Saturday, October 10, 2015

Χαιρετισμοί Αγίου Νικοδήμου ΑγιορείτουΩς της ενθέου πολιτείας μύστην άριστον και ευσεβείας θεοφόρητον διδάσκαλον, η Ορθόδοξος γεραίρει σε Εκκλησία. Ουρανόθεν γαρ το χάρισμα δεξάμενος, καταυγάζεις τοις ενθέοις σου συγγράμμασι, τους βοώντάς σοι· χαίροις Πάτερ Νικόδημε.

Άγγελος εν τοις τρόποις, και πολύς εν τη γνώσει, Νικόδημε εν Άθω εδείχθης· (τρις) αγγελικήν γαρ έχων ζωήν, αγγελοπρεπεί φωνή διεσάφησας, τα εν πατράσι κείμενα, δι’ ων φωτίζεις τους βοώντας·

Χαίρε της Νάξου η ευκοσμία·
χαίρε του Άθω η δαδουχία.
Χαίρε των Πατρώων δογμάτων ανάπτυξις·
χαίρε των αγίων ρημάτων ανάλυσις.
Χαίρε ύψος της φρονήσεως και σοφίας ποταμός·
χαίρε βάθος θείας γνώσεως και αγάπης θησαυρός.
Χαίρε ότι εδείχθης γραμματεύς θεοφόρος·
χαίρε ότι τυγχάνεις ερμηνεύς θεηγόρος.
Χαίρε λαμπάς ηθών της σεμνότητος·
χαίρε πυρσός της άνω λαμπρότητος.
Χαίρε δι’ ου οι πιστοί βεβαιούνται·
χαίρε δι’ ου οι εχθροί εκπτοούνται.
Χαίροις Πάτερ Νικόδημε.

Βίον καθηγνισμένον, εκ παιδός ανιχνεύων, ως βλάστημα ενθέων γονέων, την του κόσμου έλιπες αχλύν, και τω Σωτήρι Χριστώ ηκολούθησας, ω ακλινώς επόμενος, Νικόδημος ένθους εβόας·
Αλληλούϊα.

Γνώμη εν θεολήπτω, ως τρωθείς θείω πόθω, προσήλθες εν τω Όρει του Άθω, και δι’ εναρέτου αγωγής, προς όρη υψώθης τα αιώνια, κατά Δαβίδ Νικόδημε, ακούων παρ’ ημών ταύτα·

Χαίρε ζωής οσίας ταμείον·
χαίρε φωτός αΰλου δοχείον.
Χαίρε μοναζόντων του Άθω υπόδειγμα·
χαίρε ευσεβούντων απάντων εδραίωμα.
Χαίρε νους ο θεοδίδακτος ουρανίων εννοιών·
χαίρε στόμα θεοκίνητον θεοπνεύστων διδαχών.
Χαίρε ότι του κόσμου ολικώς εμακρύνθης·
χαίρε ότι εν Άθω προς τα άνω ιθύνθης.
Χαίρε χορού Οσίων εφάμιλλος·
χαίρε πιστών ο μέγας διδάσκαλος.
Χαίρε εχθρών καταπλήττων τας φρένας·
χαίρε ψυχάς στερεών ανειμένας.
Χαίροις Πάτερ Νικόδημε.

Δόξαν την του Κυρίου, νοητώς κατοπτεύων, καθάρας σεαυτόν των προσύλων, των ουρανίων υφηγητής, ανεδείχθης θεορρήμον Νικόδημε, έργω και λόγω άπαντας, Θεώ ρυθμίζων τους βοώντας·
Αλληλούϊα.

Έχων σου την καρδίαν, τω πυρί φλεγομένην, του φόβου του Θεού ανενδότως, αγγελικήν μετήλθες ζωήν, και τας εν αυτή διατρανείς χάριτας, ως φωτισθείς τω Πνεύματι, Νικόδημε τοις εκβοώσι·

Χαίρε η στήλη της εγκρατείας·
χαίρε ο μύστης της απαθείας.
Χαίρε ο πτερώσας τον νουν προς ουράνια·
χαίρε ο πλουτήσας εκείθεν τα άρρητα.
Χαίρε χάριτος του Πνεύματος οίκος ο φωτοειδής·
χαίρε σκήνωμα πολύτιμον εναρέτου αγωγής.
Χαίρε ότι εκβλύζεις ποταμούς διδαγμάτων·
χαίρε ότι ξηραίνεις ρεύματα παθημάτων.
Χαίρε Χριστού πλουτήσας την έλλαμψιν·
χαίρε εχθρού νεκρώσας την έπαρσιν.
Χαίρε ρητών ψυχοτρόφων η λύρα·
χαίρε ωδών θεοσόφων κινύρα.
Χαίροις Πάτερ Νικόδημε.

Ζηλωτής ένθους ώφθης, των Οσίων Πατέρων, νεκρώσας σεαυτόν τοις εν κόσμω, και διδασκάλων των ιερών, εκμαγείον και στόμα θεοκίνητον, πλουσία γαρ σοι δέδοται χάρις Νικόδημε, βοώντι·
Αλληλούϊα.

Ήνυσας θεοφρόνως την οσίαν ζωήν σου, ποικίλοις πειρασμοίς ομιλήσας, και ώσπερ χρυσός εν τω πυρί, δοκιμασθείς ταις θλίψεσι Νικόδημε, διδάσκαλος θεόσοφος, εν πράξει ώφθης τοις βοώσι·

Χαίρε ο νέος εν τοις Οσίοις·
χαίρε ο ένθους εν διδασκάλοις.
Χαίρε ο παιδεύων ημών την διάνοιαν·
χαίρε ο εκλύων Βελίαρ την άνοιαν.
Χαίρε λόγω τω της χάριτος ο ρυθμίζων τας ψυχάς·
χαίρε ξίφος τέμνων πάντοτε των παθών τας αφορμάς.
Χαίρε ότι καθαίρεις καρδιών τας κηλίδας·
χαίρε ότι εκφαίνεις θεϊκάς χορηγίας.
Χαίρε πυρσός σοφίας της κρείττονος·
χαίρε σκηπτός μανίας του χείρονος.
Χαίρε λαμπτήρ προς ζωής επιδόσεις·
χαίρε φωστήρ προς ενθέους υψώσεις.
Χαίροις Πάτερ Νικόδημε.

