωδίας κα ἀῤῥήτου χαρμονς, στ Μάρτυρες Κυρίου ες λειμνα τς δέμ. κ χειμνος ον γνοίας πρς τ αρ τς ζως, πάντας τος μς φιλοντας δηγετε σφαλς, παρεχόμενοι πλουσίως μύρα θείας καλλονς. ς εώδη τοίνυν όδα γομεν μν δν κα συμφώνως μελωδομεν χαρμοσύν τ φων·

Χαίρετε δεκς Μαρτύρων μίαν φέροντες ψυχήν·

χαίρετε ο τς βασάνους λογισάμενοι τρυφήν.

Χαίρετε α χελιδόνες αρος πνευματικο·

χαίρετε α ηδόνες σματος ωθινο.

Χαίρετε μπέλου θείας κλήματα τ εκλε·

χαίρετε τν θεον βότρυν νεγκόντες τν γλυκύν.

Χαίρετε Θεο τν λων σφάγια περτελ·

χαίρετε τς κκλησίας θησαυρς τιμαλφής.

Χαίρετε ο κδυθέντες νθρωπον τν παλαιόν·

χαίρετε ο νδυθέντες νδυμα βασιλικόν.

Χαίρετε Τριάδος θρόν λιτανεύοντες σεπτς·

χαίρετε τος Μεγαρεσι παριστάμενοι λαμπρς.

Χαίροις τάγμα δεκάριθμον.Σέβοντες Θεν τν λων, τν εδώλων τος γλυπτος οκ νείματε θυσίαν, Μάρτυρες πανευκλεες, τ προστάγματα τυράννων λογοντες εσθενς· σπερ ρνες ον θυσία προσηνέχθητε Θε, αματα προθύμως δόντες τ τυθέντι ν Σταυρ, ερεα γεγονότες μωμα το Παντουργο. Τν καρδίαν ερεον τ Παμβασιλε Θε ξιώσατε προσάξαι κα μς κδυσωπ, το βον καταπαύστως χείλεσί τε κα ψυχ·

λληλούϊα.Τρόπαια τς θείας δόξης στήσαντες σθένει Θεο ς νικήσαντες ες τέλος μηχανς τς το χθρο, νν γάλλεσθε ν δόξ λοφώτους ες σκηνάς, καθορντες ενάως κάλλος τ Δεσποτικόν. Ες νυμφνα θείας δόξης κατοικσαι κα μς μ λλείπητε πρεσβεύειν Μάρτυρες φωτοφανες, τος μν ε βοντας χαμοσύν τ φων·

Χαίρετε ο λλαμφθέντες φωτ δόξης θεϊκς·

χαίρετε ο στεφθέντες κ χειρς ζωαρχικς.

Χαίρετε το Μαρτυρίου πειραιώσαντες δόν·

χαίρετε το παραδείσου κατοικοντες πλατυσμόν.

Χαίρετε δ’ πλισθέντες σε δόρυ τν Σταυρόν·

χαίρετε ο κεκτημένοι πίστιν θώρακα στεῤῥόν.

Χαίρετε τν θεον ανον ψάλλοντες μι φων·

χαίρετε σμάτων σμα δοντες τ ραστ.

Χαίρετε Θεο οκος Πνεύματος α φωλεαί·

χαίρετε τν ρωμάτων α φιάλες α τερπναί.

Χαίρετε ο ποθέντες τς ψυχς Θεο χειρί·

χαίρετε ο καταθέντες σώματα Μεγάρων γ.

Χαίροις τάγμα δεκάριθμον.δασιν κ θείας κρήνης, ποταμο ς διαυγες νυπάρχοντες Κυρίου ριστοι συναθληταί, τς κεχερσωθείσας πάνυ καταρδεύετε ψυχς κα εφραίνετε τν πόλιν το Θεο τν νοητν τν δ πόλιν τν Μεγάρων τέρποντες παναληθς κα πλουτοντες περκαλς κα κοσμοντες εκλες, ελογετε καθ’ κάστην νέμοντες τς δωρεάς. κ καρδίας εγνωμόνου μνον γομεν μν κα Θε ναβομεν τν Χερουβικν δήν·

λληλούϊα.Φαεινα σπερ λαμπάδες φς αγάζετε πιστος κα τ σκότος τς γνοίας λύετε τος ν τ γ, θάμβους θείου ς πόπται Μάρτυρες ειλαμπες. Τν λαμπάδα τς ψυχς μου σβεσθεσαν μελς, πανάψατε λαί επροσδέκτων πρεσβειν. να σν χορος παρθένων τν φρονίμων κα σεμνν τ Νυμφί παντήσω, ες νυμφνα φωτεινόν, κα μν ναβοήσω Μάρτυρες χρεωστικς·

Χαίροις τν Θεν εφράνας Δωρόθεε σεπτέ·

χαίροις λύχνε φωτοφόρε Σεραφεμ θαυματουργέ.

