Saturday, December 19, 2015

Χαιρετισμοί - Πάντων των δια Χριστων Σαλῶν Αγίων
Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ΄. Τῇ Ὑπερμάχῳ.Τὴν πολυάριθμον χορείαν καὶ θεόπλοκον, τῶν Σαλῶν Πάντων ἁγίων μακαρίσωμεν, τοὺς ἀξίως τιμηθέντας παρὰ Κυρίου. Ἐκκλησίας γὰρ τυγχάνουσι στηρίγματα, ὑπὲρ Ἧς καθικετεύουσι τὸν Κτίσαντα, αὐτοῖς βοήσωμεν· Χαίροις Ἅγιον σύστημα.

Ἀνδρέαν, τὸν ἐν Βασιλίδι διαλάμψαντα, μετ’ εὐφροσύνης οἱ πιστοὶ ἀνυμνήσωμεν (γ΄)· ὡς κορυφαῖον τῆς τῶν Σαλῶν σεπτῆς χορείας. Μετ’ αὐτοῦ δὲ τὸν ἐν Τότμα τούτου ὁμώνυμον, Ἀντώνιόν τε τοῦ Βαλαὰμ καὶ Ἀντώνιον ἕτερον τὸν τοῦ Ζαντόσκ, Ἀρσενίους τε δύο τοὺς τῆς Νοβογράδας, μετ’ Ἀναστασίας καὶ Ἀσινὲθ τῶν Νεομαρτύρων, βοῶντες αὐτοῖς τοιαῦτα·Χαίρετε, οἱ τῶν λόγων τοῦ Παύλου ἐκφραγίσματα·χαίρετε, οἱ τῶν λημμάτων τῆς πλάνης καταπτώματα.Χαίρετε, οἱ ὑπάρχοντες Ὀρθοδόξων λαμπρότης·χαίρετε, οἱ τυγχάνοντες Ἐκκλησίας φαιδρότης.Χαίρετε, ἥλιοι ὁλόφωτοι, Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ·χαίρετε, στηρίγματα ἀκράδαντα, τοῦ ποιμνίου τοῦ Θεοῦ.Χαίρετε, εἰκόνες ἐν σαρκί, ἀῤῥαγοῦς καρτερίας·χαίρετε, ἄνθη τὰ μυρίπνοα, μυστικῆς εὐθαλείας.Χαίρετε, τὰ πυρὸς τῆς πλάνης σβεστήρια·χαίρετε, τὰ φωτὸς οὐρανίου κειμήλια.Χαίρετε, στεῤῥὰ τῆς πίστεως στηρίγματα·χαίρετε, λαμπρὰ τῆς ἀληθείας σκηνώματα.Χαίροις Ἅγιον σύστημα.

Βασίλειον τὸν τῆς Μόσχας πολιοῦχον, ἀξιοχρέως οἱ πιστοὶ τιμήσωμεν. Οὗτος γὰρ γυμνῷ τῷ σώματι ἐν μέσῳ χειμῶνι περιεφέρετο, ἐγκαρδίῳ πυρὶ θερμαινόμενος. Χριστῷ δὲ τῷ Θεῷ ἐβόα·Ἀλληλούϊα.Γεώργιον μετὰ Γερασίμου μεγαλύνομεν, τοὺς τῆς διὰ Χριστὸν ἐραστὰς σαλότητος καὶ κήρυκας· ὁ πρῶτος μὲν ἐν Σενκούσρκ, ἀσκητικῶς ἠγωνίσατο· ὁ ἕτερος δέ, ἐν Μολδαβίᾳ, ἐρημιτικῶς τὸν βίον ἤνυσεν. Διὸ ἀμφότεροι στεφάνους παρὰ Κυρίου ἔλαβον, καὶ οὐρανίῳ φωτὶ καταυγάζουσι, τοὺς βοῶντας·Χαίρετε, οἱ μωροὶ καὶ ἀσθενεῖς διὰ Χριστόν·χαίρετε, οἱ ἄτιμοι, ὡς λέγει Παῦλος, δι’ Αὐτόν.Χαίρετε, οἱ μεγάλοι ἐν τῇ ἀσκήσει·χαίρετε, οἱ μέγιστοι ἐν τῇ φρονήσει.Χαίρετε, ἐγκρατείας κανόνες οἱ εὐθύτατοι·χαίρετε, ἀπαθείας λειμῶνες οἱ μυρίπνοοι.Χαίρετε, οἱ ἀνδρείως ὑποστάντες τοὺς τῆς ἀσκήσεως πόνους·χαίρετε, οἱ φανέντες ὑπὲρ τοὺς τῆς φύσεως νόμους.Χαίρετε, οἱ ἐν ἄθλοις στεῤῥοὶ καὶ ἀήττητοι·χαίρετε, οἱ ἐν πόνοις ἀσκητικοῖς οἱ πρόθυμοι.Χαίρετε, δι’ οὗς ἡ Ἐκκλησία χορεύει·χαίρετε, παρ’ οὗς ἐκβοῶσα προστρέχει.Χαίροις Ἅγιον σύστημα.

Δόξαν τὴν τοῦ Σωτῆρος, ὁλοτρόπως ποθήσαντες, θέατρον τῷ κόσμῳ ἐγεννήθησαν, οἱ ὑφ’ ἡμῶν ἀναξίως τιμώμενοι Ἅγιοι. Παρεῖδον γὰρ τὰ τοῦ κόσμου τερπνά, Χριστῷ ἀκολουθῆσαι προκρίνατες. Θείου δὲ Πνεύματος πλησθέντες, Αὐτῷ καρδίας ἔψαλλον·Ἀλληλούϊα.

Εὐλόγιος ὁ Προφήτης, Ἰβηρίας ὁ γόνος, οἷάπερ μέλισσα νοητή, τὰ κρείττονα ζητῶν, ἐπιπλάστου μωρίας τὸν ἀγῶνα ἀνέλαβεν. Δι’ οὗ τὴν τῶν μελλόντων πραγμάτων προλέγειν τὴν χάριν λαβών, ἀκούει μετὰ τῶν σὺν αὐτῷ, παρ’ ἡμῶν ταῦτα·Χαίρετε, οἱ σάλπιγγες τῆς εὐσεβείας·χαίρετε, οἱ κήρυκες τῆς ἀληθείας.Χαίρετε, οἱ Σατὰν καταργήσαντες πλάνην·χαίρετε, οἱ πιστοῖς ἄνωθεν νέμοντες χάριν.Χαίρετε, οἱ ἀρνηθέντες τὸ φθειρόμενον σῶμα·χαίρετε, οἱ συνειδήσει ἐκχύσαντες αἷμα.Χαίρετε, οἱ διὰ σημείων κηρυχθέντες·χαίρετε, οἱ τοῦ λαοῦ προστάται φανέντες.Χαίρετε, ἡ πολλῶν ἀσθενῶν θεραπεία·χαίρετε, οἱ προσαχθέντες τῷ Τυθέντι θυσία.Χαίρετε, δοχεία τῆς τοῦ Πνεύματος χάριτος·χαίρετε, ταμεῖα τῆς Αὐτοῦ ἁγιότητος.Χαίροις Ἅγιον σύστημα.

Ζῆλον θεῖον ὡς φλόγα, ἐν ψυχῇ κεκτημένοι, οἱ διὰ Χριστὸν τὸν Θεὸν Σαλοὶ Ἅγιοι, βιοτῆς τῆς προσκαίρου τὰ τερπνὰ παρεῖδον καὶ ἀσκήσεως σκληροτάτης τὴν ὁδὸν ἐξελέξατοι. Δι’ ἧς οὐρανίων ἔτυχον δωρεῶν καὶ σωτηρίας βοῶντες·Ἀλληλούϊα.