Θεορρήμονα γλώσσαν, εσχηκώς θεηγόρε, τη άνωθεν πνοή κινουμένη, ρήματα αιωνίου ζωής, και τα εν θείοις πατράσιν, δυσέφικτα πανσόφως διετράνωσας, πάντας συγκινών Θεώ ψάλλειν·
Αλληλούϊα.

Ίνα αναπτερώσης τω Θεώ θεοφόρε, νοός σου τας κινήσεις απάσας, φυλακήν αισθήσεων στερράν, μετήλθες προς ην διδάσκεις τους θέλοντας, τυχείν θείας ενώσεως, εν τω βοάν σοι Πάτερ ούτω·

Χαίρε των θείων υποφήτης·
χαίρε της χείρω αγνοίας ρύστης.
Χαίρε της ενθέου αλείπτης ασκήσεως·
χαίρε ουρανίου εκφάντωρ φρονήσεως.
Χαίρε πλάτος θείας γνώσεως και σοφός υφηγητής·
χαίρε δέλτος θεοτύπωτος της του Πνεύματος φθογγής.
Χαίρε του Παρακλήτου το υπέρτιμον σκεύος·
χαίρε των Ορθοδόξων το θεόσδοτον σθένος.
Χαίρε κρατήρ ψυχοτρόφου νέκταρος·
χαίρε φωτός τρισηλίου έμπλεως.
Χαίρε κανών μονοτρόπων εν έργοις·
χαίρε εικών διδασκάλων εν λόγοις.
Χαίροις Πάτερ Νικόδημε.

Κήπον θείων χαρίτων, την καρδίαν τελέσας, Νικόδημε τη ση πολιτεία, κήπον χαρίτων ως αληθώς, πεπλησμένον ευωδίας της χάριτος, την σην βίβλον ωνόμασε, εν η τρυφώντες εκβοώμεν·
Αλληλούϊα.

Λάμψας εν όρει Άθω, ως νεόφωτον άστρον, λαμπρύνεις την Χριστού Εκκλησίαν, των αρετών σου μαρμαρυγαίς, ουρανομύστα Νικόδημε Όσιε, εντεύθεν πυρσευόμενοι, τω φωτί σου αναβοώμεν·

Χαίρε το άστρον της Εκκλησίας·
χαίρε το φέγγος της ευσεβείας.
Χαίρε θεολόγων των πάλαι ανάπτυξις·
χαίρε των οθνείων δογμάτων κατάλυσις.
Χαίρε θείων παραδόσεων φύλαξ και μυσταγωγός·
χαίρε εναρέτων πράξεων, λαμπαδούχος ιερός.
Χαίρε ότι ελέγχεις διδαχάς κενοφώνους·
χαίρε ότι εκφαίνεις αρετάς θεοσδότους.
Χαίρε Θεού θεράπων θερμότατος·
χαίρε πιστών ατίνακτος πρόβολος.
Χαίρε λειμών παντοδαπούς σοφίας·
χαίρε φωστήρ της εν Χριστώ παιδείας.
Χαίροις Πάτερ Νικόδημε.

Μένων εν Όρει Άθω, ώσπερ εν υπερώω , συντόνω προσευχή και νηστεία, την του Πνεύματος χάριν σοφέ, υπεδέξω μυστικώς σοι φοιτήσασαν, καθάπερ οι Απόστολοι, ων μιμητής ώφθης κραυγάζων·
Αλληλούϊα.

Νίκην τοις ευσεβέσιν, η ση διδασκαλία, παρέχει τοις πιστώς μελετώσι, Νικόδημε πάτερ ιερέ, κατά παθών και απάσης αιρέσεως, εν γαρ Αγίω Πνεύματι, ενεργεί αεί τοις βοώσι·

Χαίρε το νίκος των Ορθοδόξων·
χαίρε η πτώσις των κακοδόξων.
Χαίρε Εκκλησίας ο μέγας διδάσκαλος·
χαίρε των Αγίων των πάλαι εφάμιλλος.
Χαίρε ότι πλούτον έλιπες ημών βίβλων ιερών·
χαίρε παύεις άπασαν την πενίαν των παθών.
Χαίρε ουρανομήκης θεοφώτιστος στύλος·
χαίρε του Παρακλήτου ο ανέσπερος λύχνος.
Χαίρε πιστούς νεφέλη σκιάζουσα·
χαίρε λαμπάς τα κρείττονα λάμπουσα.
Χαίρε ο κήρυξ των θείων δογμάτων·
χαίρε η κρήνη αΰλων ναμάτων.
Χαίροις Πάτερ Νικόδημε.

Ξενίζει τας εννοίας, των πιστών θεηγόρε, το πλήθος των σοφών συγγραφών σου, συ γαρ εν σοφία θεϊκή, και δυνάμει ουρανίω Νικόδημε, γράφεις και φθέγγη όσιε, και άπαντας προτρέπεις ψάλλειν·
Αλληλούϊα.

Όλην την Εκκλησίαν, θεουργά οία φώτα οι σοι θεοπαράδοτοι λόγοι, φωτίζουσι Πάτερ μυστικώς, και προς τελειοτέρων γνώσιν άγουσι, τους εν αυτοίς εγκύπτοντας, και βοώντάς σοι ομοφώνως·

Χαίρε η σάλπιγξ των απορρήτων·
χαίρε ο μύστης των ουρανίων.
Χαίρε γραμματεύ θεηγόρε του Πνεύματος·
χαίρε διδακτέ εκ της άνω εμπνεύσεως.
Χαίρε ότι θείον χύμά σοι δέδοται εξ ουρανού·
χαίρε ότι κεχαρίτωσαι εκ χειρός της του Θεού.
Χαίρε θεολογίας μυστικής η κιθάρα·
χαίρε θεηγορίας ουρανίου η νάβλα.
Χαίρε παθών εκτέμνων την άκανθαν·
χαίρε ψυχών καθαίρων την άροτραν.
Χαίρε Θεού ευσπλαγχνίας η γλώσσα·
χαίρε πιστών Ορθοδόξων η δόξα.
Χαίροις Πάτερ Νικόδημε.