Χαίροις βάσις εσεβείας Δημήτριε γνέ·

χαίροις Πνεύματος δοχεον Βασίλειε κλεινέ.

Χαίροις τν χθρν πατάξας Γεώργιε στεῤῥέ·

χαίροις τς Τριάδος Μύστα Πολύευκτε σεπτέ.

Χαίροις ρετν ταμεον διστε δριανέ·

χαίροις κρήνη φθαρσίας έων Πλάτων θαυμαστέ.

Χαίροις ποθειν Σαράντη τ Θε οκειωθες·

χαίροις λέγομεν σοι πόθ άκωβε εί.

Χαίροις λαμπς τιμία φωτίζουσα λαμπρς·

χαίροις δεκς γία πρεσβεύουσα Θε.

Χαίροις τάγμα δεκάριθμον.Χέρσον γν μς καρδίας κπιάνατε ατ, γεωργήσαντες ρότρ επροσδέκτων πρεσβειν, θεοι Μάρτυρες ς φίλοι ορανίου φυτουργο. να σπόρον εσδεχθεσα λόγου Εαγγελικο, κβλαστήσ θεον στάχυν τν πολυχον κα μεστόν, κα καρποφορήσ στον ρετν ψοποιν. Τ Θε δ κατ χρέος προσκομίσ ς καρπόν, μέλος τ χαρμόσυνόν τε κα εχάριστον δν·

λληλούϊα.Ψάλλοντες ν τος ψίστοις μνον τν γγελικν κα ανοντες κορέστως τν Θεν τν Σαβαώθ, μ παρίδητε τος μνους κ χειλέων χοϊκν, Μάρτυρες σεπτο κα θεοι ο κοσμήσαντες τν γν. Θρόν δ Κυρίου τούτους προσκομίζοντες εί, χάριν ξαιτεσθαι πσιν, φλημάτων λασμόν, τν ερήνην τν βαθεαν κα παθν παλλαγήν. να βίον μετελθόντες τν εάρεστον Θε, επωμεν μν κ πόθου λόγους τούτους κτενς·

Χαίρετε ο ναβάντες ρματι μαρτυρικ·

χαίρετε ο πτερωθέντες ρωτι τ Θεϊκ.

Χαίρετε ο καθαρθέντες ς δόκιμος χρυσός·

χαίρετε ο καθορντες κάλλος τ Δεσποτικόν.

Χαίρετε τιμίων λίθων στέφανος πανευκλεής·

χαίρετε φωτς δύτου θάλαμοι πανευπρεπες.

Χαίρετε τς θεΐας ο ξηράναντες βυθόν·

χαίρετε θείων Χαρίτων ο προχέοντες κρουνόν.

Χαίρετε ο ραθέντες ς ήττητοι ππες·

χαίρετε ο παρεσττες ν πολέμοις κα δεινος.

Χαίρετε καρδίας πόθ μν γομεν πιστς·

χαίρετε Μεγάρων δόξα κκλησίας στολισμός.

Χαίροις τάγμα δεκάριθμον.Κυρίου πλται εκλεες κα γενναοι ο τρώσαντες χθρο τν καρδίαν, (γ΄) κ χειρς δολίου πολεμήτορος λυτρώσασθε πάντας μς, μν πανσωστικας πρεσβείαις. κα χάριν δότε τν δάπανον, μς μν ξυμνεν θεοπρεπς, ς παῤῥησίαν χοντες Μαρτυρικν πρς Κύριον. Θε δ δειν μνον τν καινοπρεπ κα σν γγέλοις μέλπειν σιγήτως τν δήν·

λληλούϊα.Κα αθις τ Κοντάκιον. χος πλ. δ. Τ περμάχ.

Τν Μεγαρέων τ λαμπρ γκαλωπίσματα, δριανν πιστο συμφώνως, εφημήσωμεν, κα Δωρόθεον άκωβον, Σεραφείμ τε. Τν Βασίλειον Δημήτριον Πολύευκτον, σν Σαράντη Γεωργί κα τ Πλάτωνι· τούτοις λέγοντες· Χαίροις, τάγμα δεκάριθμον.Πρ δ το δι’ εχν· τ κόλουθον. χος γ. Τν ραιότητα...

Μεγάρων σήμερον πόλις εφράνθητι, κα χερας κρότησον, γκωμιάζουσα, τος δέκα Μάρτυρας Χριστο, βοσα ατος προθύμως· Χαίρετε πολυθλοι, τν χθρν ο τροπώσαντες. Χαίρετε ήττητοι, κκλησίας τ καύχημα. Χαρ τν κτενς κβοώντων· Χαίροις δεκς τετιμημένη.Δίστιχα.

Τ δεκάδι νεγκον Μαρτύρων, πόθ Χαίρειν,

Χάριν ατούμενος τηρεν, τν ντολν δεκάδα.

Τν παθν κρατεν με είποτε, Μάρτυρες δότε θεοι

ο μο κρατήσαντες στεῤῥῶς, Χριστο τν θείαν πίστιν.