Ἤστραψαν τῷ νοητῷ τῆς Ἐκκλησίας στερεώματι, ἡμεῖς μωροὶ διὰ Χριστὸν βοῶντες, οἱ τῆς σαλότητος ἐρασταί. Τὴν πτωχείαν γὰρ τὴν τοῦ Σωτῆρος μιμησάμενοι, πάντων ἐκγυμνωθέντες τῶν ἐπιγείων, ἔτυχον τῆς οὐρανίου μακαριότητος καὶ χαρισμάτων ποικίλων. Μακαρίζοντες οὖν αὐτούς, μετ’ εὐφροσύνης εἴπωμεν·Χαίρετε, οἱ τῆς πλάνης τὰς ἐνέδρας καθελόντες·χαίρετε, οἱ τῆς σαρκὸς τὰς ὀρέξεις ἀνελόντες.Χαίρετε, κανόνες σκληροτάτης ἀσκήσεως·χαίρετε, λαμπάδες ἐνθέου φρονήσεως.Χαίρετε, ἀστέρες πολύφωτοι, τοῦ νοητοῦ στερεώματος·χαίρετε, ὑψίστη ἀνόρθωσις, τοῦ δεινοῦ ἡμῶν πτώματος.Χαίρετε, οἱ Παθῶν τοῦ Κυρίου, μιμηταὶ ζωηφόρων·χαίρετε, οἱ προπατόρων τῇ πίστει, ζηλωταὶ θεοφόρων.Χαίρετε, πλούτη θεοδώρητα, ἀρετῶν ἀσκητικῶν·χαίρετε, σκεύη πολυτίμητα, πλήρη θείων δωρεῶν.Χαίρετε, δι’ οὗς εὐσεβείας ἀεὶ σκιρτῶσι·χαίρετε, πρὸς οὗς ἐν χαρᾷ νῦν βοῶσι·Χαίροις Ἅγιον σύστημα.

Θεόδωρον τὸν παλαιόν, σὺν Θεοδώρῳ ἑτέρῳ τὸν τῆς Νοβογράδας, ὁμοῦ μετὰ Θωμᾶ, Θεοφίλου τοῦ τῶν Σπηλαίων, καὶ Θεοκτίστης τῆς Νεομάρτυρος, τιμῶμεν οἱ πιστοί, ἐραστὲς γὰρ θείων πράξεων ἐδείχθησαν ἅπαντες, Κυρίῳ ψάλλοντες·Ἀλληλούϊα.Ἰσιδώρᾳ τῇ μακαρίᾳ τῇ τῆς Ταβέννης, καὶ Ἰωάννῃ τῆς Ἰβηρίας, καὶ τοῖς αὐτοῦ ὁμωνύμοις, τοῖς ἐν Γιουρέβι, Πεσνόσι καὶ Μόσχα, τοῖς συντόνοις ἐγκρατείας καμάτοις τὸν Κύριον εὐαρεστήσασι, ψάλλομεν κατὰ χρέος·Χαίρετε, δι’ ὧν ἡ θεία χάρις δωρεῖται·χαίρετε, δι’ ὧν ἡ κακία σοβεῖται.Χαίρετε, τὰ Χριστοῦ ἐθελούσια θύματα·χαίρετε, τὰ διαβόλου καίρια πλήγματα.Χαίρετε, ὦ συνάθροισις μακαρία·χαίρετε, Ὀρθοδόξων ἡ προστασία.Χαίρετε, τῆς ἀγάπης Χριστοῦ τὰ ἔσοπτρα·χαίρετε, τῆς ἀπάτης σατὰν τὰ δρέπανα.Χαίρετε, οἱ ὑπάρχοντες τοῦ Χριστοῦ εὐωδία·χαίρετε, οἱ ἐλεύνοντες τὴν τῶν παθῶν δυσωδίαν.Χαίρετε, ὅτι πρὸς ὕψος ἁγιότητος ἤρθητε·χαίρετε, ὅτι πλουσίως χαρισμάτων ἐπλήσθητε.Χαίροις Ἅγιον σύστημα.Κυπριανῷ τῷ Σουζδαλίας, βλαστῷ καὶ κοσμήματι καὶ πάσι τοῖς τῇ σεπτῇ τῶν ἐπιπλάστῳ μωρίᾳ χορείᾳ ἀνηκόντων, τῶν ἐν παλαιοῖς καὶ ὑστέροις καιροῖς ὀφθέντων, γνωστῶν τε καὶ ἀνωνύμων, βοῶμεν αὐτοὺς τιμῶντες·Ἀλληλούϊα.Λαυρέντιος δι’ ἐγκρατείας, τῆς ἀγάπης τῆς θείας, ἐδέχθη τὴν δροσίζουσαν φλόγαν, καὶ στεῤῥῶς μαρτυρίου τὸν δρόμον ἰσοβίως διήνυσε, μετὰ τῶν αὐτοῦ σεπτῶν ὁμοτρόπων, ὧν τὰ παλαίσματα θαυμάζοντες λέγομεν·Χαίρετε, δι’ ὧν οἱ πιστοὶ σκιρτῶσι·χαίρετε, δι’ ὧν οἱ ἐχθροὶ σιγῶσι.Χαίρετε, οἱ ζωῆς τῆς ἁγίας διδάσκαλοι·χαίρετε, οἱ θεοφόρων Ὁσίων ἐφάμιλλοι.Χαίρετε, εἰκόνες ἀῤῥαγοῦς καρτερίας·χαίρετε, ἄνθη μυστικά, οὐρανῶν εὐθαλείας.Χαίρετε, ὁδηγοὶ εὐλαβῶν οἱ θεόσοφοι·χαίρετε, οἱ φωτὶ οὐρανίῳ θεούμενοι.Χαίρετε, δι’ ὧν ὁ Χριστὸς ἀνυμνήθη·χαίρετε, δι’ ὧν ὁ σατὰν κατηργήθη.Χαίρετε, δεδοξασμένη ἱερὰ συστοιχία·χαίρετε, λελαμπρυσμένη τῶν Ὁσίων χορεία.Χαίροις Ἅγιον σύστημα.Μάρκος ὁ ἐν Σάρωφ ἐνασκήσας, καὶ Μιχαὴλ ὁ κλεινὸς Νεομάρτυς, μεθ’ ἑτέρων δύο αὐτοῦ ὁμωνύμων, τὴν Χριστοῦ Ἐκκλησίας φεγγοβόλοι ἀστέρες, διὰ σημείων ἐκηρύχθησαν. Διὸ πάσης βλάβης ἡμᾶς διασώζουν, τοὺς βοῶντας·Ἀλληλούϊα.Νικόλαος ὁ Πσκωβίας καὶ Νοβογράδας ὁ πάνυ, ἀσκητικοῖς ἀγῶσι τὸν ἀρχαῖον πτερνιστὴν κατήσχυνεν. Διὰ τὰς ἀριστείας τοῦτων ἐξυμνοῦντες, καὶ τὰς πρεσβείαις αὐτῶν πρὸς Θεὸν ἐξαιτούμενοι, χρεωστικῶς ψάλλομεν τοιαῦτα·Χαίρετε, τῆς ἀγάπης τῆς θείας θησαυρίσματα·χαίρετε, τῆς πτωχείας τοῦ Λόγου ἐναυλίσματα.Χαίρετε, οἱ Χριστοῦ πράξει κηρύξαντες ὄνομα·χαίρετε, οἱ τῆς χάριτος δειχθέντες τὸ σκήνωμα.Χαίρετε, οἱ ἐν συνειδήσει μαρτυρήσαντες Ἅγιοι·χαίρετε, οἱ ἀγωνισθέντες ἐν τῷ σαλότητος σκάμματι.Χαίρετε, σύναξις εὐφρόσυνος, καὶ σεπτὴ παρεμβολή·χαίρετε, πτῶσις ἡ τοῦ δράκοντος, καὶ πιστῶν καταφυγή.Χαίρετε, γεωργίας καινῆς τὰ ἀπανθίσματα·χαίρετε, οὐρανίας πατρίδος πολίσματα.Χαίρετε, λαμπάδες ἰσαγγέλου βίου·χαίρετε, κρατῆρες οὐρανίου μύρου.Χαίροις Ἅγιον σύστημα.Ξένη τῶν ἐν κόσμῳ, ἀγαθῶν καὶ ἡδέων, καὶ πάροικος τῆς ὑπ’ οὐρανὸν ὄντως ἐφάνει, Ξένη ἡ μακαρία, ἡ ξενοπρεπῶς ἀγωνισαμένη ἐν Πετρουπόλει τῇ Ἁγίᾳ, ὅθεν Ὀρθόδοξοι πάντες αὐτὴν τιμῶντες βοῶμεν·Ἀλληλούϊα.Ὅλως ἡγιασμένοι οἱ Σαλοὶ τοῦ Κυρίου, οἱ τήξαντες προθύμως τὸ σῶμα, διὰ ψύχους καὶ καύσωνος καὶ τῆς τοῦ κόσμου ἀστοργίας, ἐφάνησαν ἡμῖν, ἐξαισίων σημείων δὲ δειχθέντες ἐργάται, ἰσχὺν παρέχουσι ἡμῖν τοῖς ψάλλουσι·Χαίρετε, Ἀνδρέου τοῦ πρώτου ὁμόζηλοι·χαίρετε, τῆς εὐκλείας ἐκείνου ἰσότιμοι.Χαίρετε· οἱ μωροὶ διὰ τὴν χάριν τοῦ Κυρίου·χαίρετε, οἱ ἐν σαρκὶ κήρυκες τοῦ Εὐαγγελίου.Χαίρετε, κήρυκες διαπρύσιοι, τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ·χαίρετε, μάχαιραι ἀμφίστομοι, τῆς ἀπάτης τοῦ ἐχθροῦ.Χαίρετε, ἀείφωτοι ἀστέρες, τῆς ἁγίας ἡμῶν πίστεως·χαίρετε, δεινοὶ ὀλετήρες, τῆς ματαίας φρονήσεως.Χαίρετε, νόμων τῶν τοῦ Πνεύματος, ἀσφαλεῖς ὑφηγηταί·χαίρετε, τρόπων κόσμου σχέσεων, ἀληθεῖς ἐκμειωταί.Χαίρετε, οἱ ὡς περικαθάρματα τοῦ κόσμου φανέντες·χαίρετε, οἱ πάντων περίψημα ἕως ἄρτι φανέντες.Χαίροις Ἅγιον σύστημα.