Προς αγώνας αλείφων, κατ’ εχθρών νοουμένων, Νικόδημε οσίων προσθήκη, αόρατον πόλεμον καλείς, ην σοφώς συνέγραψας βίβλον Άγιε, εκ ταύτης γαρ μανθάνομεν, Θεώ ανάγεσθαι βοώντες·
Αλληλούϊα.

Ρήσεις τας θεοπνεύστους και ωδάς τας πανσόφους, εις πλάτος αναπτύσσων και βάθος, των του Σωτήρος εορτών, την εν αυτοίς χάριν πάσιν παρέθηκας, δι’ ης ψυχαί ευφραίνονται, Νικόδημε, των σοι βοώντων·

Χαίρε ωδών ερμηνεύς των θείων·
χαίρε πυκτίς λογίαν αγίων.
Χαίρε επιπνοίας της θείας θησαύρισμα·
χαίρε Εκκλησίας Χριστού το ωράϊσμα.
Χαίρε Πνεύματος κειμήλιον και ταμείον αρετών·
χαίρε όργανον θεόπνευστον ύμνων των πνευματικών.
Χαίρε ότι καθαίρεις των πιστών τας καρδίας·
χαίρε ότι προρρέεις ζωηφόρους αρδείας.
Χαίρε ψυχών αλείπτης θεόσοφος·
χαίρε σεπτών Πατέρων ισότιμος.
Χαίρε νοός φυλακήν ο διδάσκων·
χαίρε χαράν μυστικήν ο εκλάμπων.
Χαίροις Πάτερ Νικόδημε.

Στόματι θεηγόρω, και χειρί κινουμένη, του Πνεύματος τη χάριτι Πάτερ, των πνευματικών αναβαθμών, διασαφών εν πλάτει τα νοήματα, κλίμακα άλλην έστησας, τοις ποθούσιν Κυρίω ψάλλειν·
Αλληλούϊα.

Της σοφίας της θείας, κατά τον Σολομώντα, εδόθη σοι Νικόδημε χύμα, εντεύθεν διδάσκαλος σοφός, της Εκκλησίας ώφθης και περίβλεπτος, πάντα επί τα κρείττονα, παιδεύων Πάτερ τους βοώντας·

Χαίρε ο νους της θεολογίας·
χαίρε ο ρους της θεηγορίας.
Χαίρε ο χειμάρρους τρυφής της του Πνεύματος·
χαίρε ο εν λόγοις και έργοις υπέρλαμπρος.
Χαίρε ρήτωρ ο πολύσοφος των ρημάτων της ζωής·
χαίρε στόμα το μακάριον της του Πνεύματος φωνής.
Χαίρε ο φυτοκόμος αρετών ουρανίων·
χαίρε ο ριζοτόμος των εθνών των κακίστων.
Χαίρε θερμής προσευχής εναύλισμα·
χαίρε πιστών θεόσδοτον καύχημα.
Χαίρε Θεού υμνητά θεηγόρε·
χαίρε ημών οδηγέ θεοφόρε.
Χαίροις Πάτερ Νικόδημε.

Υψώσας του νοός σου, προς Θεόν τας εφέσεις, νεκρώσας της σαρκός τας κινήσεις, και θείω φωτί καλαμφθείς, περιφανώς εν τω Άθω διέπρεψας, λόγω και έργω Όσιε, Θεώ ιθύνων τους βοώντας·
Αλληλούϊα.

Φέγγει του Παρακλήτου, των σοφών συγγραφών σου, η χάρις πανταχού καταλάμπει και αποπνέει εν ταις ψυχαίς, την μυστικήν ευωδίαν, Νικόδημε, δι’ ης παθών λυτρούμεθα, της δυσωδίας οι βοώντες·

Χαίρε το άνθος του Παραδείσου·
χαίρε ο δόναξ του Παρακλήτου.
Χαίρε μυροθήκη της θείας χρηστότητος·
χαίρε ευωδία ζωής καθαρότητος.
Χαίρε μύρον το πανεύοσμον της ασκητικής ζωής·
χαίρε άρωμα ουράνιον βιωτής πνευματικής.
Χαίρε ο μυστογράφος των αγίων δογμάτων·
χαίρε ο καλλιγράφος ιερών νοημάτων.
Χαίρε αυλός ασμάτων της χάριτος·
χαίρε χορού αγίων συνάριθμος.
Χαίρε ψυχών εδρασμός κλονουμένων·
χαίρε σοφός οδηγός Μοναζόντων.
Χαίροις Πάτερ Νικόδημε.

Χάριν και οδηγίαν, προς οδούς σωτηρίας, και άπασαν ωφέλειαν θείαν, εν Αγίω Πνεύματι αεί, η των σων βίβλων πληθύς, ω Νικόδημε, παρέχουσι και άγουσι, προς θείαν δόξαν τους βοώντας
Αλληλούϊα.

Ψάλλοντες σοι τον ύμνον, ως διδάσκαλον μέγα, και θείον και σοφόν υπόφητην της Εκκλησίας σε του Χριστού, ω θεηγόρε τιμώμεν Νικόδημε, αλλά μη παύση Άγιε, πάντας φωτίζων τους βοώντας·

Χαίρε του Άθω το μέγα κλέος·
χαίρε της Νάξου το θείον εύχος.
Χαίρε Μοναζόντων φωστήρ ο αείφωτος·
χαίρε Ορθοδόξων πυρσός ο ακοίμητος.
Χαίρε τύπος και παράδειγμα θεολήπτων Μοναστών·
χαίρε γέρας και διάδημα ευλαβών ησυχαστών.
Χαίρε της Εκκλησίας αρραγέστατον τείχος·
χαίρε της ευσεβείας τηλαυγέστατος λύχνος.
Χαίρε δι’ ου καρπούμαι τα κρείττονα·
χαίρε δι’ ου εκτρέπω τα χείρονα.
Χαίρε της Απειρογάμου ο μύστης·
χαίρε των σων συνωνύμων προστάτης.
Χαίροις Πάτερ Νικόδημε.

Ω Νικόδημε Πάτερ, Όρους Άθω το θαύμα, και πάσης Εκκλησίας το κλέος (τρις) την παρούσαν ημών προσφοράν, ευμενώς προσδέχου και δίδου άπασι, φως θείον ικεσίαις σου, ως αν αεί Θεώ βοώμεν·
Αλληλούϊα.

Ως της ενθέου πολιτείας μύστην άριστον, και ευσεβείας θεοφόρητον διδάσκαλον, η Ορθόδοξος γεραίρει σε Εκκλησία. Ουρανόθεν γαρ το χάρισμα δεξάμενος, καταυγάζεις τοις ενθέοις σου συγγράμμασι, τους βοώντάς σοι·
Αλληλούϊα.

Χαιρετιστήριοι Οίκοι στην Οσία Ματρώνα την εκ Ρωσίας.


Απολυτίκιον. Ήχος πλ.δ΄. Το προσταχθέν.
Των οφθαλμών εκ παιδός εστερημένη, και τη ψυχή ως χρυσός λελαμπρυσμένη, εν τω κόσμω εκφαίνεις Φώς Χριστού Ματρώνα, Ρωσίαν καθιλαρύνουσα θαυμαστώς, και πάσαν την οικουμένην πανευπρεπώς, καταυγάζουσα χάρισιν, ας εν αισίαις φωναίς, κηρύττοντες βοώμεν Σοι.

Χαίροις στύλε ολόφωτε.

Κοντάκιον. Ήχος πλ.δ΄. Τη υπερμάχω.
Της ευλογίας την πηγήν την χαριτόβρυτον, και ιαμάτων τον κρουνόν τον πολυχεύμονα, την εμπλήσασαν εν νάμασιν ακενώτοις, επ’εσχάτων γήν Ρωσίας ην εφαίδρυνεν, την Ματρώναν εν αινέσει μεγαλύνωμεν, ταύτη λέγοντες.

Χαίροις στύλε ολόφωτε.

Άξιον Σε δοξάζειν απαύστως αξιϋμνητε Μήτερ, Ματρώνα της Ρωσίας η δόξα (γ΄)(Οσία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών) διο εν άσμασι θεοτερπέσι την αξιάγαστόν Σου πολιτείαν άδομεν και τας αριστείας Σου γεραίρομεν, ούτω βοώντες.

Χαίροις της Μόσχας η ευκοσμία
Χαίροις των Ρώσων η κληρουχία.
Χαίροις ευσεβείας ο πανίερος οίκος
Χαίροις της αγνείας ο ολόφωτος λύχνος.
Χαίροις των Μητέρων εξαίσιον άκουσμα
Χαίροις ασκουσών εν τω κόσμω ωραϊσμα.
Χαίροις πολιτείαν θείαν η ζηλώσασα Αγγέλων
Χαίροις τας σεπτάς χορείας η σεμνύνασα παρθένων.
Χαίροις χαρισμάτων πάντων ο ανάπλεως κρατήρ
Χαίροις νόσων πολυτρόπων συμπαθέστατος λυτήρ.
Χαίροις η φωταγωγούσα τας πορείας των πιστών
Χαίροις η μυσταγωγούσα προς σκηνώσεις ουρανών.
Χαίροις στύλε ολόφωτε.

Βαίνουσα απροσκόπτως του Κυρίου την τρίβον, Ματρώνα φωτοφόρε, εις πόλιν επέφθασας την άνω αξίως. Ένθα Αγγέλων συνοικείς τοις τάγμασι και κάλλεσι παρθενικοίς κεκοσμημένη, βοάς απαύστως συν αυτοίς τω Βασιλεί των όλων, ύμνον.
Αλληλούϊα.

Γέγηθε ευφροσύνως η μεγάλη Ρωσία, πλουτούσα σε ως άσειστον στύλον, εν βίου ταις δονήσεσι πάσαις, και ως θερμήν προστάτιδα εν περιστάσεσι δειναίς Ματρώνα. Διο και στέφανον εξ εγκωμίων πλέκουσα, φωνεί Σοι ευφροσύνως τάδε.

Χαίροις η στάθμη της εγκρατείας
Χαίροις το μέτρον της απαθείας.
Χαίροις αρετών ενθέων καθαρώτατον σκήνωμα
Χαίροις του Θεού των όλων υψηλότατον δώρημα.
Χαίροις της θεογνωσίας χαριτόβρυτος πηγή
Χαίροις των πιστών εν ζάλαις συμπαθής καταφυγή.
Χαίροις έαρος του θείου χελιδών η τιμία
Χαίροις πίστεως αγίας αηδών η γλυκεία.
Χαίροις τω Πατρί των Φώτων η απαύστως ομιλούσα
Χαίροις εν φωτί αϋλω τους πιστούς η οδηγούσα.
Χαίροις της φιλοθεϊας πολυέραστος παστάς
Χαίροις της χριστοηθείας η αείφωτος λαμπάς.
Χαίροις στύλε ολόφωτε.

Δάκρυσιν εγκρατείας κατασπείρασα Μήτερ καρδίας Σου την γήν φιλοπόνως, εθέρισας δραγμάτων τον πλούτον, ψυχής αγαλλιάσει Ματρώνα. Και ταύτα προσκομίσασα τω ουρανίω γεωργώ ον έστερξας, επάξιον εδέξω στέφανον, αινούσα συν Αγγέλοις και βοώσα.
Αλληλούϊα.

Έπαρσιν των δαιμόνων καθελούσα τελείως αψεύστω ταπεινώσει Ματρώνα, υψώθης εις τα άρρητα ύψη, ένθα υμνείς τον υπερύμνητον Λόγον, τα θεία κατοπτεύουσα κάλλη. Διο Σε ταπεινή καρδία μέλποντες, εν λόγοις υψηγόροις εκφωνούμεν τάδε.