Παΐσιος ὁ τῆς Λαύρας τῶν Σπηλαίων τῆς Μεγίστης, καὶ Πέτρος ὁ ἐν Ἄγκλιχ ἱερεὺς τοῦ Κυρίου, σὺν αὐτοῖς δὲ ἡ μακαρία Παρασκευὴ ἡ τοῦ Σάρωφ, ἁγιασθέντες τῷ τῆς ἐθελουσίας σαλότητος σκάμματι, γεραίρονται ὑπὸ πάντων τῶν τῷ ἐκείνους δοξάσαντι Θεῷ κραυγαζόντων·Ἀλληλούϊα.Ῥαστωβίας Ἰωάννης, καὶ Ἰσίδωρος, ὡς ἀπόστολοι ἄλλοι, εὐσεβείας τὸν λόγον κηρύττουσι, ὃν πρῶτον ἐκεῖνοι ἑαυτοῖς ἐφήρμοσαν. Διὸ ἡ Ἐκκλησία τούτους τιμῶσα, βοᾶ αὐτοῖς συμφώνως·Χαίρετε, στρατιῶται Κυρίου κραταιότατοι·χαίρετε, καθαιρέται ἐχθροῦ ἐνθεώτατοι.Χαίρετε, ἄνθη εὐωδέστατα τῆς ἀπαθείας·χαίρετε, σκεύη πολυτίμητα τῆς ἀκακίας.Χαίρετε, Χριστοῦ ἐκλογία τὰ θεῖα·χαίρετε, τοῦ ἀΰλου φωτὸς δοχεῖα.Χαίρετε, λαμπάδες τῆς θείας καθάρσεως·χαίρετε, ὁδηγοὶ τῆς ψυχῶν ἀνατάσεως.Χαίρετε, τῆς ἀγάπης τὰ θεία ταμεῖα·χαίρετε, τὰ κρειττόνων ἐν σαρκὶ ἐκμαγεῖα.Χαίρετε, οἱ σαρκὸς τὰς ἀλγηδόνας κουφίζοντες·χαίρετε, οἱ ἁμαρτανόντων πολιτείαν ῥυθμίζοντες.Χαίροις Ἅγιον σύστημα.Συμεὼν ὁ Ἐμμέσσης, ὁ τοῦ χοροῦ κορυφαῖος, καὶ ὁ τούτου ὁμότροπος ὁμώνυμός τε ὁ ἐν Ῥωσίᾳ, ἀνυμνείσθωσαν. Σὺν αὐτοῖς δὲ καὶ Σάββας, ὁ ἐπ’ ἐσχάτων μαρτυρηθὴς ἐν τῷ Ἁγίῳ τοῦ Ἄθωνος Ὄρει, ἡμᾶς γὰρ πάσης βλάβης διασώζουν, τοὺς ψάλλοντας·Ἀλληλούϊα.Τότμας ὁ ἔνδοξος Μάξιμος, καὶ ὁ ἐν Μόσχᾳ τούτου συνώνυμος, ἀσκητικῶς ἐκγυμνασθέντες δι’ ἐπιπλάστου μωρίας, τὸν πάλαι πτερνιστὴν κατήσχυνα. Διὸ τὰς ἀριστείας αὐτῶν τιμῶντες, οἱ τῷ φωτὶ τῶν πρεσβειῶν αὐτῶν ἐλπίζοντες, πιστῇ μέλπομεν·Χαίρετε, οἱ πλουτήσαντες Ὁσίων τὴν ἔλλαμψιν·χαίρετε, οἱ ζηλώσαντες Μαρτύρων τὴν κατάστασιν.Χαίρετε, δι’ ὧν εὐσεβεῖς φωταγωγοῦνται·χαίρετε, δι’ ὧν εὐσεβεῖς καταργοῦνται.Χαίρετε, δόξα καὶ ἀντίληψις, Ὀρθοδόξων εὐσεβῶν·χαίρετε, σκέπη καὶ κραταίωμα, τῶν ὑφ’ ἥλιον εὐλαβῶν.Χαίρετε, οἱ πλησθέντες δωρεῶν οὐρανίων·χαίρετε, οἱ ἀποστάντες ἐννοιῶν ἐπιγείων.Χαίρετε, οἱ θαυμάτων τὴν χάριν δεξάμενοι·χαίρετε, οἱ ἀκαθαρσίας τὰ σμήνη τρεψάμενοι.Χαίρετε, δι’ ὧν ἡ Τριὰς ἀνυμνεῖται·χαίρετε, δι’ ὧν πάσα γῆ φρυκτωρεῖται.Χαίροις Ἅγιον σύστημα.Ὕμνοις ἐπινικίοις, τὴν ὑμῶν πολιτείαν, καὶ ἄθλων τῶν μεγίστων τοὺς πόνους τιμῶμεν, χαιρετιστήριον ᾠδὴν ὑμῖν προσφέροντες, τοῖς διὰ Χριστὸν τὸν Θεὸν Σαλοῖς Ἁγίοις. Προκοπίους δὲ τρεῖς, τὴν ἐν ὑμῖν φωτοφόρον τριάδα, οὗς ἡ Τριὰς ἐτίμησε, γεραίρωμεν βοῶντες·Ἀλληλούϊα.