Χαίροις ταμείον αγαθωσύνης
Χαίροις ο πλούτος της σωφροσύνης.
Χαίροις αγάπης Θεού το σκεύος
Χαίροις ελπίδος χρηστής το μέτρον.
Χαίροις η καθαρωτάτη τη ψυχή ωσεί χιών
Χαίροις η λελαμπρυσμένη τη καρδία ως χρυσός.
Χαίροις θείων θελημάτων η βαδίσασα οδόν
Χαίροις εντολάς αγίας η διδάξασα λαόν.
Χαίροις η εστερημένη των ομμάτων εκ παιδός
Χαίροις η τετιμημένη εκ Θεού πολυειδώς.
Χαίροις τω Θεώ των Ολων η τιμία προσφορά
Χαίροις των τυφλών σεμνότης και φωτόμορφος χαρά.
Χαίροις στύλε ολόφωτε.

Ζόφον της αγνωσίας καταλείψασα όλως, επλήσθης φωτισμού απροσίτου, καρδίας Σου καθάρασα κόρας, και του νοός το όμμα αυγασθείσα ιλαρώς Ματρώνα μακαρία, Αυτού το θείον Όνομα εδόξαζες, απαύστως την ωδήν προσάγουσα και μελωδούσα.
Αλληλούϊα.

Ήσκησας εν τω κόσμω εν εσχάτοις τοις χρόνοις, Αγγέλων πολιτείαν ζηλούσα Ματρώνα της Ρωσίας τερπνότης και ως πολύλαμπρος λαμπάς, της αληθείας φώς μετέδωκας τη κτίσει. Ομίχλην μεν παθών σκεδάζουσα εν χάριτι, ημάς δε συγκαλούσα του κραυγάζειν ταύτα.

Χαίροις Οσίων η κοσμιότης
Χαίροις του κόσμου φαιδρά λαμπρότης.
Χαίροις ταπεινοφροσύνης η αμείωτος σφραγίς
Χαίροις θεορρημοσύνης η ηδύλαλος χορδή.
Χαίροις θείας συμπαθείας η αείρρυτος πηγή
Χαίροις κρήνη ιαμάτων παύσουσα αυχμόν ψυχής.
Χαίροις η διατρανούσα τας ενθέους δωρεάς
Χαίροις η κληρονομούσα της Εδέμ τα αγαθά.
Χαίροις του ηλίου σέλας η ορώσα καθαρώς
Χαίροις λύχνος προς τον πέλας η φωτίζουσα αγνώς.
Χαίροις εν καλή ασκήσει η εμπρέψασα αξίως
Χαίροις η εν τη Ρωσία αριστεύσασα τιμίως.
Χαίροις στύλε ολόφωτε.

Θρήνων πολλών επλήσθη η δαιμόνιος φάλαγξ και τάξεις των Αγγέλων σκιρτώσιν εν Σοι σημειοφόρε Ματρώνα. Τον τύπον γαρ τον του Σταυρού εν τω μετώπω Σου χαράττουσα συχνάκις, ασάρκους ετροπώσω δυσμενείς και έθραυσας εις τέλος. Ημάς δε κραταιώς συνήγαγες και ανορθοίς εις ύψος ουρανού, του ψάλλειν παραινούσα ομοφώνως.
Αλληλούϊα.

Ίθυνας προς τας τρίβους του Θεού τας ευθείας, των Ρώσων τον λαόν επ’εσχάτων, Ματρώνα ταις σοφαίς προτροπαίς Σου. Και πάντας ευλογείν Θεόν εδίδασκες εν λόγοις και βίω ακαταγνώστω, ίνα Αυτού το θέλημα γινώσκοντες, το έλεος το μέγα ομολογώμεν και Σοι συμφώνως κατά χρέος αναφωνώμεν τάδε.

Χαίροις γενναία εν τη ασκήσει
Χαίροις ανδρεία εν τη ενστάσει.
Χαίροις προσευχής καμάτους η καλώς εργασαμένη
Χαίροις αρετής ως τύπον εαυτήν παρεχομένη.
Χαίροις θείαν αρμονίαν τη ψυχή ενηχουμένη
Χαίροις δόξαν ουρανίαν τοις λαοίς διηγουμένη.
Χαίροις άνωθεν ειρήνης η καλή περιστερά.
Χαίροις τω Θεώ δοθείσα ως καλλίστη προσφορά.
Χαίροις του Αρχιποίμενος η ευπρόσδεκτος αμνάς
Χαίροις θείων βουλευμάτων η ταχύδρομος δορκάς.
Χαίροις χάριτας πλουσίας η προχέουσα εν πάσι
Χαίροις θαύματα ποικίλα η τελούσα καθ’εκαστήν.
Χαίροις στύλε ολόφωτε.

Κάρπωμα τω Κυρίω, προσφρορά τε τελεία γεγένησαι θεόφρον Ματρώνα. Θυσία γαρ ως λογική Αυτώ προσήνεξαι, αγάπης εντολήν αποπληρούσα, και τον Σταυρόν επ’ώμων ολοπόθως άρασα, οπίσω Τούτου ηκολούθεις, ευχάς από ψυχής και ύμνον καθαρόν προσάγουσα και μελωδούσα.
Αλληλούϊα.

Λόγοις Σου θεοσόφοις τον λαόν της Ρωσίας εστήριξας εν θλίψεως χρόνοις, Ματρώνα ως θεράπαινα θεία, ελπίδι μεν και πίστει πάντας κραταιώσασα και τη αγάπη εν ελέει παραμυθούσα. Διο σε νυν ωδαίς χαριστηρίοις καταστέφομεν, εν αδιστάκτω πίστει τοιάδε αναφωνούντες.

Χαίροις αγγέλων η θυμηδία
Χαίροις πενήτων παραμυθία.
Χαίροις Σταυρωθέντος Χριστού το φωτάναμα
Χαίροις Αναστάσεως θείας απαύγασμα.
Χαίροις ότι ηκολούθησας τω Κυρίω ακλινώς
Χαίροις ότι κατεφίλησας Τούτου νόμον ιερόν.
Χαίροις η ακουτισθείσα Παραδείσου τας φθογγάς
Χαίροις η ενωτισθείσα των Αγγέλων τας ωδάς.
Χαίροις της σεμνοπρεπείας η ατίμητος εικών
Χαίροις άνω φωταυγείας φαιδροτάτη λαμπηδών.
Χαίροις η πεποικιλμένη χάρισι των αρετών
Χαίροις η κατεστεμμένη διαδήματι λαμπρώ.
Χαίροις στύλε ολόφωτε.