Φλέγει βελίαρ τὴν ἰσχύν, ἡ ἐνοικοῦσα τοῖς τιμίοις ὑμῶν λειψάνοις, τοῦ Πνεύματος χάρις, ἁγιάζει δὲ τοὺς πίστῃ προστρέχοντας καὶ αὐτὰ προσκυνοῦντας Ἅγιοι. Διὸ μετ’ εὐφροσύνης ὑμῖν βοῶμεν·Χαίρετε, ῥεῖθρα καθαρώτατα, ναμάτων τῶν μυστικῶν·χαίρετε, ἄνθη εὐωδέστατα, Βασιλείας Οὐρανῶν.Χαίρετε, οἱ λυτῆρες συνοχῆς ψυχοφθόρου·χαίρετε, οἱ δοτῆρες χαρμονῆς θεοσδότου.Χαίρετε, οἱ πύργοι τῆς Ἐκκλησίας·χαίρετε, ἡ πτῶσις τῆς ἀγνωσίας.Χαίρετε, δι’ οὗς ὁ σατὰν οἰμώζει·χαίρετε, δι’ οὗς εὐσεβεῖς σκιρτῶσι.Χαίρετε, ἀηδόνες θεοβρύτου συνάρσεως·χαίρετε, λαμπηδόνες οὐρανίου ἐμφάνσεως.Χαίρετε, ὁ λόγος τῆς Ἐκκλησίας·χαίρετε, ἡ πτωχῶν πηγὴ παραμυθίας.Χαίροις Ἅγιον σύστημα.Χαίροντες, τῆς ζωῆς τῆς ἀλήκτου ἀπολαύετε νῦν, σὺν πάσῃ ψυχῇ οἷα τὸν Κύριον εὐηρέστησε καὶ πάντα τὰ τῶν Ἀγγέλων συστήματα, ἀπὸ πάσης δὲ λύπης καὶ ὀργῆς ἡμᾶς ῥύσασθαι, διὰ Χριστὸν τὸν Θεόν, Σαλοὶ Ἅγιοι, τοὺς πόθῳ ἐπιτελοῦντας τὴν σεπτὴν ὑμῶν μνήμην, καὶ Κυρίῳ ᾄδοντας·Ἀλληλούϊα.Ψάλλομεν τὴν τοῦ Παύλου, τοῦ ἐκ Κορίνθου τὴν δόξαν, ὃς Παύλου τοῦ Ἀποστόλου τῶν λόγων, ποιητὴς ἀνεδείχθη, ἡμεῖς γὰρ μωροὶ διὰ Χριστόν, ἀκούων, ἔσπευσε τρέχων καὶ περικάθαρμα τῷ κόσμῳ ἐφάνη. Διὸ αὐτοῦ καὶ τῶν μετ’ αὐτὸν παλαίσματα θαυμάζοντες, ἀναβοῶμεν·Χαίρετε, οἱ τῶν πόνων φανέντες ἰσχυρότεροι·χαίρετε, οἱ τῶν ἡδέων δειχθέντες ἀνώτεροι.Χαίρετε, οἱ παθῶν ἐκτίλλοντες τὰς ἄκανθας·χαίρετε, οἱ ψυχῶν ἀρδεύοντες τὰς ἀρούρας.Χαίρετε, ἡ Χριστοῦ ἁγία παράταξις·χαίρετε, ἡ σατὰν τελεία κατάργησις.Χαίρετε, οἱ τοῦ Σωτῆρος πιόντες τὸ ποτήριον·χαίρετε, οἱ τελέσαντες καλῶς τὸ μαρτύριον.Χαίρετε, οἱ λαμπηδόνες, Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ·χαίρετε, οἱ ἀντιλήπτορες, τοῦ θρησκεύοντος λαοῦ.Χαίρετε, χαιρετισμοῦ τοῦ ἐμοῦ οἱ συλλήπτορες·χαίρετε, οἱ τῆς ψυχῆς τῆς ἐμῆς ἀντιλήπτορες.Χαίροις Ἅγιον σύστημα.Ὢ χορεία ἁγία, τῶν Σαλῶν τοῦ Κυρίου, Ἀγγέλων συμπολίτης τῶν θείων (γ΄)· σὺν αὐτοῖς καὶ πάσι τοῖς Ἁγίοις Χριστὸν δυσωπήσατε, πταισμάτων διδόναι ἡμῖν συγχώρησιν, τοῖς Αὐτῷ βοῶσιν·Ἀλληλούϊα.

Παρακλητικός Κανόνας Αγίου Αρτεμίου του Μεγαλομάρτυρος

Ὁ Ἱερεύς ἄρχεται τῆς Παρακλήσεως μέ τήν δοξολογικήν ἐκφώνησιν:

Εὐλογητός ὁ Θεός ἡμῶν, πάντοτε, νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ὁ Ἀναγνώστης Ἀμήν.

Ἤ μή ὑπάρχοντος Ἱερέως, ἡμεῖς τό:

Δι’ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ Θεός, ἐλέησον καί σῶσον ἡμᾶς, Ἀμήν.

Δόξα σοί, ὁ Θεός ἠμῶν, δόξα σοί.
Βασιλεῦ Οὐράνιε, Παράκλητε, τό Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁ πανταχοῦ παρών καί τά πάντα πληρῶν, ὁ θησαυρός τῶν ἀγαθῶν καί ζωῆς χορηγός, ἐλθέ καί σκήνωσον ἐν ἠμίν καί
καθάρισον ἠμᾶς ἀπό πάσης κηλίδος καί σῶσον, Ἀγαθέ τάς ψυχᾶς ἠμῶν.
Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος ἐλέησον ἠμᾶς. (τρεῖς φορές)
Δόξα Πατρί καί Υἱῶ καί Ἁγίω Πνεύματι.
Καί νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰώνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Παναγία τριάς, ἐλέησον ἠμᾶς. Κύριε ἰλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις ἠμῶν.
Δέσποτα,συγχώρισον τάς ἀνομίας ἠμίν. Ἅγιε, ἐπισκεψε καί ἴασαι τάς ἀσθενείας ἠμῶν, ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου.
Κύριε ἐλέησον, Κύριε ἐλέησον, Κύριε ἐλέησον.
Δόξα Πατρί καί Υἱῶ καί Ἁγίω Πνεύματι.
Καί νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰώνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Πάτερ ἠμῶν, ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τό ὄνομά Σου,ἐλθέτω ἡ βασιλεία Σου, γεννηθήτω τό θέλημά Σου ὡς ἐν οὐρανό καί ἐπί τῆς γής.Τόν ἄρτον ἠμῶν τόν ἐπιούσιον δός
ἠμίν σήμερον, καί ἅφες ἠμίν τά ὀφειλήματα ἠμῶν, ὡς καί ἠμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἠμῶν, καί μή εἰσενέγκης ἠμᾶς εἰς πειρασμόν ἀλλά ρύσαι ἠμᾶς ἀπό τοῦ πονηροῦ.
Ψαλμός ρμβ’ (142).

Κύριε εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι τήν δέησίν μου ἐν τῇ ἀληθείᾳ Σου, εἰσάκουσον μου ἐν τῇ δικαιοσύνῃ Σου καί μή εἰσέλθης εἰς κρίσιν μετά τοῦ δούλου Σου, ὅτι οὐ δικαιωθήσεται ἐνώπιόν Σου, πᾶς ζῶν. Ὅτι κατεδίωξεν ὁ ἐχθρός τήν ψυχήν μου, ἐταπείνωσεν εἰς γῆν τήν ζωήν μου. Ἐκάθισέ με ἐν σκοτεινοῖς, ὡς νεκρούς αἰῶνος καί ἠκηδιάσεν ἐπ’ ἐμέ τό πνεῦμα μου, ἐν ἐμοί ἐταράχθη ἡ καρδία μου. Ἐμνήσθην ἡμερῶν ἀρχαίων, ἐμελέτησα ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις Σου, ἐν ποιήμασι τῶν χειρῶν Σου ἐμελέτων. Διεπέτασα πρός Σέ τάς χείρας μου, ἡ ψυχή μου ὡς γῆ ἄνυδρός Σοι. Ταχύ εἰσακουσόν μου, Κύριε, ἐξέλιπε τό πνεῦμα μου. Μή ἀποστρέψης τό πρόσωπόν Σου ἀπ’ ἐμοῦ καί ὁμοιωθήσομαι τοῖς καταβαίνουσιν εἰς λάκκον. Ἀκουστόν ποίησόν μου τό πρωΐ τό ἔλεός Σου, ὅτι ἐπί Σοί ἤλπισα. Γνώρισόν μοι, Κύριε, ὁδόν ἐν ἧ πορεύσομαι, ὅτι πρός Σέ ἦρα τήν ψυχήν μου. Ἐξελοῦ με ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου, Κύριε, πρός Σέ κατέφυγον, δίδαξόν με τοῦ ποιεῖν τό θέλημά Σου, ὅτι Σύ εἶ ὁ Θεός μου. Τό Πνεῦμα Σου τό ἀγαθόν ὁδηγήσει με ἐν γῇ εὐθείᾳ, ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός Σου, Κύριε, ζήσεις με. Ἐν τῇ δικαιοσύνῃ Σου ἐξάξεις ἐκ θλίψεως τήν ψυχήν μου καί ἐν τῷ ἐλέει Σου ἐξολοθρεύσεις τούς ἐχθρούς μου. Καί ἀπολεῖς πάντας τούς θλίβοντας τήν ψυχήν μου, ὅτι ἐγώ δοῦλος Σου εἰμί.


Καὶ εὐθὺς τὸ Θεὸς Κύριος, μετὰ τῶν στίχων αὐτοῦ ἐξ ἑκατέρων τῶν χορῶν.
Ἦχος δ΄.
Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν,εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.
Στίχ. α´. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, καὶ ἐπικαλεῖσθε τὸ ὄνομα τὸ ἅγιον αὐτοῦ.
Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.
Στίχ. β´. Πάντα τὰ ἔθνη ἐκύκλωσάν με, καὶ τῷ ὀνόματι Κυρίου ἠμυνάμην αὐτούς.
Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.
Στίχ. γ´. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὔτη, καί ἐστι θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν.
Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.

Τὰ παρόντα τροπάρια. Ἦχος α΄. Τοῦ λίθου σφραγισθέντος.

Ποικίλαις βασάνοις ἐναθλήσας μακάριε, ὡς στεῤῥῶς ἀδάμας τὸν παραβάτην κατήσχυνας, καὶ γὰρ ἐν πέτρᾳ μεγίστῃ πιεσθείς, διὰ τὴν πέτραν Χριστὸν καὶ οἰκισθείς, στέφος ἐδέξω τοῦ μαρτυρίου, Μεγαλομάρτυς Ἀρτέμιε· δόξα τῷ ἐνισχύσαντι ἡμᾶς, δόξα τῷ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ πᾶσιν ἰάματα.

Δόξα Πατρί καί Υἱῶ καί Ἁγίω Πνεύματι .Ἦχος πλ. α΄. Τὸν συνάναρχον Λόγον.

Τῶν αἱμάτων τῷ λύθρῳ ἐπισταζόμενος, τῷ Κυρίῳ παρέστης Μάρτυς Ἀρτέμιε, ον ἱκέτευε ἀεὶ κατοικτειρῆσαί με, τὸν ἀτόποις λογισμοῖς, καὶ ἐργασίαις πονηραῖς, ἀφρόνως κατεγνωσμένον, ἵνα πιστῶς εὐφημῶ σε, τῇ προστασίᾳ σου φρουρούμενος.

Καί νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰώνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν Θεοτοκίον.

Οὐ σιωπήσομέν ποτε Θεοτόκε, τὰς δυναστείας Σου λαλεῖν οἱ ἀνάξιοι, εἰμὴ γὰρ Σὺ προΐστασο πρεσβεύουσα, τίς ἡμᾶς ἐῤῥύσατο ἐκ τοσούτων κινδύνων; Τίς δὲ διεφύλαξεν, ἕως νῦν ἐλευθέρους; Οὐκ ἀποστῶμέν Δέσποινα ἐκ Σοῦ, Σοὺς γὰρ δούλους σώζεις ἀεί, ἐκ παντοίων δεινῶν.


Ψαλμός ν’ (50).

Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατά τό μέγα ἔλεός Σου καί κατά τό πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν Σου, ἐξάλειψον τό ἀνόμημά μου. Ἐπί πλεῖον πλῦνόν με ἀπό τῆς ἀνομίας μου καί ἀπό τῆς ἁμαρτίας μου καθάρισόν με. Ὅτι τήν ἀνομίαν μου ἐγώ γινώσκω καί ἡ ἁμαρτία μου ἐνώπιόν μου ἐστι διά παντός. Σοί μόνῳ ἥμαρτον καί τό πονηρόν ἐνώπιόν Σου ἐποίησα, ὅπως ἄν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις Σου καί νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί Σε. Ἰδοῦ γάρ ἐν ἀνομίαις συνελήφθην καί ἐν ἁμαρτίαις ἐκίσσησέ με ἡ μήτηρ μου. Ἰδοῦ γάρ ἀλήθειαν ἠγάπησας, τά ἄδηλα καί τά κρύφια τῆς σοφίας Σου ἐδήλωσάς μοι. Ῥαντιεῖς μέ ὑσσώπῳ καί καθαρισθήσομαι, πλυνεῖς με καί ὑπέρ χιόνα λευκανθήσομαι. Ἀκουτιεῖς μοι ἀγαλλίασιν καί εὐφροσύνην, ἀγαλλιάσονται ὀστέα τεταπεινωμένα. Ἀπόστρεψον τό πρόσωπόν Σου ἀπό τῶν ἁμαρτιῶν μου καί πάσας τάς ἀνομίας μου ἐξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον ἐν ἐμοί ὁ Θεός καί πνεῦμα εὐθές ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου. Μή ἀπορρίψῃς με ἀπό τοῦ προσώπου Σου καί τό Πνεῦμα Σου τό Ἅγιον μή ἀντανέλῃς ἀπ’ ἐμοῦ. Ἀπόδος μοι τήν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου Σου καί πνεύματι ἡγεμονικῷ στήριξόν με. Διδάξω ἀνόμους τάς ὁδούς Σου καί ἀσεβεῖς ἐπί σέ ἐπιστρέψουσιν. Ῥῦσαι με ἐξ αἱμάτων ὁ Θεός, ὁ Θεός τῆς σωτηρίας μου, ἀγαλλιάσεται ἡ γλῶσσα μου τήν δικαιοσύνην Σου. Κύριε, τά χείλη μου ἀνοίξεις καί τό στόμα μου ἀναγγελεῖ τήν αἴνεσίν Σου. Ὅτι, εἰ ἠθέλησας θυσίαν, ἔδωκα ἄν, ὁλοκαυτώματα οὐκ εὐδοκήσεις. Θυσίᾳ τῷ Θεῷ πνεῦμα συντετριμμένον, καρδίαν συντετριμμένην καί τεταπεινωμένην ὁ Θεός οὐκ ἐξουδενώσει. Ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ Σου τήν Σιών καί οἰκοδομηθήτω τά τείχη Ἱερουσαλήμ. Τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, ἀναφοράν καί ὁλοκαυτώματα. Τότε ἀνοίσουσιν ἐπί τό θυσιαστήριόν Σου μόσχους.