Μάρτυς τη συνειδήσει ανεδείχθης μεγάλη, Ματρώνα, ως βαστάσασα ανδρείως, τας θλίψεις ας εδέξω Θεού ευδοκία. Σταυρόν γαρ της τυφλώσεως υπέμεινας εκ βρέφους προθέσει Σου αγογγύστω, μελών τε ύστερον παράλυσιν, ακλόνητον τηρήσασα Σην καρδίαν. Και πόδας Σου ερείσασα τω Ευαγγελίω, ακαταπαύστως τω Θεώ ύμνον εξύφανας συν Αγγέλοις άδουσα.
Αλληλούϊα.

Νάμασιν ευσεβείας ώσπερ έλαφος θεία προσέδραμες Ματρώνα Οσία. Και τη πηγή της ζωής, Χριστώ ολοτελώς εγγίσασα, εξέπιες τρυφής χειμάρρουν καθώς επόθεις, την δίψαν Σου ψυχής κατασβεννύοντα και χαρμονήν παρέχοντα Σοι άρρητον. Διο Σοι φωναίς αισίαις πάντες, πανευφροσύνως ταύτα βοώμεν.

Χαίροις ιατείρα εν ενόσοις
Χαίροις επίκουρος των εν πόνοις
Χαίροις ασκουμένων πάντων θεσπεσία καλλονή
Χαίροις μάλα αγωνιζομένων η γλυκεία χαρμονή
Χαίροις των εν σκότει καθημένων φώς το πάνυ ιλαρόν
Χαίροις των εν τη σκιά θανάτου σάλπισμα το κραταιόν.
Χαίροις της σκληραγωγίας η ακράδαντος κρηπίς
Χαίροις η της αγρυπνίας αδιάλειπτος ευχή.
Χαίροις καταπονουμένων η βοήθεια εν τάχει
Χαίροις των απηλπισμένων παραμύθιον εν πάσι.
Χαίροις της ομολογία η πανεύηχος φωνή
Χαίροις της στρατολογίας του Θεού η εκλεκτή.
Χαίροις στύλε ολόφωτε.

Ξίφος κατά δαιμόνων το οξύτατον πέλεις Ματρώνα τη στερρά Σου ασκήσει. Και γαρ ως άσαρκος εν γή διάγουσα, νηστείαις και αγρυπνίαις και πάση άλλη κακοπαθεία, ταπείνωσιν βεβαίαν εκτήσω Μήτερ. Διο και πάθη της σαρκός νεκρώσασα, ζωήν την αιωνίζουσαν εκληρώσω, Χριστώ τω εκ του τάφου εξαναστάντι αναβοώσα.
Αλληλούϊα.

Όμματα της σαρκός Σου αισθητά στερηθείσα, και έχουσα κλεισθείσας τας κόρας, Ματρώνα φωτοφόρος εγένου. Χριστόν γαρ νοερώς τον Φωτοδότην ενοπτρίζου ψυχικοίς Σου όμμασι, Αυτού τα κάλλη κατανοούσα. Διο σε εγκωμίων κάλλεσι δοξάζομεν, εν καθαρώ δε συνειδότι ταύτα λαλούμεν.

Χαίροις βολίς ακραιφνούς ανταυγείας
Χαίροις πυξίς ασφαλούς σωτηρίας.
Χαίροις χορούς Αγγέλων ζηλώσασα
Χαίροις φρονίμων παρθένων υπόδειγμα.
Χαίροις των ενασκουμένων λαμπροτάτη κορωνίς
Χαίροις των προσευχομένων αδαπάνητος τρυφή
Χαίροις των αγαθών αϋλων η δεικνύουσα οδόν
Χαίροις της Εδέμ το κάλλος και ο μείζων θησαυρός.
Χαίροις θείων αθλημάτων υποθήκη ιερά
Χαίροις των πιστών προστάτις και ανείπωτος χαρά.
Χαίροις η ακολουθούσα τω Κυρίω ευπειθώς
Χαίροις η εφεπομένη ίχνεσι ασκητριών
Χαίροις στύλε ολόφωτε.

Πύργος της ευσεβείας ακαθαίρετος ούσα και στύλος αρραγής της Ρωσίας, εστήριξας λαόν Σου Ματρώνα, τον πάσχοντα υστέροις εν χρόνοις τα πάνδεινα εξ ηγεμόνων αθέων. Αει δε την ευφρόσυνον παρέχεις αγαλλίασιν και βεβαιοίς εν χάριτι καρδίας πάντων, του ψάλλειν Σοι δε παραινείς ημάς ανεμποδίστως την ωδήν .
Αλληλούϊα.

Ράβδον τε και βακτηρίαν τον Πανάγιον Σταυρόν κεκτημένη, Ματρώνα, ευθυπόρως διήλθες του βίου στενωπόν την τραχείαν, απάγουσαν Εδέμ Σε εις πλάτος, ένθα Αγγέλων ασωμάτοις χορείαις και των Αγίων ομηγύρεσι συναγάλλει. Ημείς δε αγαλλομένη Σε καρδία αινούμεν, μια νυν φωνή αναφθεγγόμενοι Σοι τάδε.

Χαίροις εφάμιλλε των Αγγέλων
Χαίροις ομόσκηνε των δικαίων.
Χαίροις Σην καρδίαν δούσα ολοπόθως τω Δεσπότη
Χαίροις της Αυτού αγάπης η δεχθείσα αντιδόσεις.
Χαίροις παραλύτω ρώσιν ως προείπας η διδούσα
Χαίροις τας ψυχάς εκ πλάνης του εχθρού η ανορθούσα.
Χαίροις προσευχής καμάτους η αει εργαζομένη
Χαίροις τον μισθόν αξίως εις αιώνας δρεψαμένη.
Χαίροις του Σταυρού τον τύπον Σω μετώπω σημειούσα
Χαίροις Σταυρωθέντος φίλτρον εν καρδία Σου κρατούσα.
Χαίροις θαύματα ποικίλα η προχέουσα απαύστως
Χαίροις θείας ευλογίας η πηγάζουσα ωσαύτως.
Χαίροις στύλε ολόφωτε.