Εἶτα, ὁ Κανὼν τοῦ Ἁγίου.

ᾨδὴ α΄. Ὑγρὰν διοδεύσας.

Πολλοῖς συνεχόμενοις πειρασμοῖς, καὶ σοὶ προσιόντα ἐλευθέρωσον ἀθλητά, ἐμὲ τὸν ἱκέτην σου τῆς τούτων, ἐκδυσωπῶ τυραννίδος Ἀρτέμιε.

Παθῶν με ἐκύκλωσαν προσβολαί, Ἀρτέμιε μάκαρ, καὶ κινδύνων ἐπαγωγαί, λύτρωσαί με τούτων τάχος κράζω, σαῖς πρὸς Θεὸν εὐπροσδέκτοις δεήσεσι.

Νοσοῦντα με πάθεσι χαλεποῖς, τὸν ἄθλιον μάκαρ τῷ φαρμάκῳ τῶν πρεσβειῶν, ἴασαι Ἀρτέμιε νοσοῦντων, ὁ ἰατρὸς δυσωπῶ ὁ ὀξύτατος.

Θεοτοκίον.

Σωτῆρα τεκοῦσά σε καὶ Θεόν δυσωπῶ Παρθένε, λυτρωθῆναί με τῶν δεινῶν, σοὶ γὰρ νῦν προσφεύγω ἀνατείνω, καὶ τὴν ψυχὴν καὶ τὴν διάνοιαν.

ᾨδὴ γ΄. Οὐρανίας ἀψίδος.

Προστασίαις σου θείαις, τῶν ἀλγεινῶν ῥῦσαί με, τῶν ἐν παιδογόνοις μορίοις, Μάρτυς Ἀρτέμιε, καὶ γὰρ σὲ κέκτημαι, μετὰ Θεὸν σωτηρίαν, ὁ θερμῶς τῇ σκέπῃ σου, προσφεύγω πάντοτε.

Ἱκετεύω σε πόθῳ, τὴν ψυχικὴν κάκωσιν, καὶ τὰς τῆς σαρκὸς ἀσθενείας μου ἐξιάσασθαι, σὺ γὰρ ἐκήρυξας, τὰς ἀσθενείας τοῦ κόσμου, εὐσπλαγχία ἄραντα, Χριστὸν Ἀρτέμιε.

Χαλεπαῖς ἀῤῥωστίαις καὶ λυπηροῖς πάθεσι, ὅλον με κακῶς Ἀθλοφόρε, κατατρυχόμενον, ταῖς πρὸς τὸν Κύριον, σαῖς ἀκοιμήτοις πρεσβείαις, ἴασαι Ἀρτέμιε, ὅπως γεραίρω σε.

Θεοτοκίον.

Εὐεργέτην τεκοῦσα τὸν τῶν καλῶν αἴτιον, τῆς εὐεργεσίας τὸν πλοῦτον πᾶσιν ἀνάβλυσον, πάντα γὰρ δύνασαι, ως δυνατὸν ἐν ἰσχύϊ, τον Χριστὸν κυήσασα, Θεομακάριστε.

Διάσωσον, ἀπὸ κινδύνων τοὺς πιστει σοὶ προσιόντας, ὅτι πάντες ἱκετικῶς πρὸς σὲ καταφεύγομεν, Ἀρτέμιε ὡς πρὸς Θεὸν ἡμῶν πρέσβυν.

Ἐπίβλεψον, ἐν εὐμενείᾳ πανύμνητε Θεοτόκε, ἐπὶ τὴν ἐμὴν χαλεπὴν τοῦ σώματος κάκωσιν, καὶ ἴασαι τῆς ψυχῆς μου τὸ ἄλγος.

Κάθισμα. Ἦχος β΄. Τὰ ἄνω ζητῶν.

Πρεσβείαν τὴν σὴν ὡς ὅπλον ἀπροσμάχητον, πλουτοῦμεν ἀεὶ οἱ πίστει σοὶ προσφεύγοντες, ἐκτενῶς βοῶμέν σοι Ἀθλοφόρε Ἀρτέμιε, πρόφθασον καὶ ἐκ κινδύνων λύτρωσαι ἡμᾶς, ταῖς θείαις πρεσβείαις σου πρὸς Κύριον.

ᾨδὴ δ΄. Εἰσακήκοα Κύριε.

Τῶν παθῶν μου τὸν βόρβορον, καὶ κηλῖδας πάσας σὺ ἀπομάκρυνον, θεραπεύσας ταῖς πρὸς Κύριον, εὐπροσδέκτοις Μάρτυς ἱκεσίαις σου.

Ἀπολαύοντες πάντοτε, τῶν θαυμάτων Μάρτυς τῶν τῆς εἰκόνος σου, προϊόντων τὸν χαρίσμασιν, ἀθανάτοις στέψαντα μεγαλύναντα.

Ἐπὶ κλίνης με κείμενον, συμφορῶν παντοίων μάκαρ ἀνάστησον, ταῖς πρὸς Κύριον πρεσβείαις σου, τεταρταῖον Λάζαρον τὸν ἐγείραντα.

Θεοτοκίον.

Εὐσπλαγχνίας τὴν ἄβυσσον, ἐπικαλουμένῳ τῆς σῆς παράσχου μοι, ἡ τὸν εὔσπλαγχνον κυήσασα, καὶ Σωτῆρα πάντων τῶν ὑμνούντων σε.

ᾨδὴ ε΄. Φώτισον ἡμᾶς.

Ἔμπλησον ἡμῶν, τὰς καρδίας θείας χάριτος, ταῖς πρὸς τὸν Κτίστην ἱκεσίαις σου, τῶν προσιόντων τῷ ναῷ σου ἀξιάγαστε.

Λύτρωσαι ἡμᾶς, ἱκεσίαις σου Ἀρτέμιε, λοιμοῦ λιμοῦ παντοίας θλίψεσι, καὶ ἀῤῥωστίας ὅπως εὐφημοῦμέν σε.

Ἴασαι ψυχῶν, καὶ σωμάτων πάθη πάμπολλα, ἀξιοθαύμαστε Ἀρτέμιε, τῶν νῦν προσκυνοῦντων τῷ σεπτῷ ναῷ σου μετὰ πίστεως.

Θεοτοκίον.

Λῦσον τὴν ἀχλύν, τῶν πταισμάτων μου Θεόνυμφε, τῷ φωτισμῷ τῆς σῆς λαμπρότητος, ἡ φῶς τεκοῦσα, τὸ θεῖον καὶ προαιώνιον.

ᾨδὴ στ΄. Τὴν δέησιν.

Θανάτου, καὶ συμφορῶν ἀπάλλαξον, κοσμικῶν καὶ ἀλγηδόνας παντοίας, τοὺς τῷ ναῷ τῷ πανσέπτῳ σου Μάρτυς, ἐν κατανύξει ψυχῆς προσιόντας νῦν, πάσης νόσου χαλεπῆς, καὶ δεινῶν συνεχῶν περιστάσεων.

Ὡς ὅπλον δέ, ἐν κινδύνοις πάντοτε, τὴν πρεσβείαν σου πλουτοῦμεν παμμάκαρ, τῶν λυπηρῶν ἐκλυτρούμεθα τάχος, καὶ σὲ σωτήρα καὶ ῥύστην Ἀρτέμιε, σὲ ἔχομεν μετὰ Θεόν, ἐκ ψυχῆς ὀνομάζομεν μέγιστον.

Ἐν κλίνῃ, τῶν νοσημάτων πάντοτε, κατακείμενος Ἀρτέμιε Μάρτυς, παρακαλῶ ἀπ’ ἐμοῦ τὴν σεπτήν σου, μὴ ἀντανέλης ἀντίληψιν ἔνδοξε, ἀλλ’ ἐπίβλεψόν με συμπαθῶς, καὶ λοιμώδους νοσήματος λύτρωσαι.