Σέμνωνα Ρωσίας πέλει, η πανίερος εικών της Αειπαρθένου Κόρης, ην ονείρατι εώρας και εφρόντισας ποιείσθαι ω Ματρώνα θαυμαστή. <<Αναζήτησις απολωλότων>> ως ορθώς επωνομάσθη, επανάγει τους φθαρέντας εις ζωήν την αληθή, θαύματα πηγάζει πλείστα, λύει γης δεινόν αυχμόν, ταις ψυχαίς δε επιρραίνει όμβρον χάριτος χρηστής και του μελωδείν προτρέπει πάντας τω Θεώ ωδήν.
Αλληλούϊα.

Τάφος Σου καθώς προείπας, Νείλος ώσπερ νοητός, απαντλεί αδιακόπως των θαυμάτων δωρεάς και χαρίτων πολυτρόπων μυριάριθμον πληθύν. Ταύτα των πιστών χορείαι ευλαβουμένοι αεί, και θερμώς κατανυγέντες ω Ματρώνα τη ψυχή, ύμνον πλέκομεν εξ πόθου και βοώμεν εκτενώς.

Χαίροις Ρωσίας απάσης σεμνότης
Χαίροις Χριστού Εκκλησίας ακρότης.
Χαίροις χρόνων των δυστήνων ο παρήγορος αυλός
Χαίροις πόνοις θλιβομένων η βεβαία αρωγός.
Χαίροις όγδοος Ρωσίας στύλος πάντας πίστει εδραιώνων
Χαίροις μέλλοντος αιώνος του ογδόου κληρονόμος.
Χαίροις άστρων ουρανίων υπερβαίνουσα στολήν
Χαίροις Φώς του Αναστάντος η αστράπτουσα αυγή.
Χαίροις κόρας της ψυχής Σου αυγασθείσα καθαρώς
Χαίροις χάριν θεαρέστων η διδούσα δωρεών.
Χαίροις η δοκιμασθείσα ως χρυσός εν τω πυρί
Χαίροις η πλουτισαμένη όλβον της υπομονής.
Χαίροις στύλε ολοφώτε.

Ύβρεις πάσας ομηλίκων και τα σκώμματα αυτών και ονείδη εκαρτέρεις ω Ματρώνα ανδρικώς, παιδιόθεν κεκλεισμένους έχουσα τους οφθαλμούς, αγογγύστως πολιτείαν μετελθούσα του Ιώβ. Τω σω οίκω δε κλεισθείσα εν πολλή υπομονή, τας ευχάς Θεώ εδίδως ευχαρίστω Σου φωνή, κράζουσα από βαθέων της καρδίας την ωδήν.
Αλληλούϊα.

Φόβον του Θεού πλουτούσα τον αγνότατον σεμνή, εν Ναώ προσεκαρτέρεις και εδόξαζες Αυτόν, ω Ματρώνα παιδιόθεν, αλαλήτοις προσευχαίς. Και ημείς συναθροισθέντες εν τω οίκω του Θεού, την Αυτού μεγαλωσύνην ευλογούμεν εκτενώς και φωναίς εν εξαισίαις Σοι φθεγγόμεθα πιστώς.

Χαίροις το μέτρον της καρτερίας
Χαίροις το ύψος της ευψυχίας
Χαίροις η προσκαρτερούσα εις Κυρίου τας αυλάς
Χαίροις η καλώς συνούσα τας Αυτού θείας βουλάς.
Χαίροις η παρισταμένη ταις ανάγκαις των πιστών
Χαίροις η ακροωμένη των δεήσεων αυτών
Χαίροις κτίσιν η ιδούσα άπαξ μόνον τη οράσει
Χαίροις κάλλη ουρανίων η ορώσα εν εκστάσει.
Χαίροις λόγων θεοπνεύστων ο ανάπλεως κρατήρ
Χαίροις ζάλαις κλονουμένων ακλυδώνιστος λιμήν.
Χαίροις οικουμένης πάσης η καλλίστη ευλογία
Χαίροις η Θεώ βοώσα συν Αγγέλοις υμνωδίαν.
Χαίροις στύλε ολόφωτε.

Χώρα πάσα της Ρωσίας Σε τιμά πανευλαβώς και προστρέχουσι Σω τάφω πλήθη εκ περάτων γής, άνθη φέροντες Ματρώνα, Σοι ευώδους εκ λειμώνος. Και ημείς αξιοχρέως των ανθέων ως οσμήν, ύμνον τόνδε εγκωμίων φέρομέν Σοι ευπρεπώς, πρεσβειών Σου εκζητούντες ταπεινώς τας αντιδόσεις, ίνα ομοφώνως πάντες, τω Θεώ ως παντουργέτη προσαγάγωμεν εκ πόθου ύμνον τον Αγγελικόν.
Αλληλούϊα.

Ψάμμον αληθώς θαλάσσης υπερβαίνει η πληθύς των θαυμάτων Σου Ματρώνα, α προχέεις καθ’ εκάστην εκ Σου τάφου δαψιλώς. Το δέ πέλαγος χαρίτων, αις Σε έστεψε Χριστός, καταπλήττει διανοίας και Αγγέλων και βροτών. Συστησάμενοι χορείαν την κοινήν ουν ευπρεπώς, φόρμιγγι λαμπρά καρδίας κράζομεν επαινετώς.