Θεοτοκίον.

Προστάτιν σε, τῆς ζωῆς ἐπίσταμαι, καὶ φρουρὰν ἀσφαλεστάτην Παρθένε, τῶν πειρασμῶν, διαλύουσαν ὄχλον, καὶ ἐπηρείας δαιμόνων ἐλαύνουσαν, καὶ δέομαι διὰ παντός, ἐκ φθορᾶς τῶν παθῶν μου ῥυσθῆναί με.

Διάσωσον, ἀπὸ κινδύνων τοὺς πιστει σοὶ προσιόντας, ὅτι πάντες ἱκετικῶς πρὸς σὲ καταφεύγομεν, Ἀρτέμιε ὡς πρὸς Θεὸν ἡμῶν πρέσβυν.

Ἄχραντε, ἡ διὰ λόγου τὸν Λόγον ἀνερμηνεύτως, ἐπ’ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν τεκοῦσα δυσώπησον, ὡς ἔχουσα μητρικὴν παῤῥησίαν.


Κοντάκιον. Ἦχος β΄. Προστασία τῶν Χριστιανῶν.

Ὡς Μαρτύρων τὸ ὑπέρκαλλες ἐγκαλλώπισμα, ὁ Χριστὸς ἀκηράτοις στεφάνοις, σε ἔστεψε, ὡς νοσούντων τὸν ἀκέστορα ἀνέδειξε, λαμπρόν, θεραπεύων ὡς μάζα τὸ πάθος τοῦ σώματος, διὸ καὶ ἡμῖν σοὶ προστρέχουσι, κούφισον τὰς ὀδυνάς, ἰώμενος πάντα πόνου, καὶ ταῖς δειναῖς ἐπιφοραῖς, θαυματόβρυτε Ἀρτέμιε.


Προκείμενον: Δίκαιος ὡς φοῖνιξ ἀνθήσει, καὶ ὡσεὶ κέδρος ἡ ἐν τῷ Λιβάνῳ πληθυνθήσεται.

Στ.: Ὑπομένων ὑπέμεινα τὸν Κύριον, καὶ προσέσχε μοι καὶ εἰσήκουσε τῆς φωνῆς τῆς δεήσεώς μου.

Εὐαγγέλιον, ἐκ τοῦ κατὰ Ἰωάννην:

Κεφ. 15: 15, 17-27, 16:1-2

Εἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαυτοῦ Μαθηταῖς· Ταῦτα ἐντέλλομαι ὑμῖν, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. Εἰ ὁ κόσμος ὑμᾶς μισεῖ, γινώσκετε, ὅτι ἐμὲ πρῶτον ὑμῶν μεμίσηκεν. Εἰ ἐκ τοῦ κόσμου ἦτε, ὁ κόσμος ἂν τὸ ἴδιον ἐφίλει· ὅτι δὲ ἐκ τοῦ κόσμου οὐκ ἐστέ, ἀλλ᾿ ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς ἐκ τοῦ κόσμου, διὰ τοῦτο μισεῖ ὑμᾶς ὁ κόσμος. Μνημονεύετε τοῦ λόγου, οὗ ἐγὼ εἶπον ὑμῖν. Οὐκ ἔστι δοῦλος μείζων τοῦ κυρίου αὐτοῦ. Εἰ ἐμὲ ἐδίωξαν, καὶ ὑμᾶς διώξουσιν· εἰ τὸν λόγον μου ἐτήρησαν, καὶ τὸν ὑμέτερον τηρήσουσιν. Ἀλλὰ ταῦτα πάντα ποιήσουσιν ὑμῖν διὰ τὸ ὄνομά μου, ὅτι οὐκ οἴδασι τὸν πέμψαντά με. Εἰ μὴ ἦλθον, καὶ ἐλάλησα αὐτοῖς, ἁμαρτίαν οὐκ εἶχον· νῦν δὲ πρόφασιν οὐκ ἔχουσι περὶ τῆς ἁμαρτίας αὐτῶν. Ὁ ἐμὲ μισῶν καὶ τὸν Πατέρα μου μισεῖ. Εἰ τὰ ἔργα μὴ ἐποίησα ἐν αὐτοῖς, ἃ οὐδεὶς ἄλλος πεποίηκεν, ἁμαρτίαν οὐκ εἶχον· νῦν δὲ καὶ ἑωράκασι, καὶ μεμισήκασι καὶ ἐμὲ καὶ τὸν Πατέρα μου. Ἀλλ᾿ ἵνα πληρωθῇ ὁ λόγος ὁ γεγραμμένος ἐν τῷ νόμῳ αὐτῶν· Ὅτι ἐμίσησάν με δωρεάν. Ὅταν δὲ ἔλθῃ ὁ Παράκλητος, ὃν ἐγὼ πέμψω ὑμῖν παρὰ τοῦ Πατρός, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὃ παρὰ τοῦ Πατρὸς ἐκπορεύεται, ἐκεῖνος μαρτυρήσει περὶ ἐμοῦ. Καὶ ὑμεῖς δὲ μαρτυρεῖτε, ὅτι ἀπ᾿ ἀρχῆς μετ᾿ ἐμοῦ ἐστε. Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν, ἵνα μὴ σκανδαλισθῆτε. Ἀποσυναγώγους ποιήσουσιν ὑμᾶς· ἀλλ᾿ ἔρχεται ὥρα, ἵνα πᾶς ὁ ἀποκτείνας ὑμᾶς, δόξῃ λατρείαν προσφέρειν τῷ Θεῷ.Δόξα Πατρί καί Υἱῶ καί Ἁγίω Πνεύματι
Ταῖς τοῦ Ἀθλοφόρου πρεσβείαις, Ἐλεῆμον, ἑξάλειψον τά πλήθη, τῶν ἐμῶν
Καί νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰώνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Ταῖς τῆς Θεοτόκου πρεσβείαις, Ἐλεῆμον, ἑξάλειψον τά πλήθη, τῶν ἐμῶν ἐγκλημάτων.

Προσόμοιον. Ἦχος πλ. β΄. Οὐδεὶς προστρέχων. Στ.: Ἐλεῆμον,ἐλέησον μέ ὁ Θεός κατά τό μέγα ἔλεός σου καί κατά τό πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου ἑξάλειψον τό ἀνόμημά μου.

Οὐδεὶς προστρέχων επὶ σοί, κατησχυμμένος απὸ σου ἐκπορεύεται, Ἀρτέμιε θεόφρον μάκαρ, ἀλλ’ αἴτεται τὴν χάριν καὶ λαμβάνει τὸ δώρημα, παρὰ Θεοῦ ταῖς ἱκεσίαις σου.

Ωδὴ ζ΄. Οἱ ἐκ τῆς Ἰουδαίας.

Θελητὴν τοῦ ἐλέους ἐν σταδίῳ τυράννων ἐκήρυξας Ἅγιε, Χριστὸν τὸν ζωοδότην, ὦ πάντων ὑπερέχου, τῶν ἐν πίστει βοώντων σοί· ἐξ ἀναγκῶν χαλεπῶν, ῥῦσαι ημᾶς Ἀθλητά.

Σωμάτων ἰατήρα καὶ ψυχῶν πρεσβευτήν σε, πάντες κεκτήμεθα, Ἀρτέμιε τρισμάκαρ, διάσωσον οὖν πάντας, τοὺς Θεῷ ἀνακράζοντας· Ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν, Θεὸς εὐλογητὸς εἶ.

Θησαυρόν σε πλουτοῦμεν ἰαμάτων ὡς ἔχεις πηγὴν Ἀρτέμιε, καὶ πύργον ἀσφαλείας, ψυχῶν τε σωτηρίαν, οἱ ἐν πίστει κραυγάζοντες· Ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν, Θεὸς εὐλογητὸς εἶ.

Θεοτοκίον.

Θησαυρὸν σωτηρίας καὶ πηγὴν ἀφθαρσίας τὴν σὲ κυήσασαν, καὶ πύργον ἀσφαλείας, καὶ θύραν μετανοίας, τοῖς κραυγάζουσιν ἔδειξας· Ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν, Θεὸς εὐλογητὸς εἶ.

Ωδὴ η΄. Τὸν Βασιλέα τῶν Οὐρανῶν.

Τοὺς προσφοιτῶντας, τῷ σῷ πανσέπτῳ νῦν οἴκῳ, ἐκ παντοίων λύτρωσαι κινδύνων, νόσου τε παντοίας, Ἀρτέμιε τρισμάκαρ.

Τῶν πειρασμῶν, τῶν πολυειδῶν λύτρωσαί με, σαῖς πρεσβείαις πρὸς τὸν πάντων Δεσπότην, πάντων Ἀθλοφόρων, Ἀρτέμιε ἡ δόξα.

Τῶν νοσημάτων, σὺ ἰατρεῖα ταχεῖα, ἀνεδείχθης Μάρτυς τοῖς ὑμνοῦσι, καὶ ὑπερυψοῦτε, Χριστὸν εἰς τοὺς αἰῶνας.

Θεοτοκίον.

Τὰς ἀσθενείας μου, τῆς ψυχῆς ἰατρεύεις, καὶ σαρκὸς τὰς οδύνας Παρθένε, ἵνα σὲ δοξάζω, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

ᾨδὴ θ΄. Κυρίως Θεοτόκον.

Ῥοὴν τῶν δακρύων, πρόσδεξαι ἐκ πόθου, ἐκπεμπομένην καὶ πάντα τὸν βάρβαρον, τῶν νοσημάτων πλῦνον, Μάρτυς Ἀρτέμιε.

Χαρὰς αἰωνιζούσης, Μάρτυς σὺν Ἀγγέλοις, ἐπαπολαύων νῦν διασκέδασον, τὴν ἀθυμίαν τῶν νόσων ἡμῶν καὶ θλίψεων.

Ὁ ναός σου Μάρτυς, ἰατρεῖον πέλει πνευματικόν, ἐν αὐτῷ γὰρ προσφεύγοντες, τῶν ψυχικῶν ἀλγηδόνων ἀπολυτρούμεθα.

Θεοτοκίον.

Λιμὴν καὶ προστασία, τῶν σοὶ προσφευγόντων, γενοῦ Παρθένε καὶ τεῖχος ἀκράδαντον, καταφυγή τε καὶ σκέπη καὶ ἀγαλλίαμα.


Μεγαλυνάρια.

Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς, μακαρίζειν Σε τήν Θεοτόκον, τήν ἀειμακάριστον καί παναμώμητον καί μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. Τήν τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ καί ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ, τήν ἀδιαφθόρως Θεόν Λόγον τεκοῦσαν, τήν ὄντως Θεοτόκον Σέ μεγαλύνομεν.

Τὸν εν ἀθλοφόροις θαυματουργόν, καὶ τὸν ἐν ἀναγκαις ἀπροσμάχητον βοηθόν, τὸν θεῖον ὁπλίτην, καὶ Μάρτυρα Κυρίου, Ἀρτέμιον τὸν θεῖον, ὕμνοις τιμήσωμεν.

Δεῦτε εὐφημήσωμεν οἱ πιστοί, Ἀρτέμιον πάντες, τῶν Μαρτύρων τὴν καλλονήν, τῶν ὑπὲρ ἁπάντων, πρεσβεύοντα Κυρίῳ, τῶν ἐκτελούντων πίστει, αὐτοῦ τὴν ἄθλησιν.

Πᾶσαι τῶν Ἀγγέλων αἱ στρατιαί, Πρόδρομε Κυρίου, Ἀποστόλων ἡ δωδεκάς, οἱ Ἅγιοι Πάντες μετά τῆς Θεοτόκου, ποιήσατε πρεσβείαν εἰς τό σωθῆναι ἡμᾶς.Τὸ Τρισάγιον. Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος ἐλέησον ἠμᾶς. (τρεῖς φορές)
Δόξα Πατρί καί Υἱῶ καί Ἁγίω Πνεύματι.
Καί νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰώνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Παναγία τριάς, ἐλέησον ἠμᾶς. Κύριε ἰλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις ἠμῶν.
Δέσποτα,συγχώρισον τάς ἀνομίας ἠμίν. Ἅγιε, ἐπισκεψε καί ἴασαι τάς ἀσθενείας ἠμῶν, ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου.
Κύριε ἐλέησον, Κύριε ἐλέησον, Κύριε ἐλέησον.
Δόξα Πατρί καί Υἱῶ καί Ἁγίω Πνεύματι.
Καί νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰώνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Πάτερ ἠμῶν, ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τό ὄνομά Σου,ἐλθέτω ἡ βασιλεία Σου, γεννηθήτω τό θέλημά Σου ὡς ἐν οὐρανό καί ἐπί τῆς γής.Τόν ἄρτον ἠμῶν τόν ἐπιούσιον δός
ἠμίν σήμερον, καί ἅφες ἠμίν τά ὀφειλήματα ἠμῶν, ὡς καί ἠμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἠμῶν, καί μή εἰσενέγκης ἠμᾶς εἰς πειρασμόν ἀλλά ρύσαι ἠμᾶς ἀπό τοῦ πονηροῦ.
Τὰ συνήθη τροπάρια. Εἶτα ὁ Ἱερεύς τήν Ἐκτενῆ Δέησιν, ἡμῶν ψαλλόντων τό λιτανευτικόν Κύριε ἐλέησον. Ὑπό τοῦ Ἱερέως Ἀπόλυσις. Καί τῶν Χριστιανῶν ἀσπαζομένων τήν Εἰκόνα καί χριομένων δι’ ἁγίου ἐλαίου, ψάλλονται τά παρόντα Τροπάρια:

Ἦχος β’. Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου.

Πάντων, προστατεύεις Ἀθλητά, τῶν ἀσπαζομένων ἐν πίστει, εἰκόνα θείαν τὴν σήν, καὶ ἐν κατανύξει σε, ἱκετευόντων ἀεί, ἀθλοφόρε Ἀρτέμιε, λιταῖς σου, ταῖς θεῖαις, παῦσον τὸ κλυδώνιον, τὸ καθ’ ἡμῶν καὶ δεινῶν, ῥῦσαι, καὶ πυρὸς τοὺς σοὺς δούλους, καὶ τῆς οὐρανῶν βασιλείας, ἐν μεθέξει ποίησον δεόμεθα.

Δέσποινα πρόσδεξαι τὰς δεήσεις τῶν δούλων Σου, καὶ λύτρωσαι ἡμᾶς, ἀπὸ πάσης ἀνάγκης καὶ θλίψεως.

Τήν πᾶσαν ἐλπίδα μου, εἰς Σέ ἀνατίθημι, Μῆτερ τοῦ Θεοῦ, φύλαξόν με ὑπό τήν σκέπην Σου.

Δι’ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ Θεός, ἐλέησον καί σῶσον ἡμᾶς, Ἀμήν

Ποιά είναι η διαφορά.... ( Γεροντικό )


Είπε ο αββάς Μεγέθιος: 

» Στην αρχή συναντιόμασταν μεταξύ μας και συζητούσαμε για την ωφέλεια μας οικοδομώντας ο ένας τον άλλο, γινόμασταν παρέες – παρέες που ανέβαιναν στον ουρανό. Τώρα όμως μαζευόμαστε και μιλώντας ο ένας εναντίον του άλλου πέφτουμε χαμηλά».

Γεροντικό