Χαίροις το άστρον της Εκκλησίας
Χαίροις ο φάρος της ευποιϊας.
Χαίροις η λαμπαδουχούσα ανταυγείας τ’ ουρανού
Χαίροις πάσι δαδουχούσα Φώς ανέσπερον Χριστού.
Χαίροις η δούλη πιστοτάτη τ’ αγαθόν εργασαμένη
Χαίροις θύγατερ Κυρίου τη αγάπη πληρουμένη.
Χαίροις η επευλογούσα των πιστών τον ορμαθόν
Χαίροις η χαριζομένη αγαθότητος κρουνόν.
Χαίροις κρίνον το κοσμήσαν Εκκλησίας τον λειμώνα
Χαίροις η καρποφορούσα εις Θεού τον αμπελώνα.
Χαίροις των πιστών ταις χρείαις ισταμένη φιλοπόνως
Χαίροις Ύψιστον αινούσα εις αιώνας των αιώνων.
Χαίροις στύλε ολόφωτε.

Ω Ματρώνα τιμία, της Ρωσίας το κλέος και πάσης οικουμένης λαμπρότης (γ΄- Οσία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών) η οφθαλμοίς κεκλεισμένοις και μέλεσι σαρκός παρειμένοις, επί γής Χριστόν δοξάσασα και θαυμάτων παρ’ Αυτού ταις χάρισιν αντιδοξασθείσα, ικέτευε Τούτον εκτενώς υπέρ των Σε τιμώντων και χαρμονικώς Σοι μελωδούντων.
Αλληλούϊα.

Κοντάκιον. Ήχος πλ. Δ΄. Τη Υπερμάχω.
Της ευλογίας την πηγήν την χαριτόβρυτον , και ιαμάτων τον κρουνόν τον πολυχεύμονα, την εμπλήσασαν εν νάμασιν ακενώτοις, επ’ εσχάτων γήν Ρωσίας ην εφαίδρυνεν, την Ματρώναν εν αινέσει μεγαλύνωμεν, ταύτη λέγοντες.
Χαίροις στύλε ολόφωτε.

Ήχος γ΄. Την ωραιότητα.
Χριστού το όνομα, το χαριέστατον, Ματρώνα ένδοξε, καταμεγάλυνας, υπομονή Σου καρτερά, τυφλώσεως των ομμάτων, ζήλω γαρ εξήσκησας, αρετάς εν τω βίω Σου, πόνους επεκούφιζες, θλιβομένων τοις λόγοις Σου. Και νυν από του τάφου Σου βλύζεις πάσι το πέλαγος θαυμάτων.

Οι Άγιοι είναι τα ζωντανά παραδείγματα της πίστης μας ( Αγίου Ιωάννου της Κρονστάνδης )


Στα πρόσωπα των αποστόλων, των μαρτύρων, των ιεραρχών, των οσίων και όλων των αγίων έχουμε τα παραδείγματα της ζωντανής πίστεως, της θερμής αγάπης και της υποταγής στο θέλημα του Θεού. Αλλά έχουμε και την απόδειξη ότι, αν θελήσουμε, μπορούμε κι εμείς να ευαρεστήσουμε τον Θεό, να σώσουμε τον εαυτό μας και να ελκύσουμε κοντά σ'; Εκείνον και άλλες ψυχές.

Η ύπαρξη των αγίων της Εκκλησίας μας αποτελεί τον ακατάπαυστο έλεγχο της δικής μας απιστίας, πνευματικής ραθυμίας, χλιαρότητας και αμετανοησίας. Γι'; αυτό και κατά την Δευτέρα και φοβερά παρουσία του Κυρίου μας «μείζον κρίμα ληψόμεθα»...

Αγίου Ιωάννου της Κρονστάνδης

«Σέ μία ἀποκάλυψη ὁ Ἅγιος Νεκτάριος εἶπε, ὅτι οὔτε 5 τοῖς χιλίοις δέν περνοῦνε γιά τόν παράδεισο…! ὅλοι οἱ ἄλλοι πᾶνε γιά τήν κόλαση»


 

Μέ ἔλεγε μιά ψυχή: Εἶδα στόν ὕπνο μου, ὅτι βρισκόμουν στό Κοιμητήριο τῆς Ἀναστάσεως στόν Πειραιᾶ. Χιλιάδες σταυροί… Σέ κάθε δέ τάφο πάνω, ἦταν καί μία σημαία μαύρη.
Καλά δέν εἶδες καμμία λευκή σημαία; τόν ρώτησα.
Εἶδα μερικές λευκές, μέ ἀπάντησε. Καί ἀπό περιέργια πῆγα νά δῶ, σέ ποιούς ἀνῆκουν αὐτές οἱ λευκές σημαῖες. Καί διαπίστωσα, ὅτι ἐπί τό πλεῖστον ἀνῆκαν σέ μικρά παιδιά. Ὑπῆρχαν καί μερικές, πού ἀνῆκαν σέ μεγάλους. Ὅλες οἱ ἄλλες σημαῖες ἦταν μαῦρες, σέ ἐκεῖνο τό ἀπέραντο κοιμητήριο…
Αὐτά μέ εἶπε.
Δέν εἶμαι βέβαια ὀνειροκρίτης, ἀλλά εἶναι ἀλήθεια ὅτι σούς 100 πού μπαίνουν στό κοιμητήριο, οἱ 2 γιά νά μήν πῶ ἕνας ἤ κανένας, πάει μετανοημένος καί ἐξομολογημένος. Ὅλοι οἱ ἄλλοι παίρνουν μία μαύρη σημαία. Τά συμπεράσματα δικά σας…

Ἄν ἦταν δυνατόν νά ἐξεταστοῦν στά κοιμητήρια πόσοι ἀπό τούς ἀνθρώπους πού θάπτονται πᾶνε στόν παράδεισο, θά κλάψει ἡ ψυχή σας! Σέ μία ἀποκάλυψη ὁ Ἅγιος Νεκτάριος εἶπε, ὅτι οὔτε 5 τοῖς χιλίοις δέν περνοῦνε γιά τόν παράδεισο…! ὅλοι οἱ ἄλλοι πᾶνε γιά τήν κόλαση.

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι
κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἀμήν.
Ἀπό τό βιβλίο: “ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ “ ἀπό ἐμπνευσμένες ὁμιλίες του.
Δημητρίου Παναγόπουλου ἱεροκήρυκος
Ἐκδόσεις: “ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ”

http://www.hristospanagia.gr/?p=46247